MUNICIPIUL GHERLA

SERVICIUL FINANCIAR

Nr 12770.20.09.2018                                                                               VIZAT PRIMAR

 

REFERAT

 

Privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al municipiului Gherla pe anul 2018

 

 

          Ca urmare a rectificarii bugetului de stat pe anul 2018 conform Anexei nr. 6 din O.G. nr. 78/05.09.2018 au fost repartizate sume pentru bugetele locale ale comunelor , oraselor si municipiilor.

          Prin adresa DGRFP CLUJ-NAPOCA nr. 2259/11.09.2018 au fost transmise influientele sumelor programate in anul 2018 pentru municipiul Gherla astfel:

  • Alocari directe din impozitul pe venit incasat- indicator   040201      -264 mii lei
  • Sume din cota de 17.5% din impozitul pe venit-indicator 040204     148 mii lei
  • Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata-indicator     110206      684 mii lei

Avand in vedere aceste prevederi legale se impune rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al municipiului Gherla pe anul 2018 prin includerea acestor sume in buget.

Astfel bugetul local al municipiului Gherla pe anul 2018 va inregistra la partea de venituri suma de 26 752.84 mii lei, iar la partea de cheltuieli suma de 40 539.30 mii lei, sectiunea de functionare este in suma de 25 798 mii lei, iar sectiunea de dezvoltare este in suma de 14 741.3 mii lei

Lista de investitii se modifica prin includerea obiectivului “Spalator profesional pentru bucatarie”la Gradinita Casuta Fermecata cu o valoare de 16 mii lei

Tinand cont de prevederile 49 a Legii 273/2006 privind finantele publice locale, fiind indeplinite conditiile legale propun aprobarea acestei rectificari in cadrul sedintei ordinare .

 

INTOCMIT:

Sef serviciu 

            Nicusor Farcas

 

--------------------------------

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

 

PROIECT

                                      HOTĂRÂREA NR.           din 27.09.2018

privind aprobarea rectificarii  bugetului  local de venituri si cheltuieli pe anul 2018

 

Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în şedinţa ordinară de lucru;

Luând în dezbatere proiectul de hotarâre cu privire la aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2018, proiect din iniţiativa autorităţii executive;

Examinând referatul Serviciului financiar contabil nr. 12770/20.09.2018 şi văzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Ţinând cont de prevederile art. 49 a  Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale.

În temeiul art.36 al.4 lit a si art. 45 (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

 

                                                  HOTĂRĂŞTE

 

Art.1:   Se aprobă    bugetul local  de venituri si cheltuieli pe anul 2018  care   la partea de venituri înregistrează suma de   26.752,84 mii lei, iar la partea de cheltuieli suma 40.539,30 mii lei din care sectiunea de functionare  este in suma de 25.798,00 mii lei iar sectiunea de dezvoltare in suma de 14.741,30 mii lei  conform anexelor 1şi 2 la prezenta hotărîre;

Art.2 : Se aprobă lista de investiţii pe anul 2018 conform anexei nr.3.

Art.3 : Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza autoritatea executiva si institutiile subordonate.

 

                                              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

 

 

Nr.consilieri:               19                                                                       CONTRASEMNEAZĂ

Nr.consilieri prezenţi:                                                                                   SECRETAR

Nr.voturi “pentru”:                                                                                    MIHAI ROTAR

-----------

Vezi

anexa 1

anexa 2

anexa 3

Înapoi la proiecte