ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

Nr. 1810 din 01.03.2018

                                                                                                                                    Vizat,

PRIMAR

NESELEAN IOAN

 

 

REFERAT

privind aprobarea deschiderii unui acces auto și unul pietonal la imobilul situat în Municipiul Gherla, str.Hășdății F.N.

 

 

           Prin cererea nr.1810 din 31.01.2018, domnul Petean Ioan Florin domiciliat în municipiul Gherla, str.Hășdății, nr.17A, ap.10, a solicitat aprobarea deschiderii unui acces auto și unul pietonal la imobilul situat în Municipiul Gherla, str.Hășdății F.N. .

           Potrivit extrasului CF nr.50635 cu număr cadastral 50635, petentul este proprietar tabular în cotă de 1/1 parte asupra imobilului din municipiul Gherla, str.Hășdății F.N.

            Conform Planului de Urbanism General al Municipiului Gherla și conform PUZ aprobat prin HCL nr.127/2006, imobilul este situat în Unitatea Teritorială de Referință nr.9 în zona locuințelor familiale noi cu max P+2E.

           În urma verificărilor în teren s-a constatat că există posibilitatea deschiderii unui acces auto și unul pietonal la imobilul situat în Municipiul Gherla, str.Hășdății F.N.

            Față de acestea propunem analizarea în vederea luării unei hotărâri referitoare la propunerea deschiderii unui acces auto și unul pietonal la imobilul situat în Municipiul Gherla, str.Hășdății F.N. din str.Hășdății la imobilul situat în Municipiul Gherla, str. Hășdății F.N.

 

 

Întocmit,

Ing. Vasile Morar

----------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIULUI GHERLA

CONSILIUL LOCAL

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR._______/_____2018

privind aprobarea deschiderii unui acces auto și unul pietonal la imobilul situat în Municipiul Gherla, str.Hășdății F.N.

 

             Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință ordinară de lucru,

             Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea deschiderii unui acces auto și unul pietonal la imobilul situat în Municipiul Gherla, str.Hășdății F.N.

            Examinând referatul de specialitate cu nr.1810 din 01.03.2018 întocmit de Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului

            Văzând avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliu Local,

            În temeiul dispozițiilor art.36, alin.5, lit.b) și  art.45, alin.2, lit.e), din Legea nr.215/2001 a Administrației Publice Locale republicată, cu modificările și completările ulterioare:

 

HOTĂRĂȘTE

               

Art. 1  Se aprobă deschiderea unui acces auto și unul pietonal din str.Hășdății, la imobilul situat în Municipiul Gherla, str.Hășdății F.N., proprietatea numitului Petean Ioan Florin.

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează autoritatea executivă prin Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului și numitul Petean Ioan Florin, domiciliat în Municipiul Gherla, str. Hășdății nr.17A, ap.10.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Török Bálint

 

 

 

Nr. consilieri                     19                                                                   CONTRASEMNEAZĂ

Prezenţi                                                                                                            SECRETAR

Nr.voturi „ Pentru ”                                                                                       Rotar Mihai

Nr. ,,Abțineri”                 

 

           

 

 

Înapoi la proiecte