MUNICIPIUL GHERLA

SERVICIUL FINANCIAR

Nr 4330/21.03.2018                                                                                 VIZAT PRIMAR

 

 

REFERAT

Privind aprobarea modificarii listei de investitii pe anul 2018

 

 

            Avand in vedere necesitatea realizarii verificarii proiectelor tehnice pentru obiectivele de investitii:

  • Proiect modernizare a corpului vechi a cladirii Gradinitei Veseliei si construirea unui corp nou

  • Modernizare, reabilitare si dotare Grad.Arici pogonici strcutura II str.Mihai Viteazu nr.20,

proiecte realizate in anul 2017 si care trebuie verificate pentru a putea fi depuse pentru a obtine finantare pentru realizarea lor, este necesar a fi cuprinse in lista de investitii pe anul 2018 cu sumele necesare realizarii acestor verificari.

Avand in vedere prevederile art. 48 al.1 si 49 al. 5 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale propun modificarea Listei de investitii pe anul 2018 prin introducerea la cap 65 Invatamant a celor 2 obiective. Pentru a nu modifica valoarea totala a investitiilor nici pe capitole nici pe total, finantarea acestor obiective se asigura prin diminuarea sumei la obiectivul -

Extindere, mansardare, reabilitare, modernizare si dotareSc.Gimnazialanr 1 – unde suma este de 500 mii lei si nu va fi necesara a fi cheltuita in acest an.

 

INTOCMIT:

Sef serviciu 

            Nicusor Farcas

----------------------

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

PROIECT

                                      HOTĂRÂREA NR.           din  29.03.2018

privind modificarea listei de investitii a  bugetului  local pe anul 2018

 

 

Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în şedinţa ordinară de lucru;

Luând în dezbatere proiectul de hotarâre cu privire la modificarea listei de investitii a  bugetului  local pe anul 2018, proiect din iniţiativa autorităţii executive;

Examinând referatul Serviciului financiar contabil nr. 4330/21.03.2018 şi văzând avizele favorabile                                                                    ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Ţinând cont de prevederile art.48 al. 1 si  49 al. 5 a   Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale.

În temeiul art.36 al.4 lit a si art. 45 (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

 

 

 

                                                  HOTĂRĂŞTE

 

 

  Art.1:   Se modifica Anexa nr. 3 la HCL nr. 9/2018 Lista de investitii a bugetului local al Municipiului Gherla pentru anul 2018 prin introducerea la capitolul 65 « Ïnvatamant » a urmatoarelor obiective :

1. Proiect modernizare a corpului vechi a cladirii Gradinitei Veseliei si construirea unui corp nou – 77,35 mii lei

2. Modernizare, reabilitare si dotare Grad.Arici pogonici strcutura II str.Mihai Viteazu nr.20 – 20 mii lei

Finantarea acestor obiective se asigura prin diminuarea sumei de la obiectivul  ,,Extindere, mansardare, reabilitare, modernizare si dotare  Sc.Gimnaziala  nr 1” astfel incat valoarea totala a Listei de investitii nu se modifica. Anexa 3 a HCL nr. 9/2018 se inlocuieste cu anexa la prezenta hotarare.

Art 2: Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza autoritatea executiva si institutiile subordonate.

 

 

 

                                              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

 

Nr.consilieri:               19                                                                       CONTRASEMNEAZĂ

Nr.consilieri prezenţi:                                                                                   SECRETAR

Nr.voturi “pentru”:                                                                                    MIHAI ROTAR

 

 

Vezi proiectul in format PDF

Înapoi la proiecte