APROBAT

                                                                                                                          PRIMAR

                                                                                                                  Ioan NESELEAN

 

REFERAT,

privind constituirea la nivelul municipiului Gherla a

Comisiei Locale de Ordine publică

 

            Comisia Locală de Ordine Publică este un organism cu rol consultativ și este constituită în conformitate cu dispozițiile Legii nr.155/12.07.2010 a poliției locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care la art.28 prevede:

   (1) La nivelul fiecărei comune, al fiecărui oraş, municipiu şi sector al municipiului Bucureşti unde funcţionează poliţia locală se organizează şi funcţionează comisia locală de ordine publică, prin hotărâre a consiliului local, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, denumită în continuare comisia locală, care este un organism cu rol consultativ.

    (2) Comisia locală este constituită, după caz, din: primar, respectiv primarul general în cazul municipiului Bucureşti, şeful unităţii/structurii teritoriale a Poliţiei Române sau reprezentantul acestuia, şeful poliţiei locale, secretarul unităţii administrativ-teritoriale şi 3 consilieri locali, respectiv consilieri generali în cazul municipiului Bucureşti, desemnaţi de autoritatea deliberativă.

Comisia Locală se organizează și funcționează conform Regulamentului elaborat în baza Legii nr. 155/12.07.2010 a poliției locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În vederea derulării activităților de asigurare a ordinii și liniștii publice și a veni în sprijinul cetățenilor municipiului Gherla este necesar a se constitui Comisia Locală de Ordine Publică, care va avea următoarele atribuții:

a) asigură cooperarea dintre instituţiile şi serviciile publice cu atribuţii în domeniul ordinii şi al siguranţei publice la nivelul unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale;

b) avizează proiectul regulamentului de organizare şi funcţionare a poliţiei locale;

c) elaborează proiectul planului de ordine şi siguranţă publică al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, pe care îl actualizează anual;

d) analizează periodic activităţile de menţinere a ordinii şi siguranţei publice la nivelul unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale şi face propuneri pentru soluţionarea deficienţelor constatate şi pentru prevenirea faptelor care afectează climatul social;

e) evaluează cerinţele specifice şi face propuneri privind necesarul de personal al poliţiei locale;

f) prezintă autorităţii deliberative rapoarte anuale asupra modului de îndeplinire a prevederilor planului de ordine şi siguranţă publică al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale.

 

Față de cele prezentate, vă rog domnule primar dispuneți.

 

ȘEFUL SERVICIULUI POLIȚIA LOCALĂ

Ioan GEORGIU

                                                                                                                  

----------------------------------------

 

ROMÂNIA

    JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL  GHERLA

  CONSILIUL LOCAL 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind constituirea la nivelul Municipiului Gherla a

Comisiei Locale de Ordine Publică

 

            Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în şedinţa ordinară de lucru;

            Examinând proiectul de hotărâre privind constituirea la nivelul municipiului Gherla a

Comisiei Locale de Ordine Publică – proiect din inițiativa primarului;

Văzând referatul Șefului Serviciului de Poliție Locală din cadrul Aparatului de specialitate al primarului Municipiului Gherla nr. 8619/19.06.2018 prin care se propune necesitatea constituirii Comisiei Locale de Ordine Publică;

            În conformitate cu prevederile :

 • art. 28 și 29 din Legea nr.155/12.07.2010 a poliției locale, cu modificările și completările ulterioare;
 •  H.G.nr.1332/2010, privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a poliției locale;
 • art. 36 alin. (6) pct. 7, ale art. 61 (2), art. 115 (1) lit. b) din Legea 215 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Gherla. 

            În temeiul art. 36, alin (1) și (9) și ale art.45 din Legea nr.215/2001 a Administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

H O T Ă R Ă Ş T E

 

            Art. 1. Se aprobă constituirea la nivelul municipiului Gherla a Comisiei Locale de Ordine Publică, organism cu rol consultativ.

            Art. 2. Se aprobă componența Comisiei Locale de Ordine Publică, după cum urmează :

 • Primarul municipiului Gherla – Ioan NESELEAN
 • Șeful Poliției municipiului Gherla – comisar de poliție Lucian SĂRĂCUȚ
 • Șeful Poliției Locale Gherla – Ioan GEORGIU
 • Secretarul municipiului Gherla – Mihai ROTAR       
 • Consilier local -  .............................................
 • Consilier local -  .............................................
 • Consilier local -  .............................................

Art. 3. Modul de funcționare al Comisiei de Ordine Publică este stabilit prin Regulamentul de organizare și funcționare al acesteia, conform Anexei, care este parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 4. Primarul municipiului Gherla va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Serviciul Poliția Locală.

            Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică celor în drept prin grija secretarului municipiului Gherla.

 

Inițiator: Primar

Ioan Neselean

-----------------

    APROBAT

                                                                                                                          PRIMAR

                                                                                                                  Ioan NESELEAN

 

REFERAT,

Nr. 8618  din 19.06.2018

privind propunerea de desemnare a reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Gherla în Comisia Locală de Ordine Publică

 

 

            În conformitate cu prevederile:

 

Art.  28 din Legea nr.155/12.07.2010 a poliției locale:

   (1) La nivelul fiecărei comune, al fiecărui oraş, municipiu şi sector al municipiului Bucureşti unde funcţionează poliţia locală se organizează şi funcţionează comisia locală de ordine publică, prin hotărâre a consiliului local, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, denumită în continuare comisia locală, care este un organism cu rol consultativ.

    (2) Comisia locală este constituită, după caz, din: primar, respectiv primarul general în cazul municipiului Bucureşti, şeful unităţii/structurii teritoriale a Poliţiei Române sau reprezentantul acestuia, şeful poliţiei locale, secretarul unităţii administrativ-teritoriale şi 3 consilieri locali, respectiv consilieri generali în cazul municipiului Bucureşti, desemnaţi de autoritatea deliberativă.

 

În vederea constituirii Comisiei de Ordine Publică la nivelul municipiului Gherla este necesar a fi desemnați 3 consilieri locali care vor avea calitatea de membrii ai comisiei.

 

Având în vedere cele menționate, propun spre aprobare inițierea unui proiect de hotărâre a Consiliului Local privind propunerea de desemnare a reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Gherla în Comisia Locală de Ordine Publică în conformitate cu prevederile art. 28 din Legea poliţiei locale nr. 155/2010.

 

Față de cele prezentate, vă rog domnule primar dispuneți.

 

 

ȘEFUL SERVICIULUI POLIȚIA LOCALĂ

Ioan GEORGIU

--------------------

ROMÂNIA

    JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL  GHERLA

  CONSILIUL LOCAL 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind propunerea de desemnare a reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Gherla în Comisia Locală de Ordine Publică

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în şedinţa ordinară de lucru;

            Examinând proiectul de hotărâre privind propunerea de desemnare a reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Gherla în Comisia Locală de Ordine Publică – proiect din inițiativa primarului;

Văzând referatul Șefului Serviciului de Poliție Locală din cadrul Aparatului de specialitate al primarului municipiului Gherla nr. 8618/19.06.2018 prin care se propune necesitatea desemnării reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Gherla în Comisia Locală de Ordine Publică;

            În conformitate cu prevederile Legii nr.155/12.07.2010 a poliției locale, cu modificările și completările ulterioare și ale H.G.nr.1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a poliției locale;

Văzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Gherla. 

            În temeiul art. 36, art. 39 alin (1) și art.45 din Legea nr.215/2001 a Administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E

 

            Art. 1. Se aprobă desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Gherla în Comisia Locală de Ordine Publică, după cum urmează :

            Membrii :         ............................................................, consilier local ;

                                    ............................................................, consilier local ;

                                    ............................................................, consilier local .

           

            Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează persoanele nominalizate la art. 1 din prezenta hotărâre și Serviciul Poliţia Locală.

 

 

 

Inițiator: Primar

Ioan Neselean

 

 

-----------------------

ANEXĂ LA HCL              /2018

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE

A COMISIEI LOCALE DE ORDINE PUBLICĂ GHERLA

 

DISPOZIȚII GENERALE

            În conformitate cu prevederile Legii Poliției Locale nr. 155/2010 poliția locală se înființează în scopul exercitării atribuțiilor privind apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei, a proprietății private și publice, prevenirea și descoperirea infracțiunilor în domeniile de competență date în supraveghere proprie.

            Poliția Locală își desfășoară activitatea în interesul comunității locale, exclusiv pe baza și în executarea legii, precum și a actelor autorității deliberative și ale celei executive ale administrației publice locale, pe baza principiilor:

 • legalității,
 • încrederii,
 • previzibilității,
 • proximității și proporționalității,
 • deschiderii și transparenței,
 • eficienței și eficacității,
 • răspunderii și responsabilității;
 • imparțialității și nediscriminării.

Poliția Locală s-a organizat și funcționează prin hotărârea autorității deliberative ca un compartiment funcțional în cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Gherla.

La nivelul municipiului Gherla funcționează Serviciul Poliția Locală și, în conformitate cu prevederile legale, se organizează și funcționează Comisia Locală de Ordine Publică, prin hotărârea consiliului local.

 

COMPONENȚA ȘI ATRIBUȚIILE COMISIEI

Comisia Locală de Ordine Publică este un organism cu rol consultativ și este constituită din:

 • Primarul municipiului Gherla
 • Șeful Poliției municipiului Gherla
 • Șeful Poliției Locale Gherla
 • Secretarul municipiului Gherla
 • 3 consilieri locali, desemnați prin hotărâre de autoritatea deliberativă.

Ședințele Comisiei Locale de Ordine Publică sunt conduse de primar.

Secretariatul comisiei este asigurat de persoane cu atribuții în acest sens din aparatul de specialitate al primarului.

Comisia locală se reunește trimestrial sau ori de câte ori este necesar, la convocarea primarului sau a unei treimi din numărul consilierilor locali.

 

Comisia Locală de Ordine Publică are următoarele atribuții:

 • asigură cooperarea dintre instituţiile şi serviciile publice cu atribuţii în domeniul ordinii şi al siguranţei publice la nivelul unităţii administrativ-teritoriale a municipiului Gherla;
 • avizează proiectul regulamentului de organizare şi funcţionare a poliţiei locale Gherla;
 • elaborează proiectul planului de ordine şi siguranţă publică al municipiului Gherla și procedează la actualizarea anuală a acestuia;
 • analizează periodic activităţile de menţinere a ordinii şi siguranţei publice la nivelul unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale şi face propuneri pentru soluţionarea deficienţelor constatate şi pentru prevenirea faptelor care afectează climatul social;
 • evaluează cerinţele specifice şi face propuneri privind necesarul de personal al poliţiei locale;
 • prezintă autorităţii deliberative a municipiului Gherla rapoarte anuale asupra modului de îndeplinire a prevederilor planului de ordine şi siguranţă publică;
 • propune autorităților administrației publice locale inițierea unor proiecte de hotărâri prin care să se prevină faptele care afectează climatul social.

 

FUNCȚIONAREA COMISIEI LOCALE DE ORDINE PUBLICĂ GHERLA

            Comisia se reunește trimestrial sau ori de câte ori este necesar la convocarea primarului municipiului Gherla sau a unei treimi din numărul consilierilor locali.

            Convocarea ședințelor trimestriale se face de către primar cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de data ședinței. Odată cu convocarea ședinței secretariatul comisiei v-a transmite și ordinea de zi a ședinței.

            Convocarea ședințelor comisiei la inițiativa consilierilor locali se face prin secretariatul comisiei, prin depunerea solicitării semnate de către cel puțin o treime din consilierii locali cu minim 5 zile lucrătoare înainte de data ședinței.

            În situații excepționale (calamități naturale, accidente grave, incendii cu consecințe grave, stare de urgență, de necesitate sau stare de război) primarul poate convoca ședința de urgență.

            Cu ocazia fiecărei ședințe se încheie un proces verbal care este semnat de către toți membrii comisiei.

            Secretariatul comisiei se asigură, prin grija primarului, de către persoane cu atribuții în acest sens din aparatul de specialitate al primarului.

 

            Atribuțiile secretariatului Comisiei Locale de Ordine Publică sunt următoarele:

 • efectuarea demersurilor necesare pentru anunțarea membrilor comisiei cu privire la data, ora și locul desfășurării ședințelor, precum și a ordinii de zi a acesteia;
 • întocmirea și redactarea procesului-verbal de ședință și înaintarea acestuia tuturor membrilor comisiei în vederea semnării;
 • arhivarea proceselor – verbale ale ședințelor;
 • comunicarea măsurilor adoptate de către comisie persoanelor interesate.

 

DISPOZIȚII FINALE

            Prezentul regulament se aduce la cunoștința membrilor Comisiei Locale de Ordine Publică a municipiului Gherla și poate fi modificat și/sau completat numai prin hotărârea Consiliului Local al municipiului Gherla.

 

 

 

Înapoi la proiecte