MUNICIPIUL GHERLA

SERVICIUL FINANCIAR

Nr 11935.03.09.2018                                                                               VIZAT PRIMAR

 

 

REFERAT

Privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al municipiului Gherla pe anul 2018

 

 

            Analizand executia bugetara la 31.08.2018 se constata o incasare a veniturilor peste cele previzionate la unele capitole. De asemenea la partea de cheltuieli sumele alocate in bugetul initial au fost insuficiente,iar pe parcurs a aparut necesitatea efectuarii unor cheltuieli neprevazute. Propunem modificarea bugetului local dupa cum urmeaza:

 • La partea de venituri s-au incasat in plus fata de prevederile initiale sume provenide din PNDL 906.13 mii lei, sume primite in contul proiectelor cu finantare nerambursabila 47.71 mii lei si 1000 lei sume din valorificarea unor bunuri. Toate aceste sume sunt la sectiunea de dezvoltare.
 • Totalul cresterilor bugetare fiind de 954.84 mii lei astfel bugetul local va inregistra la partea de venituri suma de 26584.84mii lei.
 • La partea de cheltuieli bugetul va inregistra suma de 40371.30 mii lei, iar modificarile sunt urmatoarele:
 • Se diminueaza cheltuielile de personal cu suma de 1292 mii lei

Se suplimenteaza sume astfel:

 • 70 mii lei la Liceul Ana Ipatescu- reparatii curente
 • 20 mii lei Liceul Tehnologic- reparati curente
 • 50 mii lei la spital pentru reparatii curente
 • 200 mii lei la intretinere spatii verzi
 • 200 mii lei la intretinere strazi
 • 250mii lei la salubritate.
 • 160 mii lei bunuri si servicii primarie
 • La lista de investitii se adauga  obiectivul ,,Spalator profesional pentru bucatarie la Gradinita Arici Pogonici Gherla”-4 mii lei. Se suplimenteaza sumele la Lotul VI grupa 3 cu 950.84 mii lei
 • Bugetul activitatilor autofinantate se majoreaza cu suma de 50 mii lei la spital pentru reparatii curente

Tinand cont de prevederile 49 a Legii 273/2006 privind finantele publice locale, fiind indeplinite conditiile legale propun aprobarea acestei rectificari in cadrul sedintei ordinare avand in vedere necesitatea adoptarii acestor prevederi cat mai curand posibil intrucat la capitolele bugetare la care s-au alocat sume nu mai exista prevederi bugetare si in consecinta nu se pot efectua plati.

 

INTOCMIT:

Sef serviciu 

            Nicusor Farcas

-------------------

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

PROIECT

                                      HOTĂRÂREA NR.           din  .09.2018

privind aprobarea rectificarii  bugetului  local de venituri si cheltuieli pe anul 2018

 

 

Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în şedinţa ordinară de lucru;

Luând în dezbatere proiectul de hotarâre cu privire la aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2018, proiect din iniţiativa autorităţii executive;

Examinând referatul Serviciului financiar contabil nr. 11935/03.09.2018 şi văzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Ţinând cont de prevederile art. 49 a  Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale.

În temeiul art.36 al.4 lit a si art. 45 (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

                                                  HOTĂRĂŞTE

  Art.1:   Se aprobă    bugetul local  de venituri si cheltuieli pe anul 2018  care   la partea de venituri înregistrează suma de   26584.84 mii lei, iar la partea de cheltuieli suma 40371.30 mii lei din care sectiunea de functionare  este in suma de 25630 mii lei iar sectiunea de dezvoltare in suma de 14741.30 mii lei  conform anexelor 1şi 2 la prezenta hotărîre;

Art.2 : Se aprobă lista de investiţii pe anul 2018 conform anexei nr.3.

Art.3:  Se aprobă  bugetul activităţilor autofinanţate pe anul 2018  care inregistreză  la partea de venituri suma de 17607.39 mii lei si la partea de  cheltuieli  suma de 18125.85  mii lei conform anexei nr.4.

Art 4 : Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza autoritatea executiva si institutiile subordonate.

 

                                              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

 

Nr.consilieri:               19                                                                       CONTRASEMNEAZĂ

Nr.consilieri prezenţi:                                                                                   SECRETAR

Nr.voturi “pentru”:                                                                                    MIHAI ROTAR

 

Anexa 1
Anexa 2
Anexa 3
Anexa 4

 

Înapoi la proiecte