ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

Nr. 3075 din 26.02.2018

                                                                                                                                                     Vizat,

                                                                                                                                                  PRIMAR

                                                                                                                                               NESELEAN IOAN

 

 

REFERAT

privind aprobarea Planului de Urbanism de Detaliu pentru construire casă familială cu regim de înălțime P+E, împrejmuire și utilități în Municipiul Gherla, str.Salciei F.N.

 

 

           Prin cererea nr.12136 din 23.10.2017, doamna Tofan Denisa-Alexandra, domiciliată în municipiul Gherla, str. Salciei F.N., a solicitat eliberarea unui Certificat de Urbanism în vederea elaborării PUD și a documentației pentru obținerea autorizației de construcție pentru casă familială cu P+1E, împrejmuire și utilități în Municipiul Gherla, str.Salciei F.N.

           Urmare acesteia s-a eliberat de către Primăria Municipiului Gherla Certificatul de Urbanism nr.142/12136 din 29.11.2017.

           Beneficiarul lucrării, inițiator al documentației PUD a parcurs etapele specifice aprobate prin Regulamentul local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea Planului de Urbanism și Amenajarea Teritoriului.

           În ceea ce privește informarea populației referitor la această documentație de urbanism, s-au folosit ca mijloace de publicitate site-ul Primăriei, afișajul la avizierul din cadrul Primăriei și la locul amplasamentului și notificarea la proprietarii parcelelor vecine pe toate laturile parcelei în cauză, care ar putea fi afectate direct de executarea acestor lucrări.

          Referitor la implicarea publicului în etapa pregătitoare, s-a întocmit raportul informării și consultării publicului pentru construirea casă familială cu regim de înălțime P+1E, împrejmuire și utilități în municipiul Gherla, str.Salciei F.N.

          Deasemenea documentația astfel întocmită a fost supusă spre dezbatere și analiză în ședința Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism din data de 07.02.2018.

          Potrivit Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată cu modificările și completările ulterioare și Legea nr.350/2001 privind Amenajarea Teritoriului și Urbanism cu modificările și completările ulterioare rezultă că aprobarea PUD se face de către Consiliul Local.

          În urma discuțiilor purtate și analizei, Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism, a propus supunerea spre aprobare a documentației de urbanism într-o ședință viitoare a Consiliului Local al Municipiului Gherla.

 

          Obiectivul prezentei documentații de urbanism este stabilirea elementelor urbanistice în vederea construirii unei case familiale cu regim de înălțime P+1E, împrejmuire și utilități în municipiul Gherla, str.Salciei F.N.  

          Conform Planului de Urbanism General al Muncipiului Gherla, imobilul este situat în intravilan în UTR 11 în zona de locuințelor unifamiliale.

          Noua construcție va fi amplasată la o retragere de 9,65 m față de aliniamentul dinspre str.Salciei, la 3,00 m față de limita de proprietate dinspre domnul Szatmari Gavril, 1,00 m față de limita de proprietate dinspre domnul Pășcuță Andrei(declarație notarială) și la 7,10 m față de limita de proprietate dinspre domnul Petean Andrei.

          Suprafața construită a casei va fi de 127,70 mp.

          Accesul auto și pietonal se va face din str.Salciei.

          Racordările obiectivului propus la utilități se vor face la cele existente în zonă.

          Față de acestea propunem analizarea și luarea unei hotărâri referitoare la aprobarea PUD pentru construire casă familială, cu regim de înălțime P+1E, împrejmuire și utilități în municipiul Gherla, str.Salciei F.N.

 

Întocmit,

Ing. Vasile Morar

-----------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIULUI GHERLA

CONSILIUL LOCAL

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.___________/_____2018

privind aprobarea Planului de Urbanism de Detaliu pentru construire casă familială cu regim de înălțime P+1E, împrejmuire și utilități în Municipiul Gherla, str.Salciei F.N.

 

             Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință ordinară de lucru,

         Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de Urbanism de Detaliu pentru construire casă familială cu regim de înălțime P+1E, împrejmuire și utilități în Municipiul Gherla, str.Salciei F.N., proiect din inițiativa autorității executive

            Examinând referatul de specialitate cu nr.  3075 din 26.02.2018 întocmit de Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului

            Văzând avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliu Local

            În temeiul dispozițiilor art.48, alin.1, art.56, alin.1, anexa 1, punctul 14 din Legea nr.350/2001 privind Amenajarea Teritoriului și Urbanism, republicată cu modificările și completările ulterioare

            În temeiul dispozițiilor art.36 alin.5, lit.c) și art.45, alin.2, lit.e) din Legea nr.215/2001 a Administrației Publice Locale, republicată cu modificările și completările ulterioare:

 

HOTĂRĂȘTE

               

Art. 1  Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru construire casă familială cu regim de înălțime P+1E, împrejmuire și utilități în Municipiul Gherla, str.Salciei F.N., conform proiectului întocmit de SC ,,Linie Punct” SRL cu sediul în Municipiul Cluj-Napoca, str.Alexandru Vlahuță, Bloc lamă B, coordonator RUR arhitect Corina Ileana A. Moldovan, beneficiar Tofan Denisa Alexandra  cu domiciliul în Municipiul Gherla, str.Dejului, nr.9.

Art. 2 Se aprobă valabilitatea documentației de  urbanism până la aprobarea actualizării Planului de Urbanism General al Municipiului Gherla și a localităților componente Băița, Hășdate și Silivaș, dar nu mai târziu de data de 30.12.2018.

Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează autoritatea executivă prin Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Török Bálint

 

 

 

Nr. consilieri               19                                                                             CONTRASEMNEAZĂ

Prezenţi                                                                                                                 SECRETAR

Nr.voturi „ Pentru ”                                                                                            Rotar Mihai

Nr. ,,Abțineri”                 

 

Înapoi la proiecte