MUNICIPIUL GHERLA

SERVICIUL FINANCIAR

Nr 8493.18.06.2018                                                                               VIZAT PRIMAR

 

 

REFERAT

Privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al municipiului Gherla pe anul 2018

 

 

            Analizand executia bugetara la 31.05.2018 se constata o incasare a veniturilor peste cele previzionate la unele capitole. De asemenea la partea de cheltuieli sumele alocate in bugetul initial au fost insuficiente(ex. Salubritate unde datorita platii din bugetul local a transportarii deseurilor menajere in primele 4 luni la Oradea sumele alocate s-au epuizat, la cabinetele scolare datorita majorarii salariilor incepand cu martie 2018 sumele alocate initial sunt insuficiente). Propunem modificarea bugetului local dupa cum urmeaza:

  • La partea de venituri cresc previziunele la cotele si sumele defalcate  din impozitul pe venit cu 800 mii lei, la impozitul pe cladiri persoane juridice cu suma de 150 mii lei si cu 150 mii lei la impozitul pe cladiri persoane fizice unde la 31.05.2018 s-au incasat sume apropiate de la nivelul prevedirilor anuale, la venituri din prestari de servicii (cabinetele scolare) cresterea este de 550 mii lei si reprezinta majorarea salariilor din sanatate(aceste sume se primesc de la casa de asigurari de sanatate) si se mai cuprinde in buget suma de 18 mii lei reprezentand donatii si sponsorizari.

Totalul cresterilor bugetare fiind de 1668 mii lei astfel bugetul local va inregistra la partea de venituri suma de 25630.00mii lei.

  • La partea de cheltuieli bugetul va inregistra suma de 39416.46 mii lei, iar modificarile sunt urmatoarele:
  • 600 mii lei la salubritate unde s-au cheltuit toate alocatiile anuale
  • 100 mii lei la Liceul maghiar pentru racordare la reteaua electrica
  • 300 mii lei la intretinere spatii verzi
  • 118 mii lei la intretinere strazi
  • 550mii lei la cabinetele scolare.
  • La lista de investitii se adauga  obiectivul ,,Plan de mobilitate urbana a municipiului Gherla”-100 mii lei.
  • Bugetul activitatilor autofinantate se majoreaza cu suma de 2 mii lei la capitolul invatamant reprezantand taxe din invatamant.(anexa 4)

Tinand cont de prevederile 49 a Legii 273/2006 privind finantele publice locale, fiind indeplinite conditiile legale propun aprobarea acestei rectificari in cadrul sedintei ordinare avand in vedere necesitatea adoptarii acestor prevederi cat mai curand posibil intrucat la capitolele bugetare la care s-au alocat sume (salubritate, cabinete scolare) nu mai exista prevederi bugetare si in consecinta nu se pot efectua plati.

 

INTOCMIT:

Sef serviciu 

            Nicusor Farcas

-------------

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

 

PROIECT

                                      HOTĂRÂREA NR.           din  .07.2018

privind aprobarea rectificarii  bugetului  local de venituri si cheltuieli pe anul 2018

 

 

Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în şedinţa ordinară de lucru;

Luând în dezbatere proiectul de hotarâre cu privire la aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2018, proiect din iniţiativa autorităţii executive;

Examinând referatul Serviciului financiar contabil nr. 8493/18.06.2018 şi văzând avizele favorabile                                                                    ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Ţinând cont de prevederile art. 49 a  Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale.

În temeiul art.36 al.4 lit a si art. 45 (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

 

                                                  HOTĂRĂŞTE

 

  Art.1:   Se aprobă    bugetul local  de venituri si cheltuieli pe anul 2018  care   la partea de venituri înregistrează suma de   25630 mii lei, iar la partea de cheltuieli suma 39416.46 mii lei din care sectiunea de functionare  este in suma de 25630 mii lei iar sectiunea de dezvoltare in suma de 13786,46 mii lei  conform anexelor 1şi 2 la prezenta hotărîre;

Art.2 : Se aprobă lista de investiţii pe anul 2018 conform anexei nr.3.

Art.3:  Se aprobă  bugetul activităţilor autofinanţate pe anul 2018  care inregistreză  la partea de venituri suma de 14597.39 mii lei si la partea de  cheltuieli  suma de 15115.85  mii lei conform anexei nr.4.

Art 4 : Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza autoritatea executiva si institutiile subordonate.

 

                                              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

 

Nr.consilieri:               19                                                                       CONTRASEMNEAZĂ

Nr.consilieri prezenţi:                                                                                   SECRETAR

Nr.voturi “pentru”:                                                                                    MIHAI ROTAR

------------------------------

Vezi Anexa1

Vezi Anexa2

Vezi Anexa3

Vezi Anexa4

   

Înapoi la proiecte