ROMANIA                                                                                              VIZATROMANIA                                                                                              VIZAT

JUDETUL CLUJ                                                                                    PRIMAR

PRIMARIA MUNICIPIULUI GHERLA                                        NESELEAN  IOAN

Nr 10367/23.07.2018

 

 

REFERAT

 

Privind aprobarea reactualizării Planului Integrat de Dezvoltare Urbană 2014-2020

 a Municipiului Gherla

 

 

           Prin HCL nr 67/30.09.2014 s-a aprobat Planul Integrat de Dezvoltare Urbană (PIDU) al  Municipiului Gherla.

          Având în vedere intentia Municipiului Gherla de a depune spre finantare in cadrul Programului Operational Regional 2020 a unui proiect integrat care să îmbunătățeasca nivelul de trai al cetatenilor localității in special al grupurilor dezavantajate prin dezvoltarea serviciilor culturale (Casa Laszloffy) si reducerea infractionalitatii (Sistem  de supraveghere video) care are ca termen de depunere -incarcarea proiectului data de 30.08.2018 cât și faptul că , la data aprobării PIDU obiectivul -Sistem de supraveghere video nu era cuprins. Se impune actualizarea acestuia prin introducerea pe lista actiunilor prioritare din cadrul prioritații 7 Dezvoltare urbana durabila a actiunii,, " sistem de supraveghere video".

          Menționăm că termenul de depunere este foarte scurt ceea ce în prealabil implică întocmirea , depunerea și încărcarea documentelor respective în vederea obținerii finanțării în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, axa prioritară 13.1: Îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici și mijlocii din România.

         Față de acestea având în vedere importanța acestui proiect pentru municipalitate se impune luarea in regim de urgență a unei hotărâri referitoare la actualizarea Planului Integrat de Dezvoltare Urbană 2014-2020 a Municipiului Gherla prin introducerea pe lista acțiunilor prioritare a acțiunii ,,Înființare sistem de supraveghere video "

 

 

                                                                                                                          Întocmit

                                                                                            ING. VASILE MORAR

-------------

ROMANIA

JUDETUL CLUJ

CONSILIUL  LOCAL  AL MUNICIPIULUI GHERLA

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR................./....................2018

 

PRIVIND APROBAREA  ACTUALIZĂRII  PLANULUI INTEGRAT DE DEZVOLTARE URBANĂ 2014 – 2020 A MUNICIPIULUI GHERLA

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în şedinţa ordinară de lucru;

Luând în dezbartere proiectul de hotărăre privind aprobarea actualizării planului integrat  de dezvoltare urbană 2014-2020 a Municipiuui Gherla-proiect din inițiativa autorității executive

Luând în considerare referatul de specialitate nr. 10367 din 23.07.2018 intocmit de Directia de Urbanism si Amenajarea Teritoriului  din cadrul Primariei Municipiului Gherla, privind necesitatea actualizării Planului Integrat de Dezvoltare Urbană 2014 – 2020 a Municipiului Gherla,

Având în vedere intenţia Municipiului Gherla de a depune spre finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020 a unui proiect integrat care să îmbunătăţească nivelul de trai al cetăţenilor oraşului, în special al grupurilor dezavantajate, prin dezvoltarea serviciilor culturale (Casa Laszloffy) şi reducerea infracţionalităţii (sistem video de supraveghere), 

Ţinând cont de prevederile Planului Intregrat de Dezvoltare Urbană 2014 – 2020 a Municipiului Gherla, aprobat prin HCL 67/30.09.2014,

Având în vedere faptul că cele două componente ale proiectului integrat au fost stipulate ca acţiuni prioritare în cadrul Strategiei de Dezvoltare Urbană prevăzute în cadrul Politicii Urbane Integrate a Municipiului Gherla, elaborate de către MDRAP în cadrul proiectului „Platformă pentru dezvoltare urbană durabilă şi integrată” (cod SMIS 32572) finanţat prin PO DCA,

Luând în considerare faptul că una din problemele identificate la nivelul Municipiului este lipsa unui spaţiu destinat activităţilor culturale „care să întărească relaţiile comunitare” şi că „renovarea şi amenajarea spaţiilor destinate activităţilor culturale” se află pe lista intervenţiilor prioritare identificate în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală a ZUM din Municipiul Gherla, elaborate în cadrul proiectului „ACUM pentru Gherla – incluziune socială pentru dezvoltare durabilă” (cod SMIS 114139), finanţat prin POCU,

Având în vedere creşterea fenomenului infracţional, precum şi al accidentelor rutiere la nivelul Municipiului Gherla,

Ţinând cont de necesitatea corelării documentelor strategice (Planul Integrat de Dezvoltare Urbană 2014 – 2020 a Municipiului Gherla, Strategia de Dezvoltare Locală a ZUM din Municipiul Gherla, Politica Urbană Integrată a Municipiului Gherla) întocmite în scopul identificării nevoilor populaţiei şi planificării intervenţiilor pentru îmbunătăţirea nivelului de trai a acesteia,

Văzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local ,

Constatand indeplinirea prevederilor art. 44, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

In temeiul prevederilor art. 36, alin. (4), lit. d şi e, alin (6), lit. a, pct. 10 şi 11, art. 45, alin. (1) şi ale art. 115, alin (1), lit. b din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

 

HOTĂRĂȘTE

 

ART 1. Se aprobă actualizarea Planului Intregrat de Dezvoltare Urbană 2014 – 2020 a Municipiului Gherla prin introducerea pe lista acţiunilor prioritare din cadrul Priorităţii VII – Dezvoltare urbană durabilă a acţiunii „înfiinţare sistem de supraveghere video”.

 

ART 2. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei se incredinteaza  Primarul Municipiului Gherla, urmand toate procedurile prevazute de lege.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

 

..................................

 

 

 

 

Nr. consilieri               19                                                               CONTRASEMNEAZĂ

Prezenți                                                                                               SECRETAR

Nr. voturi,,Pentru"                                                                              ROTAR MIHAI

Nr.,, Abțineri"

 

 

 

  

 

 

 

 

Înapoi la proiecte