ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA

SERVICIUL POLITIA LOCALA

405300-Gherla, Judeţul Cluj, str. Bobâlna, nr. 2

Tel: 0264-241926; 0264-241775; Tel.Fax:0264-241666 

Nr.  8574 din 18.06.2018                             Web: www.gherla.ro

 

                                                                                                                        APROBAT

                                                                                                                          PRIMAR

                                                                                                                  Ioan NESELEAN

 

 

 

REFERAT,

privind propunerea de inițiere a unui proiect de hotărâre pentru aprobarea

acordării normei de hrană personalului din cadrul Serviciului Poliția Locală, din aparatul de specialitate al primarului municipiului Gherla în condițiile prevăzute de art. 35 ˄1 din Legea155/2010, republicată, coroborate cu prevederile Hotărârii nr.171/2015 si O.U.G. nr. 26/2004

 

            În conformitate cu prevederile:

Art.  35^1 din Legea nr.155/12.07.2010 a poliției locale - Autorităţile administraţiei publice locale pot acorda în limita bugetului aprobat, prin hotărâre a consiliului local, norma de hrană personalului poliţiei locale conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 1 din H.G.nr.1332/2010, privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a poliției locale - Prevederile prezentului regulament-cadru reglementează modul de organizare şi funcţionare a poliţiei locale şi se aplică personalului poliţiei locale organizate în conformitate cu dispoziţiile Legii poliţiei locale nr. 155/2010;

Art. 1, 2  alin. 1 ,2 si  3 lit. a , c și art. 6 din Hotărârea nr. 171/2015, privind stabilirea metodologiei şi a regulilor de aplicare a drepturilor prevăzute la art. 35^1 alin. (1) din Legea poliţiei locale nr. 155/2010 -   Personalul poliţiei locale încadrat potrivit dispoziţiilor art. 14 din Legea poliţiei locale nr. 155/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, poate beneficia de hrană gratuită, pe timp de pace, în baza normei de hrană zilnică stabilită conform prezentei metodologii.

          ART. 2

    (1) Consiliul local poate aproba, prin hotărâre, acordarea normei de hrană pentru personalul poliţiei locale, în limita bugetului aprobat, conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale prezentei hotărâri.

    (2) În înţelesul prezentei hotărâri, norma de hrană reprezintă alocaţia de hrană zilnică de care beneficiază personalul poliţiei locale în activitate, în limita plafoanelor calorice.

    (3) Normele de hrană zilnice pentru personalul poliţiei locale sunt următoarele:

    a) norma nr. 6, potrivit anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 26/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiar fiind personalul poliţiei locale în activitate prevăzut la art. 14 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 155/2010, republicată, cu completările ulterioare, şi personalul de conducere;

    c) norma nr. 12 "B", potrivit anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 26/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, normă suplimentară pentru personalul poliţiei locale în activitate care lucrează în ture sau schimburi.

          ART. 6

     Alocaţia valorică a normei de hrană, precum şi actualizarea acesteia conform legii se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 • Anexa nr. 1, din O.U.G.nr.26/1994, privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare națională,ordine publică și siguranță națională;

         În conformitate cu prevederile   art.  1 din Ordinul Nr. 776/2015,  pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 496/2015 privind contravaloarea alocaţiei valorice a normei de hrană acordată personalului poliţiei locale

 •   În prezent contravaloarea alocaţiei valorice a normei de hrană, stabilită în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 171/2015 privind stabilirea metodologiei şi a regulilor de aplicare a drepturilor prevăzute la art. 35^1 alin. (1) din Legea poliţiei locale nr. 155/2010, este:
 • norma nr. 6, potrivit anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 26/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare - 32 lei/zi;
 • norma nr. 12 "B", potrivit anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 26/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare - 5 lei/zi.

Potrivit dispozițiilor  art.36, al. 1 , al.(6), lit. ”a“, pct.7, și art. 45 alin (2) , art.61 si art.115  din Legea Administraţiei Publice Locale nr.215/2001,  republicată, cu modificările și competările ulterioare;

Având în vedere textele legale mai sus arătate, propun spre aprobare inițierea unui proiect de hotărâre a Consiliului local pentru aprobarea acordării normei de hrană personalului din cadrul Serviciului Poliția Locală, din aparatul de specialitate al primarului municipiului Gherla, potrivit dispozițiilor  art.1,  2 alin. 1 si 3 lit. a, și c din Hotărârea nr. 171/2015, privind stabilirea metodologiei şi a regulilor de aplicare a drepturilor prevăzute la art. 35^1 alin. (1) din Legea poliţiei locale nr. 155/2010 si conform prevederilor  O.U.G.26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională.

Față de cele prezentate, vă rog domnule primar dispuneți.

 

ȘEFUL SERVICIULUI POLIȚIA LOCALĂ

Ioan GEORGIU

-----------------

ROMÂNIA

    JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL  GHERLA

  CONSILIUL LOCAL 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului de acordare a normei de hrană personalului din

cadrul  Serviciului de Poliție Locală din cadrul Aparatului de specialitate

al Primarului  municipiului Gherla

 

            Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în şedinţa ordinară de lucru;

            Văzând referatul Șefului Serviciului de Poliție Locală din cadrul Aparatului de specialitate al primarului Municipiului Gherla nr. 8574/18.06.2018 prin care se propune aprobarea regulamentului de acordare a normei de hrană pentru personalul Serviciului Poliţiei Locale Gherla;

            În temeiul art. 14 din Legea nr. 319/2006 – a securităţii şi sănătăţii în muncă care reglementează faptul că: „alimentaţia de protecţie se acordă în mod obligatoriu şi  gratuit de către angajatori, persoanelor care lucrează în condiţii de muncă ce impun acest lucru”, coroborat cu art. 35, lit. b) din Legea  Poliţiei Locale nr. 155/2010, care încadrează activitatea Poliţiei Locale în condiţii deosebite şi speciale de muncă;

            În baza prevederilor:

 • Legea nr.155/12.07.2010 a poliției locale, cu modificările și completările ulterioare;
 • H.G.nr.1332/2010, privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a poliției locale;
 • O.U.G. 65/2014, pentru modificarea și completarea unor acte normative;
 • Hotărârea nr. 171/2015, privind stabilirea metodologiei şi a regulilor de aplicare a drepturilor prevăzute la art. 35^1 alin. (1) din Legea poliţiei locale nr. 155/2010;
 • O.U.G.nr.26/1994, privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională cu aplicarea art.1 din Ordinul  nr.776/2015, pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 496/2015 privind contravaloarea alocației valorice a normei de hrană acordată personalului poliției locale.

Văzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Gherla. 

            În temeiul art. 36 alin. (2) lit.a) si alin.(3) lit.b) , art.45 alin.(1) si art.115  lit.b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

H O T Ă R Ă Ş T E

 

            Art. 1. Se aprobă Regulamentul de acordare a normei de hrană personalului Serviciului de Poliţie Locală din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Gherla.

            Art. 2. Finanţarea sumelor necesare suportării normei de hrană stabilită la art. 1 se acordă  în limita bugetului aprobat.

            Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Municipiului Gherla prin Serviciul RUNOS și Serviciul Poliţia Locală.

 

Inițiator: Primar

Ioan Neselean

 

---------

                                                                                                            Anexa la HCL           /2018

REGULAMENT

de acordare a normei de hrană personalului Poliției

Locale Gherla

 

CAPITOLUL I – SCOPUL

            Art. 1  În aplicarea dispozițiilor art.35^1 din Legea Poliției locale nr.155/2010(r) cu modificările și completările ulterioare, a  prevederilor H.G. nr. 171/2015, privind stabilirea metodologiei și regulilor de aplicare a drepturilor prevăzute la art. 35^ 1, alin. 1 din Legea Poliției locale se stabilesc condițiile de acordare a normei de hrană, precum și valoarea financiară a acesteia de care beneficiază fiecare categorie de personal angajat la nivelul Poliției Locale Gherla.

 

CAPITOLUL II – DISPOZIȚII GENERALE

            Art. 2 (1) Personalul Poliției Locale Gherla, încadrat potrivit art. 14 din Legea nr. 155/2010 (r) cu modificările și completările ulterioare, beneficiază de hrană gratuită, pe timp de pace, în baza normei de hrană zilnică, conform prezentului regulament.

            (2) În înțelesul prezentului regulament, norma de hrană reprezintă alocația de hrană zilnică de care beneficiază personalul poliției locale în activitate, în limita plafoanelor calorice.

            Art. 3 Acordarea normei de hrană, se face în limita plafoanelor calorice zilnice diferențiate, pe categorii, în concordanță cu nevoile nutritive ale personalului  Poliției Locale, raportat la eforturile depuse în procesul de îndeplinire a atribuțiilor de serviciu, condițiilor de mediu și altor factori specifici.

            Art. 4 Norma de hrană se acordă în bani, respectiv alocație valorică zilnică, ce reprezintă valoarea financiară a normei de hrană.

            Art. 5 Personalul prevăzut la art. 2 beneficiază de valoarea financiară neimpozabila a normei de hrana la care are dreptul.

            Art. 6 Valoarea financiară lunară a normei de hrană se calculează prin înmulțirea valorii financiare zilnice a normei de hrană cu numărul de zile calendaristice din luna respective și nu poate depăși valoarea stabilită și actualizată, potrivit legii, prin ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice.

            Art. 7 La nivelul Poliției Locale Gherla, normele de hrana zilnice sunt următoarele:

 1. norma nr. 6, potrivit anexei nr.1 la O.G. 26/1994, republicată cu  modificările

și completările ulterioare, beneficiar fiind personalul poliției locale în activitate prevăzut la art. 14 alin. (1) lit. a din Legea nr. 155/2010, republicată cu completările ulterioare;

 1. norma nr. 12 B, potrivit anexei nr.1 la O.G. 26/1994, republicată cu modificările și completările ulterioare, beneficiar fiind personalul poliției locale în activitate prevăzut la art. 14 alin. (1) lit. a din Legea nr. 155/2010, republicată cu completările ulterioare, care lucrează în ture sau schimburi.

            Art. 8 La nivelul Poliției Locale Gherla, normele de hrană zilnice sunt următoarele:        

     Norma de hrană total calorii om/zi, categorii de persoane, valoare financiară/zi

     Norma  6 – 5010 calorii/om, personal prevăzut la art. 7, lit. a) din Regulament;

     Norma  12 B – 660 calorii/om, persoană care lucrează în ture/schimburi.

 

CAPITOLUL III – MODALITATEA CONCRETĂ DE ACORDARE

            Art. 9 (1) La nivelul Poliției Locale Gherla, personalul angajat beneficiază de valoarea financiară a normei de hrană zilnice,  în limita bugetului de venituri și cheltuieli aprobat anual  prin  Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Gherla, în condițiile art. 8 din prezentul Regulament.

            (2) Valoarea financiară nominală zilnică a normelor de  hrană este cea stabilită conform art. 8 din prezentul Regulament, actualizată în raport cu legislația în vigoare.

            (3) Valoarea financiară nominală zilnică a normelor de hrana nu se acorda  în următoarele situații:

            - concediu fără plată;

            - concediu de studii;

            - raportul de serviciu/muncă este suspendat în condițiile legii;

            - raportul de serviciu/muncă a încetat.

            Art. 10 (1) Alocarea sau scoaterea de la drepturile de hrană, precum și stabilirea normelor de hrană care se acordă se va face nominal, pentru fiecare categorie de personal prevăzut în prezentul Regulament.

            (2) Alocarea/scoatere de la drepturile de hrană se efectuează pe baza unuia din următoarele documente:

            a) Decizia de numire în funcția publică/ contractuală, de încetare sau suspendare a raportului de serviciu/muncă;

            b) Decizia de mutare temporară/ definitivă în alt compartiment al instituției;

            c) Decizia de transfer în altă instituție/ autoritate publică;

            (3) Drepturile de hrană nu se acordă în toate situațiile în care se acordă diurnă de delegare.

            (4) De prevederile prezentului Regulament beneficiază și personalul încadrat pe o perioadă determinată pe posturile devenite temporar vacante, ca urmare a suspendării, în condițiile legii, a raporturilor de serviciu ale personalului poliției locale.

            Art. 11 Calculul cuantumului lunar al valorii financiare a normelor de hrană datorate fiecărei categorii de personal, se face de către persoana cu atribuții pe salarizare din cadrul Biroului Financiar-contabilitate, pe baza pontajului.

 

 

CAPITOLUL IV – ALTE PREVEDERI

 

            Art. 12 În limita fondului de salarii repartizat, sumele necesare aplicării prezentului Regulament se include în bugetul de venituri și cheltuieli, care se aprobă anual de către Consiliul Local al municipiului Gherla.

Înapoi la proiecte