MUNICIPIUL GHERLA                                                                              VIZAT PRIMAR

SEVICIUL FINANCIAR CONTABIL                                                           Neselean Ioan

Nr. 12852 din 21.09.2018

 

REFERAT

Privind:
aprobarea organizării evenimentului «Nunta de Aur»

 

Viaţa cultural-socială a municipiului Gherla se îmbogăţeşte an de an prin marcarea unor manifestări diverse. Şi anul acesta municipalitatea organizează evenimentul «Nunta de Aur» un eveniment emoţionant la care sunt invitate să ia parte cuplurile din municipiul Gherla care au împlinit 50 de ani de căsnicie neântreruptă sau urmează să-i împlinească pe parcursul anului.

Având în vedere că acest eveniment din viaţa unei familii reprezintă un lucru deosebit de care nu toţi au şansa de a se bucura, considerăm ca o datorie morală să sărbătorim persoanele vârstnice care au trăit, au muncit şi şi-au întemeiat o familie în municipiul Gherla, dovedindu-le prin aceasta respectul pe care îl avem pentru ei şi pe care îl merită din plin.

În vremurile tumultoase pe care le parcurgem, noţiunea de familie şi-a pierdut din însemnatatea sa, din respectul ce trebuie să şi-l poarte cei doi soţi. Societatea evoluează

prin familie iar respectul şi încrederea sunt doua repere esenţiale rezistării în timp a familiei.

Aşa cum statul Roman ocroteşte căsătoria şi familia, Primăria Municipiului Gherla ca drept recunoştinţa şi respect pentru familiile care au împlinit 50 de ani de căsătorie şi care au reuşit să treacă peste toate încercările şi obstacolele vieţii, organizeaza acest eveniment in data de 08.11.2018 printr-o masa festiva si inmanarea unor diplome pentru aceste familii.

Ca urmare, în conformitate cu prevederile art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215 din 23

aprilie 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările

ulterioare, propun elaborarea unei hotărâri pentru aprobarea organizării evenimentului «Nunta de Aur» prin acordarea unor diplome de fidelitate familiilor care au împlinit 50 de ani de la căsătorie si organizarea unei mese festive.

De asemenea se propune aprobarea alocarii sumei de 20 000lei din bugetul local pentru organizarea acestui eveniment.

 

 

SEF SERVICIU

FARCAS NICUSOR

--------------------

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

 

                                      HOTĂRÂREA NR.    din  27.09.2018

privind aprobarea organizarii evenimentului « Nunta de Aur »

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în şedinţa extraordinară de lucru;

Luând în dezbatere proiectul de hotarâre cu privire la aprobarea organizarii evenimentului « Nunta de Aur »

Examinând referatul Serviciului financiar contabil nr.12852/21.09.2018 şi văzând avizele favorabile   ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Ţinând cont de prevederile art.20 lit. (i) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale;

În temeiul art.36 al.4 lit a si art. 45 (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

 

                                                  HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1 : Se aproba alocarea sumei de 20000 lei din bugetul local pentru acoperirea cheltuielilor privind organizarea si desfasurarea evenimentului « Nunta de Aur » in data de 08.11.2018.   

Art.2: Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza autoritatea executiva si institutiile subordonate.

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

 

 

Nr.consilieri:               -                                                                       CONTRASEMNEAZĂ

Nr.consilieri prezenţi: -                                                                                   SECRETAR

Nr.voturi “pentru”:      -                                                                                  Rotar Mihai

 

Înapoi la proiecte