RAPORT

de prezentare a 

Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018

 

 

 

            ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC S.A. GHERLA cu sediul în Gherla , str. Gelu, nr. 7, jud. Cluj, având obiectul de activitate conform cod CAEN -7500- Activități veterinare (adăpost câini, ecarisaj), prin D-l Muresan Genel în calitate de director general prezintă Bugetul de venituri și cheltuiei pe anul 2018 în conformitate cu Ordinul nr. 3145 din 05.12.2017.

Instrument de baza al managementului financiar, al analizei și controlului, al asigurării echilibrului financiar al societății comer­ciale, bugetul de venituri și cheltuieli oferă managerului general posibilitatea de a cunoaște mijloacele finan­ciare și metodele de utilizat pentru sporirea eficientei economice, creșterea profitului, prin antrenarea întregului personal.

Bugetul de venituri și cheltuieli are un rol important în asigurarea unui echilibru financiar permanent între încasările din vânzarea produselor și alte activități și cheltuielile necesitate de activitățile respective. De aseme­nea, el influentează direct asupra celorlalte domenii ale planificării economice, situând pe primplan criterii de eficiență, de maximizare a profitului și de reducere la minimum a resurselor antrenate în activitatea de producție și a costurilor de producție.

ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC S.A. GHERLA a întocmit proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe baza activităților economice pe care urmează să le desfășoare în anul 2018 comparativ cu activitatea economico-financiară desfășurată în anul 2017, respectând principiul prudenței.

În funcție de lucrările ce urmează a fi efectuate către terți în anul 2015 s-au prevăzut:

 

 • Venituri totale în sumă de 6.111.000 lei

 

 • Cheltuieli totale în sumă de 5.886.943 lei.

 

 Structura veniturilor totale este prezentată în cele ce urmează:

 

 1. Veniturile din exploatare sunt compuse din :

 

Intretinere, reparatii strazi

840.000

Intretinere spatii verzi

1.250.000

Salubritate

840.000

Transport deseuri + depozitare

724.000

Ecarisaj

514.000

Salubritate PJ

1.250.000

Salubritate PF

532.000

Terti

70.000

Agrement

7.000

Chirii

30.500

Vanzari flori

35.000

Produse finite

18.000

   

TOTAL venituri din exploatare

6.110.500

 

 1. Venituri financiare în suma de 500 lei reprezentând diferențe de curs valutar favorabile și dobânzi încasate pentru sumele existente temporar în conturile bancare.

 

Fundamentarea cheltuielilor s-a făcut cu alocarea resurselor necesare realizării programului de lucrări estimat și vizează urmatoarele aspecte:

 1. Cheltuielile  de exploatare estimate în valoare de 5.886.443 lei sunt compuse din:

 

 • Cheltuieli cu bunuri și servicii în sumă totală de 2.234.405 lei cuprind :
  • Cheltuieli privind stocurile în sumă de 1.184.899 lei:
   • a)  cheltuieli cu materiile prime în sumă de 400.000 lei;
   • b) cheltuieli cu materialele consumabile  în sumă de 700.000 lei;
   • c) cheltuielile privind obiectele de inventar în sumă de 29.947 lei ;
   • d) cheltuieli privind energia și apa în sumă de 39.238 lei;
   • e) cheltuieli cu marfurile in suma de 15.714
  • Cheltuielile cu serviciile executate de terți 105.450 lei ;
  • Alte cheltuieli în sumă de 944.056 lei;
 • Cheltuieli cu impozite si taxe in suma de 106.000 lei.

 

La fundamentarea cheltuielilor materiale în sumă de 1.184.899 lei (materiale auxiliare, combustibil, piese de schimb, semințe și material de plantat și alte materiale consumabile) s-a avut în vedere necesarul de materiale, pe baza programului de lucrări estimat a se realiza în anul 2018 și comparat cu materialele folosite la lucrările efectuate în perioada precedentă.

Totodată s-a ținut cont și de creșterea prețurilor la carburanți care implicit afectează și prețul celorlalte materiale.

La materiale de natura obiectelor de inventar a fost prevăzută suma de 29.947 lei necesară pentru achiziționarea de dotări pentru desfășurarea activității.

Cheltuielile pentru întreținerea și reparațiile estimate la suma 80.000 lei inclusă în rubrica „cheltuieli cu serviciile executate de țerti” cuprind sumele necesare pentru întreținerea parcului auto și alte reparații ținând cont și de uzura acestora.

Cheltuielile cu  alte servicii executate de terți cuprind și cheltuielile cu primele de asigurare în sumă de 25.150 lei.

La rubrica „alte cheltuieli” sunt incluse:

 • comisionane și onorarii                                          12.198 lei
 • cheltuieli de protocol și reclamă                              6.963 lei
 • cheltuieli de transport                                          140.000 lei
 • cheltuieli de deplasare                                           10.000 lei
 • cheltuieli cu posta și telecomunicații                     10.236 lei
 • cheltuieli cu serviciile bancare                                 3.459 lei
 • alte cheltuieli cu serviciile executate de terți    761.200 lei

 

Cheltuielile cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate în sumă de 106.000 lei cuprind redevența pentru concesionarea serviciilor publice precum și impozitele aferente bugetului local datorate către autoritatile locale.

Cheltuielile cu amortizările în valoare de 36.813 lei cuprind amortizarea mijloacelor fixe achiziționate.

Se prevede investiția din surse proprii a societatii, în modernizarea spațiilor actuale, necesare bunei desfășurări a activității, în valoare de  36.813 lei.

Cheltuielile de personal  au fost stabilite la o  suma de 3.509.225 lei avand în vedere numarul mediu de personal angajat, stabilit la 96 persoane conform organigramei societății.

 1. Rezultatul brut prevăzut în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018 este de

224.057 lei, impozitul aferent fiind în sumă de 35.849 lei, urmand ca destinația profitului net în sumă de 188.208 lei conform legislatiei in vigoare, de acoperire a pierderilor din anii anteriori să fie aprobată de Adunarea Generală a Actionarilor la propunerea Consiliului de Administratie.

 

Față de cele prezentate, propunem să se aprobe Bugetul de venituri și cheltuieli al  Administrarea Domeniului Public S.A. conform anexelor prezentului raport.

 

 

 

 

DIRECTOR                                                                            CONTABIL SEF

Muresan Genel                                                                        Neamtu Eugen

   

-------------

Municipiul Gherla                                                                                Vizat Primar

Serviciul Financiar Contabil

Nr.9201/29.06.2018

 

 

 

 

REFERAT

Privind aprobarea  bugetului  local de venituri si cheltuieli

 pe anul 2018 la SC ADP GHERLA

 

 

ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC S.A. GHERLA a întocmit proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe baza activităților economice pe care urmează să le desfășoare în anul 2018 comparativ cu activitatea economico-financiară desfășurată în anul 2017, respectând principiul prudenței.

În funcție de lucrările ce urmează a fi efectuate către terți în anul 2018 s-au prevăzut:

 

 • Venituri totale în sumă de 6.111.000 lei

 

 • Cheltuieli totale în sumă de 5.886.943 lei.

 

Bugetul de venituri și cheltuiei pe anul 2018 este prezentat în conformitate cu Ordinul nr. 3145 din 05.12.2017.

 

 

Raportul de prezentare a bugetului de venituri si cheltuieli prezentat de catre SC A.D.P. SA cuprinde principalii indicatori economico-financiari care au stat la baza elaborarii bugetului, iar bugetul astfel elaborat respecta prevederile legale in domeniu.

Prin urmare propun aprobarea bugetului la SC A.D.P. SA in forma prezentata.

 

INTOCMIT

SEF SERVICIU

Farcas Nicusor

-----

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

 

PROIECT

                                      HOTĂRÂREA NR.           Din

Privind aprobarea  bugetului  de venituri si cheltuieli

 pe anul 2018 la SC ADP GHERLA

 

 

Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în şedinţa ordinară de lucru;

Luând în dezbatere proiectul de hotarâre cu privire la aprobarea bugetului  de venituri si cheltuieli pe anul 2018 la SC ADP GHERLA, proiect din iniţiativa autorităţii executive;

Examinând referatul Serviciului financiar contabil nr.9201/29.06.2018 şi văzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

                Vazand raportul de prezentare a Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 intocmit de SC ADP SA GHERLA

Ţinând cont de prevederilor  Legii  nr.273/2006 privind finanţele publice locale si cele ale Ordinului nr.3145/05.12.2017 ;

În temeiul art.38 al.4 lit a si art. 46 (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

                                                  HOTĂRĂŞTE:

 

    Art.1 :  Se aprobă  bugetul   de venituri si cheltuieli si detalierea indicatorilor  economico-financiari pe anul 2018  la SC ADP SA Gherla ,  conform anexelor la  prezenta hotărare   ;

   Art.2 :Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza SC ADP SA Gherla.       

 

                                                    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

 

Nr.consilieri:               19                                                                       CONTRASEMNEAZĂ

Nr.consilieri prezenţi:                                                                                   SECRETAR

Nr.voturi “pentru”:                                                                                    ANDREI CHERTES

 

Vezi bugetul ADP pe anul 2018

Înapoi la proiecte