ROMANIA                                                                                              VIZAT

JUDETUL CLUJ                                                                                    PRIMAR

PRIMARIA MUNICIPIULUI GHERLA                                        NESELEAN  IOAN

Nr 11604/23.08.2018

 

 

REFERAT

Privind aprobarea documentatiei tehnico-economica faza DALI si a indicatorilor tehnico-ecnomici pentru obiectivul de investitii ,, Reabilitare teren de sport cu gazon sintetic 650 mp Gherla, jud Cluj

 

            Obiectivul de investitii se refera la construirea unui teren multifunctional cu gazon sintetic de 650 mp, in intravilanul Municipiului Gherla in Parcul Mare in stanga fostei popicarii inspre centrul localitatii.

            Activitatile principale care se vor desfasura pe terenul multifunctional propus vor fi : minifotbal,  handbal, tenis, baschet, volei.

Prin prezenta documentatie s-au studiat doua variante si anume:

Varianta I Construirea unui teren multifunctional cu gazon sintetic.

Varianta II Construirea unui teren multifunctional acoperit

            In urma analizarii celor doua variante din punct de vedere tehnic economic si social s- a considerat ca varianta nr 1 adica construirea unui teren de sport deschis, este mai rentabila si mai indicata.

           Terenul de sport propus in varianta 1 are o valoare de 188643 lei fara TVA in comparatie cu valoarea din varianta 2  -276368 lei fara TVA. Din punct de vedere tehnic terenul sintetic in aer liber este mult mai simplu de executat si necesita timp mai putin pentu ansamblare.Fiind o constructie usoara  si aerisita aceasta are riscuri scazute la izbucnirea si propagarea incendiilor si rezistenta la foc.

           Fata de acestea se propune discutarea in sedinta Consiliului Local al  Municipiului Gherla in vederea luarii unei hotărâri referitoare la aprobarea documentatiei tehnico-economica faza DALI  si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,, Reabilitare teren de sport cu gazon sintetic 650 mp in municipiul Gherla, jud Cluj.

 

 

 

 

 

                                                                                                                          Întocmit

                                                                                            ING. VASILE MORAR.

ROMANIA                                                                                             

JUDETUL CLUJ                                                                                   

PRIMARIA MUNICIPIULUI GHERLA                                       

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR................./........................2018

Cu privire la  aprobarea documentatiei tehnico-economica faza DALI si a indicatorilor tehnico-ecnomici pentru obiectivul de investitii ,, Reabilitare teren de sport cu gazon sintetic 650 mp  in Municipiul Gherla, jud Cluj’’

 

 Consiliul Local al Municipiului Gherla intrunit in sedinta publica ordinara de lucru:

Luând in dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea documentatiei  tehnico-economica faza DALI si a indicatorilor tehnico-ecnomici pentru obiectivul de investitii ,, Reabilitare teren de sport cu gazon sintetic 650 mp  in Municipiul Gherla, jud Cluj.’’

Examinând referatul de specialitate cu nr 11604/23.08.2018 intocmit de Directia de Urbanism si Amenajarea Teritoriului.

Văzând și avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local.

Având în vedere prevederile art 44,alin 1,  alin 4 din Legea nr 273/2006 privind finantele publice locale , cu modificările și completările ulterioare

In temeiul dispozitiilor art 36 alin 2, lit b), alin 4, lit d) si art 45 alin 2 din Legea nr 215/2001 privind administratia publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare:

 

HOTĂRĂȘTE

 

Art 1. Se aprobă documentatia tehnico- economica faza DALI si indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investitii,, ,, Reabilitare teren de sport cu gazon sintetic 650 mp  in Municipiul Gherla, jud Cluj, indicatori tehnico-economici prezentati in anexa  fac parte integranta din prezenta hotărâre.

 

Art 2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se incredințează autoritatea executivă prin Direcția de Urbanism si Amenajarea Teritoriului si Serviciul Financiar Contabil.

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

 

Nr consilieri       19                                                                                    CONTRASEMNEAZĂ                                                                                                                 

Prezenti            ___-                                                                                         SECRETAR

 Nr voturi ,, Pentru,,                                                                                       ROTAR MIHAI

 

 

ANEXĂ LA

HOTĂRÂREA NR..................../..........................2018

Privind aprobarea documentatiei  tehnico-economice faza DALI si a indicatorilor tehnico-ecnomici pentru obiectivul de investitii ,, Reabilitare teren de sport cu gazon sintetic 650 mp  in Municipiul Gherla, jud Cluj’’

 

 

  1. Valoarea investiției                                          mii lei                              mii euro

Fără TVA186,64341,042

 

Din care C+M (fără TVA)134,31029,221

 

  •  

ANUL IINV/C+M186,64341,042

  1.  

 

3.Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții-12 luni

 

 

4. Capacități :

S construita teren Sc=660,54 mp

S desfășuratăteren Sd=660,54 mp

S utila totală teren Su=650,00 mp

 

Înapoi la proiecte