Nr. 4415 din 22 martie 2018                                                                                 

                                                                                                                                                                                                       VIZAT
                                                                                                                                                                                                     PRIMAR                                                                                                                                                                                                            IOAN NESELEAN    

                                                                                                                                                                                                     

 

REFERAT
privind deplasarea  unei delegații în străinătate             

            Relația de cooperare dintre orașele Gherla și  Kiryat Motzkin din Israel este unul dintre cele mai noi relaţii de prietenie şi de colaborare la nivel internațional, prin care au fost puse în valoare de trei ani, tradiţionalele relaţii de prietenie dintre România şi Statul Israel, în care trăiesc mulți evrei de origine română, emigrați în anii ‘60.

             Parteneriatul nostru comun s-a dezvoltat în primul rând prin schimburile culturale avute, și în acest an s-a primit o invitație, cu nr. 3320/01.03.2018,  din partea primarului acestei localități pentru Ansamblul Folcloric “Dansatorii de pe Someș” de a da promova folclorul românesc în Israel în perioada 21-28 aprilie 2018 și care va fi însoțit în mod oficial de către două persoane din cadrul Primăriei Municipiului Gherla.

            În acest sens propunem Consiliului Local al Municipiului Gherla luarea unei decizii în ceea ce privește persoanele care vor însoți ansamblul folcloric gherlean.

 

Biroul juridic, relatii cu publicul si Consiliul Local,

învătământ, cultură, registratură, munca în folosul comunității

Consilier superior

Ioan Sabin Drăgan

------------------

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

 

 

                                                      

                                   HOTARAREA NR . ________/  ___.03.2018

privind aprobarea deplasării unei delegații în străinătate

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit in ședință de ordinara;

Luând in dezbatere proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea deplasării unei delegații în străinătate  - proiect din inițiativa autorități executive;

Examinând referatul Biroului Biroul juridic, relatii cu publicul si Consiliul Local,                                                                                                   învătământ, cultură, registratură, munca în folosul comunității nr. 4415/22.03.2018;

Văzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

      Ținând cont de prevederile Legii nr.273/2006, privind finanțele publice locale cu modificările ulterioare;

            În temeiul art.36 al.4 lit a si art. 45 (2) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicata cu modificările si completările ulterioare.

 

                                                      H O T A R A S T E :

 

Art.1: Se aprobă deplasarea  unei delegații formată din două persoane ca reprezentanți oficiali, în perioada  21.04 – 28.04.2018, în oraşul înfrățit Kiryat Motzkin din Israel, conform invitației primăriei din această localitate, având  nr. 3320/01.03.2018.

Art.2: Cheltuielile se vor deconta conform legislației în vigoare, compartimentul buget, contabilitate, din cadrul primăriei va lua masuri de ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

                                   

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

   TÖRÖK  BALINT

 

 

Nr. consilieri                     19                                    CONTRASEMNEAZĂ

Prezenţi                              19                                               SECRETAR

Nr.voturi „ Pentru ”         19                                              Rotar Mihai

 

Înapoi la proiecte