ACTUL CONSTITUTIV AL

ASOCIAȚIEI CULTURALE GHERLA SUNT EU

 

 

Art. 1 Prezenta asociațe se constituie prin voința de asociere a următorilor asociați:

1.       MUNICIPIUL GHERLA , membru fondator, cu sediul în Gherla, Str. Bobîlna , nr.2,  jud.Cluj , telefon 0264 241.926 / fax 0264 241.666, Cod fiscal 4349071 , cont IBAN RO09TREZ24A510103200130X  deschis la Trezoreria Municipiului GHERLA, reprezentată prin Primar – Neselean Ioan   

2. GUȚĂ MARIUS, membru fondator, domiciliat în municipiul Gherla,  

3. ZSOLDOS COSMIN, membru fondator, domiciliat în municipiul Gherla,  

 

Art. 2 Scopul constituirii asociației este organizarea de evenimente culturale, educaționale, sportive, sociale sau de protecția mediului, după cum urmează: zilele municipiului, festivaluri, spectacole, expoziții, conferințe sau campanii de informare, concursuri sportive și crosuri, precum și colectarea de fonduri necesare organizării, promovării și realizării acestora. Totodată, Asociația își propune promovarea talentelor, artiștilor, sportivilor și elevilor merituoși și a valorilor locale. 

Art. 3 Asociația are denumirea: ASOCIAȚIA CULTURALĂ GHERLA SUNT EU.

Art. 4  Sediul asociației este în  Gherla, strada Bobîlna, nr.2, jud. Cluj.

Art. 5  Durata de funcționare a asociației este pe termen nedeterminat.

Art. 6  Patrimoniul inițial al asociației constă din suma de 200 lei, fiind alcătuit din banii asociaților, prin vărsământ bancar.

Art. 7  Componența nominală a celor dintâi organe de conducere, administrare și control, respectiv Consiliul Director și Președintele :

            GUȚĂ  MARIUS – președinte

            ZSOLDOS COSMIN – vicepreședinte

            NESELEAN IOAN-membru

Art. 8 Controlul financiar intern este asigurat de un cenzor.

           Consiliul Director va numi cu aprobarea Adunării Generale un cenzor stabilit dintre membrii asociați sau va încheia un contract de prestare servicii cu un cenzor extern.

 

 

Art. 9  Persoana împuternicită să desfășoare procedura de dobândire a personalității juridice este GUȚĂ MARIUS.

Semnăturile fondatorilor :

 

GUȚĂ MARIUS

 

ZSOLDOS COSMIN

 

NESELEAN IOAN

------------------

 

 

UNIUNEA NAȚIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

BAROUL CLUJ Str.Pavel Roșca Nr.4 Ap.15

CABINET INDIVIDUAL                            

”Avocat HODIȘ MARCEL”

Gherla Str. Grădinarilor nr. 40A

Tel. 0264/243.858; 0745.601.73

 

 

            În fața mea, avocat Hodiș Marcel, la sediul profesional, s-au  prezentat:

1.       MUNICIPIUL GHERLA , reprezentat prin Primar – Neselean Ioan   

2. GUȚĂ MARIUS, membru fondator, domiciliat în municipiul Gherla,  

3. ZSOLDOS COSMIN, membru fondator, domiciliat în municipiul Gherla,  

 

care au solicitat darea de dată certă prezentului act constitutiv.

În conformitate cu dispozițiile art.3 alin.1 din Legea nr.51/1995

SE ACORDĂ DATA CERTĂ PREZENTULUI ÎNSCRIS

                         Cu data de azi 23.03.2018

                                                 Sub nr. 504/23.03.2018

 

            În conformitate cu dispozițiile art.3 alin.1 din Legea nr.51/1995 atest data, identitatea părților și conținutul prezentului act, redactat de parte, cu data și numărul de mai sus.

 

 

AVOCAT,

-----------------

        STATUTUL

ASOCIAȚIEI CULTURALE „GHERLA SUNT EU”

 

 

Art. 1  Subsemnatele:

1.       MUNICIPIUL GHERLA , membru fondator, cu sediul în Gherla str Bobîlna , nr.2,  jud.Cluj , telefon 0264 241.926 / fax 0264 241.666, Cod fiscal 4349071 , cont IBAN RO09TREZ24A510103200130X  deschis la Trezoreria Municipiului GHERLA, reprezentată prin Primar – Neselean Ioan  

2. GUȚĂ MARIUS, membru fondator, domiciliat în municipiul Gherla,  

3. ZSOLDOS COSMIN, membru fondator, domiciliat în municipiul Gherla,  

Art. 2 Scopul constituirii asociației este organizarea de evenimente culturale, educaționale, sportive, sociale sau de protecția mediului, după cum urmează: zilele municipiului, festivaluri, spectacole, expoziții, conferințe sau campanii de informare, concursuri sportive și crosuri, precum și colectarea de fonduri necesare organizării, promovării și realizării acestora. Totodată, Asociația își propune promovarea talentelor, artiștilor, sportivilor și elevilor merituoși și a valorilor locale. . 

Art. 3  Asociația are denumirea : ASOCIAȚIA CULTURALA GHERLA SUNT EU.

Art. 4  Sediul asociației este în Gherla, strada Bobîlna, nr.2, jud. Cluj.

Art. 5  Durata de funcționare a asociației este pe termen nedeterminat.

Art. 6  Patrimoniul inițial al asociației constă din suma de 200 lei, fiind alcătuit din banii asociaților, prin vărsământ bancar.

Art. 7  În realizarea scopului, asociația are următoarele obiective:

 • Desfășurarea de activități cu scop social, cultural, educațional și spiritual;
 • Redescoperirea și promovarea valorilor tradiționale și a specificului comunității;
 • Angrenarea a cât mai multor entități juridice și persoane fizice în acțiuni care vizează realizarea scopului asociației;
 • Promovarea și realizarea de activităti multiculturale ;
 • Încurajarea inițiativelor și a acțiunilor de voluntariat venite în sprijinul activităților desfășurate de către asociație;
 • Susținerea ideilor cetățenilor cu privire la modul de derulare a acțiunilor asociației în vederea realizării scopului;
 • Colaborarea cu entitățile juridice profilate în domeniile cultural, educațional și sportiv;
 • Promovarea în mass-media a acțiunilor asociației;
 • Promovarea conștiinței și a atitudinii civice, creșterea interesului și promovarea unei atitudini responsabile față de problemele sociale și culturale necesare comunității;
 • Organizarea unei rețele de comunicare, sprijin și cooperare între organizații, programe și instituții în vederea atingerii scopului;
 • Susținerea financiară a elevilor merituoși, a artiștilor și sportivilor locali;
 • Atragerea de fonduri în vederea asigurării desfășurării optime a acțiunilor asociației;
 • Promovarea în plan extern a valorilor locale;
 • Susținerea și promovarea de acțiuni menite să conștientizeze membrii comunității cu privire la importanța protecției mediului;
 • Desfășurarea de acțiuni destinate protecției mediului;
 • Cooptarea a cât mai  multor persoane juridice și persoane fizice în planificarea și desfășurarea acțiunilor asociației.

 

Art. 9  Pot fi membri ai asociației persoanele care doresc să sprijine acțiunile asociației prin voluntariat  și care impărtășesc scopul și obiectivele asociației și aderă la prevederile statutare.

 

 Art. 10  Asociația se compune din următoarele categorii de membri :

 • membri-fondatori – care au constituit asociația. Aceștia au drept de veto în cadrul asociației. În situația ieșirii din asociație (fără a fi exclus) a unui membru fondator, acesta poate să-și transmită prin declarație autentică toate drepturile altui membru.
 • membri-asociați – care aderă ulterior la asociație,

 

Art. 11  Asociația iși desfășoară activitatea prin întrunirea Adunării Generale anual, la sediul asociației, în baza convocării efectuate de către președinte.

            Adunarea Generală are următoarele atribuții :

 • activitatea Adunării Generale se poate desfășura cu prezența a 1/2 + 1 dintre membri;
 • aprobă primirea de noi membri;
 • aprobă excluderea membrilor care incalcă prevederile statutare;
 • dispune cu privire la fondurile asociației;
 • aprobă proiectele economice;
 • efectuează modificările statutare, în urma votului a 2/3 din membrii asociației și a doi dintre membrii fondatori;
 • alege o dată la cinci ani membrii consiliului director(din care vor face parte și cel puțin doi membri fondatori),precum  și președintele,vicepreședintele și secretarul  asociației, cu votul majorității simple a membrilor;
 • analizează rapoartele anuale de activitate ale președintelui asociației;
 • stabilește cuantumul cotizației anuale;
 • stabilește bugetul precum și cotizația anuală ;
 • hotăraște cu privire la dizolvarea și lichidarea asociației cu votul a 2/3 dintre membrii asociației și a doi dintre membrii fondatori.

 

Art. 12  Consiliul Director se compune din președintele, vicepreședintele și cenzorul asociației, și are următoarele atribuții :

 • propune primirea de noi membri;
 • propune excluderea membrilor care încalcă prevederile statutare;
 • aprobă retragerea din asociație;
 • avizează raportul anual al președintelui;
 • întocmește strategia de dezvoltare a asociației și planul de relaționare cu alte entități;
 • ratifică contractele, convențiile și celelalte acte juridice încheiate de către președinte;
 • Aprobă cheltuielile pe care președintele le-a efectuat sau urmează a le efectua în exercitarea atribuțiunilor acestuia;
 • arbitrează divergențele dintre membrii asociației;
 • se întrunește cel puțin o dată pe lună, înaintea ședintei Adunării Generale, la sediul asociației la convocarea efectuată de către președinte.

 

Art. 13.1.  Președintele  are următoarele atribuții :

 • asigură conducerea activității curente a asociației;
 • asigură punerea în aplicare a deciziilor consiliului director și Adunării Generale;
 • informează membrii consiliului director și ai Adunării Generale cu privire la toate problemele;
 • semnează toate documentele asociației;
 • reprezintă asociația în relațiile cu terții;
 • efectuează angajarea de personal pentru asociație;
 • organizează și conduce gestiunea;
 • dispune cu privire la cheltuielile asociației;
 • în situația imposibilității exercitării atribuțiilor, acestea sunt efectuate de către vicepreședinte.

 

Art. 13.2. Cenzorul are următoarele atribuții:

 • verifică modul în care este administrat patrimoniul asociației;
 • întocmește rapoarte periodice și le prezintă Adunării Generale;
 • participă la ședințele Consiliului Director, făra drept de vot;
 • verifică modul în care membrii își îndeplinesc obligațiile financiare către asociație;
 • sesizează organele de conducere ale asociației atunci când observă nelegalități privind administrarea patrimoniului.

 

Art. 14  Membrii asociației au următoarele drepturi :

 • de vot  în Adunarea Generală;
 • să inițieze acțiuni pentru asociație și să participe la orice acțiune;
 • sa aibă acces la bazele de date ale asociației;
 • să fie ales în organele de conducere;
 • să se retragă liber din asociație.

 

Art. 15  Membrii asociației au următoarele obligații :

 • să respecte statutul și deciziile Adunării Generale, ale consiliului director și ale președintelui;
 • să activeze pentru realizarea scopului și obiectivelor asociației;
 • să nu prejudicieze material și moral asociația;
 • să plătească la zi cotizația.

 

Art. 16  Încetarea calității de membru are loc prin :

 • retragere;
 • excludere;
 • dizolvare (deces în cazul persoanelor fizice).

 

Art. 17  Sancțiunile aplicate membrilor :

 • avertisment – de către președinte;
 • suspendare – de către consiliul director;
 • excludere – de către Adunarea Generală.

 

Art. 18  Resursele patrimoniale ale asociației se constituie din cotizațiile membrilor, și fonduri atrase potrivit legislației în vigoare de la bugetele locale, bugetul de stat, de la alte organisme și instituții, precum și din donații de la persoane fizice și juridice.

 

Art. 19  În scopul iîndeplinirii obiectivelor, asociația va putea angaja personal.

 

Art. 20 In cazul dizolvării asociației, bunurile rămase după lichidare vor fi transmise către ASOCIAȚIA GAL PLAIURI SOMEȘENE.

 

Art. 21  Prezentul statut se completează cu prevederile legale în vigoare privind persoanele juridice.

 

Art. 22  Redactat in 5 (cinci) exemplare originale de către Avocat Hodiș Marcel.             

 

 

 

Semnăturile fondatorilor :

 

GUȚĂ MARIUS

 

ZSOLDOS COSMIN

 

NESELEAN IOAN

 

 

 

 

 

 

UNIUNEA NAȚIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

BAROUL CLUJ Str.Pavel Roșca Nr.4 Ap.15

CABINET INDIVIDUAL                            

”Avocat HODIȘ MARCEL”

Gherla Str. Grădinarilor nr. 40A

Tel. 0264/243.858; 0745.601.73

 

 

            În fața mea, avocat Hodiș Marcel, la sediul profesional, s-au  prezentat:

1.       MUNICIPIUL GHERLA , reprezentat prin Primar – Neselean Ioan  

2. GUȚĂ MARIUS, membru fondator, domiciliat în muninicipiul Gherla,  

3. ZSOLDOS COSMIN,membru fondator, domiciliat în muninicipiul Gherla,  

 

  în nume propriu

 

care au solicitat darea de dată certă prezentului statut.

 

În conformitate cu dispozițiile art. 3 alin. 1 din Legea nr. 51/1995

SE ACORDĂ DATA CERTĂ PREZENTULUI ÎNSCRIS

                         Cu data de azi 23.03.2018

                                                 Sub nr. 505/23.03.2018

 

În conformitate cu dispozițiile art.3 alin.1 din Legea nr.51/1995 atest data,

identitatea părților și conținutul prezentului act, redactat de parte, cu data și numărul de mai sus.

 

AVOCAT,

-------------------

 

 ROMANIA

JUDETUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

 

PROIECT de HOTARARE

privind aprobarea participării Municipiului Gherla la constituirea patrimoniului "Asociației Culturale Gherla Sunt Eu"

 

Consiliul Local al Unitatii Administrativ Teritoriale GHERLA, jud. Cluj,

Având în vedere:

Referatul de necesitate nr. 5699 din 18.04.2018  întocmit de autoritatea executivă, cu propuneri privind aprobarea participării Municipiului Gherla la constituirea patrimoniului "Asociației Culturale Gherla Sunt Eu" și stabilirea cotizației de membru fondator, în vederea asigurării  organizării Zilelor Municipiului Gherla, evenimente culturale, educaționale, sportive, sociale și de protecția mediului, precum și de promovare a Municipiului Gherla.

În conformitate cu prevederile art. 2 lit. e), art. 6 din  Ordonanta  Guvernului nr. 26 din anul 2000 cu privire la asociatii și fundații cu modificările și completările ulterioare.

În conformitate cu prevederile  art. 36 alin. 2 lit. d) si e),  alin.4 lit a) si alin. 6 lit. a) punctul 1,4,5,6 și art. 45 alin. 2. din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare.

 

HOTĂRĂȘTE:

 

           

            Art.1. Se aprobă participarea Municipiului Gherla ca membru fondator al "Asociației Culturale Gherla Sunt Eu. "

Art.2.Se aproba participarea Municipiului Gherla la constituirea patrimoniului "Asociației Culturale        Gherla Sunt Eu",  patrimoniul asociației fiind prin aport în bani în valoare de 200 lei, în cuantum de 100 lei.

Art.3.  Se adoptă Statutul și Actul Constitutiv al "Asociației Culturale Gherla Sunt Eu" care constituite anexă nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă ca sediul "Asociației Culturale Gherla Sunt Eu" să funcționeze la sediul Primăriei Municipiului Gherla, respective Gherla, Str. Bobâlna, nr.2, jud. Cluj.

Art.5. Se împuternicește dl. Avocat Hodiș Marcel cu derularea încheierii procedurii necesare înscrierii "Asociației Culturale Gherla Sunt Eu" în Registrul Asociaților și Fundațiilor la grefa Judecătoriei Gherla.

Art.6. Biroul buget, contabilitate, din cadrul primăriei va lua măsuri de ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

  

 

Nr.consilieri:                                                                                     CONTRASEMNEAZĂ

Nr.consilieri prezenţi:                                                                                 SECRETAR

Nr.voturi “pentru”:                                                                                 MIHAI ROTAR

 

------------------

 

 

 

ROMÂNIA                                                                                                                                                                                           APROB,

JUDEȚUL CLUJ                                                                                                                                                                                  PRIMAR

MUNICIPIUL GHERLA                                                                                                                                                   NESELEAN IOAN

 

Referat nr. 5699 din 18.04.2018 

 

Primăria Municipiului Gherla și Consiliul Local Gherla organizează anual evenimentul Zilele Municipiului Gherla, reunind și implicând an de an, comunitatea locală, invitați din țară și din străinătate, din orașele înfrățite cu Municipiul Gherla, organizând manifestări culturale, artistice și sportive.

 În vederea unei bune organizări a Zilelor Municipiului Gherla, se intenționează înființarea Asociației Culturale Gherla Sunt Eu, cu sediul asociației în Gherla, Str. Bobâlna nr. 2, jud. Cluj și cu o durată nedeterminată de funcționare.

Zilele Municipiului Gherla au ca scop principal reunirea vietii culturale a localității într-o manifestare cu diverse acțiuni, care ilustrează tradiții locale, bogăția manifestațiilor artistice gherlene,  care cuprinde totodată și activități educative, sportive si de divertisment, agreeate de comunitatea locală, oferind o paleta largă de opțiuni de participare la evenimente, destinate publicului larg.

Tradiția și talentele locale, reprezentate prin artiști din societatea civilă, precum și voluntari dornici de implicare în derularea zilelor municipiului, vor fi contactați și sprijiniți de Asociația Culturală Gherla Sunt Eu.

 Membri fondatori ai Asociația Culturale Gherla Sunt Eu sunt:

1. MUNICIPIUL GHERLA , cu sediul în Gherla, Str. Bobîlna , nr.2,  jud.Cluj , telefon 0264 241.926 / fax 0264 241.666, Cod fiscal 4349071 , cont IBAN RO09TREZ24A510103200130X  deschis la Trezoreria Municipiului GHERLA, reprezentată prin Primar – Neselean Ioan   

2. GUȚĂ MARIUS, membru fondator, domiciliat în municipiul Gherla,  

3. ZSOLDOS COSMIN, membru fondator, domiciliat în municipiul Gherla,  

 Asociația are ca obiectiv promovarea talentelor, artiștilor și a valorilor locale, conform Art.2 din Actul Constitutiv al Asociației Culturale Gherla, Sunt Eu, Anexă a prezentului Referat.

 

 

                                                                                          ÎNTOCMIT

                                                                                          ADMINSITRATOR PUBLIC

                                                                                          BĂRBOS VLAD

 

 

Înapoi la proiecte