ROMÂNIA                                                                                                              VIZAT

JUDEŢUL CLUJ                                                                                                   PRIMAR

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA                                                    NESELEAN  IOAN                

   NR. 10606/23.08.2018

 

 

REFERAT

 

privind aprobarea  documentației  tehnico – economică  faza D.A.L.I  și indicatori tehnico economici pentru obiectivul de investiții  " Reabilitare teren de sport cu tartan, amplasare vestiar și tribună cu 70 locuri demontabile"  in Municipiul Gherla, jud. Cluj

 

 

          Documentația tehnico - economică  se referă la amenajarea unui teren multifunctional cu tartan

 în Municipiul Gherla, în Parcul Mare, lângă clădirea fostei popicării înspre str. Parcului.

          Prezenta lucrare  are ca scop elaborarea unei documentații faza – D.A.L.I. - pentru construirea unui teren multifuncțional cu  tartan cu suprafața de 448 mp prevăzut cu tribună  cu 70 locuri și vestiar. Activitățile principale care se vor desfășura pe terenul multifuncțional vor fi: minifotbal, handbal, tenis, volei și baschet.

          Prin prezenta documentație s-au  studiat  două variante și anume:

Varianta I : Construirea unui teren multisport cu tartan

Varianta II: Construirea unui teren multisport cu tartan acoperit

           În  urma celor două variante, din punct de vedere tehnic, economic și social s-a considerat că varianta nr.1, adică construirea unui teren multisport cu tartan deschis, este mai rentabilă și mai indicată.

           Terenul de sport propus în varianta 1 are o valoare de 347670 lei fără TVA în comparație cu valoarea din varianta 2,  care este  de 472107 lei fără TVA.

           În urma analizării celor două variante, din punct de vedere tehnic, economic și social s-a considerat că varianta nr.1, adică construirea unui teren de sport multifuncțional deschis, este mai rentabilă și mai recomandată  în contextul stabilit.

           Fiind o construcție ușoară și  aerisită are riscuri scăzute la izbucnirea și propagarea incendiilor și rezistența la foc.

           Față de acestea se propune dezbaterea  în ședința Consiliului Local al Municipiului Gherla în vederea luării unei hotărâri referitoare la aprobarea documentației tehnico economice faza D.A.L.I. și indicatori tehnico economici pentru obiectivul de investiții " Reabilitare teren de sport cu tartan, amplasare vestiar și tribună cu 70 locuri demontabile"  în municipiul Gherla , jud. Cluj.

 

 

                                                                                                                                Întocmit,

                                                                                                                       Ing. Vasile Morar                    

                                                                        

ROMANIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

PROIECT

 

 

H O T Ă R Â R E A   NR.__________/________

 

privind aprobarea  documentației  tehnico – economică  faza D.A.L.I.  și indicatori tehnico economici pentru obiectivul de investiții  " Reabilitare teren de sport cu tartan, amplasare vestiar și tribună cu 70 locuri demontabile"  in Municipiul Gherla, jud. Cluj

 

 

CONSILIUL  LOCAL  al  MUNICIPIULUI GHERLA, întrunit în şedinţă ordinară de   lucru;

            Luând în dezbatere proiectul de hotărâre  privind aprobarea   documentației  tehnico – economică  faza D.A.L.I.  și indicatori tehnico economici pentru obiectivul de investiții  " Reabilitare teren de sport cu tartan, amplasare vestiar și tribună cu 70 locuri demontabile"  in Municipiul Gherla, jud. Cluj – proiect din iniţiativa autorităţii executive ;

            Examinînd Referatul de specialitate cu nr.11606 /23.08.2016  întocmit de Direcția  de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului;

Văzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;

Având în vedere prevederile art.44, alin.1, alin.4 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice local, cu modificările și completările ulterioare.

In temeiul dispoziţiilor art. 36 , al.2, lit. b, alin.4, lit.d, și art.45 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

             Art.1.- Se  aprobă documentația tehnico tehnico – economică  faza D.A.L.I.  și indicatori tehnico economici pentru obiectivul de investiții  " Reabilitare teren de sport cu tartan, amplasare vestiar și tribună cu 70 locuri demontabile"  in Municipiul Gherla, jud. Cluj, indicatori tehnico – economici prezentați în anexă fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Art 2 .- Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează autoritatea executivă. prin Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului și Serviciul financiar – contabil.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

 

 

Nr. consilieri                   19                                                       CONTRASEMNEAZĂ

Prezenţi                           19                                                                 SECRETAR

Nr. voturi  ”pentru”                                                                           ROTAR  MIHAI

 

 

ANEXĂ

 

LA HOTĂRÂREA NR._____________/_________2016

 

 

privind aprobarea  documentației  tehnico – economică  faza D.A.L.I.  și indicatori tehnico economici pentru obiectivul de investiții  " Reabilitare teren de sport cu tartan, amplasare vestiar și tribună cu 70 locuri demontabile"  in Municipiul Gherla, jud. Cluj

 

 

 

  1. VALOAREA  INVESTIȚIEI                                     mii lei                           mii euro

( fără T.V.A.)347,67064,973

Din care C+M ( fără T.V.A.)291,72655,428

 

  1. EȘALONAREA   INVESTIȚIEI                         mii lei / mii lei               mii euro / mii euro

 

ANUL IINV / C+ M347,670 / 291,72664,973 / 55,429

 

  1. Durata  estimată  d e execuție  a  obiectului  de  investiții  - 12 luni
  2. CAPACITĂȚI

Suprafață construită teren-Sc= 457,24 mp

Suprafața desfășurată teren -Sd =457,24 mp

Suprafața utilă teren-Su = 448,00 mp TARTAN

 

Suprafața construităvestiar-Sc= 30,24 mp

Suprafața desfășurată-Sd= 30,24 mp

Suprafața utilă totală-Su= 25,31 mp

 

Suprafața construitătribună-Sc= 43,00 mp

Suprafața desfășurată-Sd= 43,00 mp

Suprafața utilă totală-Su= 43,00 mp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înapoi la proiecte