ROMANIA

  JUDETUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

 CONSILIUL LOCAL

 

 

                                                       PROIECT

                                   HOTARAREA NR .       /

privind aprobarea unor cheltuieli din bugetul local

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Gherla, intrunit in sedinta de ordinara;

Luand in dezbatere proiectul de hotarare cu privire la aprobarea unor cheltuieli din bugetul local  - proiect din iniţiativa autorităţii executive;

Examinand referatul Serviciului financiar contabil nr.4383/22.03.2018 si avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

      Tinand cont de prevederile art.5 al. (3), art.20  al. (1) lit. h), si i) ale Legii nr.273/2006, privind finantele publice locale cu modificarile ulterioare;

În temeiul art.36 al.4 lit a si art. 45 (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

 

 

                                                      HOTARASTE:

 

 

Art.1: Se aprobă plata din bugetul local a sumei de 8000 lei pentru desfasurarea urmatoarelor evenimente cultural-traditionale organizate de Grupul mixt de lucru pe problema romilor din cadrul Primariei municipiului Gherla:

  1. Ziua mondiala a romilor- 08.04.2018
  2. Concurs de muzica populara “Lautarii din Ardeal” urmat de ‘Balul traditional al muzicantilor” in perioada 05.09-08.09.2018
  3. Seara de romante cu genericul ,,Iti mai aduci aminte doamna...” in data de 15.10.2018

Art.2 : Compartimentul buget, contabilitate, din cadrul primariei va lua masuri de ducere la indeplinire a prezentei hotarari.

 

 

                                   

                                       PRESEDINTE DE SEDINTA,             

 

 

 

                                

Nr. consilieri :                  19                                                                    CONTRASEMNEAZA

Nr. consilieri prezenti :                                                                                   SECRETAR,

Nr. voturi « pentru » :                                                                                   MIHAI ROTAR

 

Înapoi la proiecte