ROMANIA                                                                                              VIZAT

JUDETUL CLUJ                                                                                    PRIMAR

PRIMARIA MUNICIPIULUI GHERLA                                        NESELEAN  IOAN

Nr 10388/23.07.2018

 

 

REFERAT

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul,,Îmbunătățirea calității vietii populatiei Municipiului Gherla prin dezvoltarea serviciilor culturale si reducerea infractionalitatii

 

Prin HCL nr. 112/2016 s-a aprobat indicatorii tehnico-economici pentru proiectul ,,Restaurarea si valorificarea patrimoniului cultural al Municipiului Gherla, imobilul situat pe str 1 Decembrie 1918, nr 16, Casa Laszloffy"

Urmare acestea s-a depus un proiect pentru finantare pe Axa 5. Prioritatea de investitii 5.1.Conservarea, protejarea , promovarea si dezvoltarea patrimoniului natural si cultural , proiect ce in urma evaluării a fost clasat  pe locul 4 pe lista de asteptare.

Prin HCL NR 14/2017 s-a aprobat SF si indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investitii,,Sistem de supraveghere video din Municipiul Gherla".

Proiectul se refera la realizarea unui sistem complex de supraveghere video a unor instituții publice, precum scoli, intersectii, parcuri, prin achizitionarea a 40 camere de supraveghere, din care 36 vor fi instalate pe stâlpii de iluminat public din zonele publice ale respectivelor obiective, 2 pe cladirea liceului tehnologic, una ce va fi montată pe un stâlp din parcul central si una pe un stâlp ce va fi prevăzut pe str Codrului cu vedere spre trecerea CF.

Având in vedere cele menționate mai sus cât si publicarea ghidului pentru axa prioritară 13. Oboectivul specific 13.1 ,,Îmbunătățirea calității vieții populației in orașele mici și mijlocii din România din cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 .Primăria Municipiului Gherla a demarat procedurile de depunere a unei cereri de finanțare aferente proiectului integrat  format din cele doua obiective mai sus mentionate.

Datorită faptului ca termenul de finalizare , încărcarea documentelor este foarte scurt, cât și importanța obținerii finanțării, se impune luarea unei hotărâri in regim de urgență pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul  ,,Îmbunătățirea calității vietii populatiei Municipiului Gherla prin dezvoltarea serviciilor culturale si reducerea infractionalitatii" care se referă la cele două componente investiționale ,restaurare si valorificare patrimoniu cultural al Municipiului Gherla-imobilul situat pe str 1 Decembrie 1918, nr 16,  Casa Laszloffy si Sistemul de supraveghere video în Municipiul Gherla.

                                                                                                                          Întocmit

                                                                                                             ING. VASILE MORAR

----------------

ROMANIA

JUDETUL CLUJ

CONSILIUL  LOCAL  AL MUNICIPIULUI GHERLA

 

  PROIECT DE HOTĂRÂRE NR................./....................2018

 

 

PRIVIND  APROBAREA  INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU PROIECTUL Imbunatatirea calitatii vietii populatiei Municipiului Gherla prin dezvoltarea serviciilor culturale si reducerea infractionalitatii”

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în şedinţa ordinara de lucru;

Luând în dezbartere proiectul de hotărăre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ,,Îmbunatațirea calității vieții populației Municipiului Gherla prin dezvoltarea serviciilor culturale și reducerea infracționalității-proiect din inițiativa autorității executive

Luând în considerare referatul de specialitate nr. 10388 din 23.07.2018 intocmit de Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului din cadrul Primariei Municipiului Gherla, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economiciai proiectului „Imbunatatirea calitatii vietii populatiei Municipiului Gherla prin dezvoltarea serviciilor culturale si reducerea infractionalitatii”, propus spre finanţare in cadrul Programului Operational Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 13: Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 9b: Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale, Obiectivul specific 13.1: Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România,

Văzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local ,

            Constatand indeplinirea prevederilor art. 44, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

               In temeiul prevederilor art. 36, alin. (4), lit. d şi e, alin (6), lit. a, pct. 10 şi 11, art. 45, alin. (1) şi ale art. 115, alin (1), lit. b din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

 

HOTĂRĂȘTE

 

ART 1. Se aprobă proiectul „Imbunatatirea calitatii vietii populatiei Municipiului Gherla prin dezvoltarea serviciilor culturale si reducerea infractionalitatii în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 13: Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 9b: Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale, Obiectivul specific 13.1: Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România, nr. apelului de proiecte POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI (Cod nr. POR/381/13).

 

ART 2. Se aprobă documentaţia  tehnică – faza DALI (Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii), actualizată la data prezentei HCL, la obiectivul investiţional „RESTAURAREA ŞI VALORIFICAREA PATRIMONIULUI CULTURAL AL MUNICIPIULUI GHERLA – IMOBLUL SITUAT PE STR. 1 DECEMBRIE 1918, NR. 16, CASA LASZLOFFY”, aşa cum este descrisă în Anexa 1 la HCL.

 

ART 3. Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenţi componentei investiţionale „RESTAURAREA ŞI VALORIFICAREA PATRIMONIULUI CULTURAL AL MUNICIPIULUI GHERLA – IMOBLUL SITUAT PE STR. 1 DECEMBRIE 1918, NR. 16, CASA LASZLOFFY”,aşa cum sunt prevăzuţi în Anexa 2 la HCL.

 

ART 4. Se aprobă documentaţia  tehnică – faza SF (Studiu de fezabilitate), actualizată la data prezentei HCL, la obiectivul investiţional „SISTEM DE SUPRAVEGHERE VIDEO IN MUNICIPIUL GHERLA, JUD. CLUJ”, aşa cum este descrisă în Anexa 3 la HCL.

 

ART 5. Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenţi componentei investiţionale „SISTEM DE SUPRAVEGHERE VIDEO IN MUNICIPIUL GHERLA, JUD. CLUJ”,aşa cum sunt prevăzuţi în Anexa 4 la HCL.

 

ART 6. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei se incredinteaza Primarul Municipiului Gherla, urmand toate procedurile prevazute de lege.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

..........................

                                                                                                                  

Nr. consilieri               19                                                               CONTRASEMNEAZĂ

Prezenți                                                                                               SECRETAR

Nr. voturi,,Pentru"                                                                              ROTAR MIHAI

Nr.,, Abțineri"

---------------

Vizualizare

Anexa 1

Anexa 2

Anexa 3

Anexa 4

Înapoi la proiecte