CATRE

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GHERLA

 

            Subscrisa ADP GHERLA SA, reprezentata prin director general Ing. Muresan Genel,  avand in vedere:

  • Raportul de inspectie nr. 88/01.02.2018 a Garzii de Mediu, Comisariatul Judetean Cluj, Masura 1
  • Sistarea subventionarii transportului deseurilor municipale amestecate spre eliminare catre un depozit autorizat de catre Municipiul Gherla

 prin prezenta, alaturat va inaintam spre aprobare noile propruneri de tarife pentru serviciile prestate de catre ADP GHERLA SA conform Anexei 1,  incepand cu data de 1 aprilie 2018.

 

 

Director general                                                                    Contabil sef

Ing. Muresan Genel                                                              Ec., Ing. Neamtu Eugen

 

....................................                                                          ....................................

 

 

MEMORIU JUSTIFICATIV

PRIVIND NECESITATEA MODIFICARII TARIFELOR DE OPERARE PRIVIND COLECTAREA, TRANSPORTUL SI DEPOZITAREA DESEURILOR PE FACILITATEA DE DEPOZITARE TEMPORARA A MUNICIPIULUI GHERLA SI TRANSPORTUL ULTERIOR AL ACESTORA LA UN DEPOZIT AUTORIZAT PENTRU PERSOANE JURIDICE (PRET/MC) SI PENTRU PERSOANE FIZICE (PRET/PERSOANA/LUNA) INCEPAND CU DATA DE 1 APRILIE 2018,

PROPUSE SPRE APROBARE CONSLILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI GHERLA

 

Subscrisa ADP GHERLA SA, cu sediul social in gherla, str. Gelu nr. 7, CUI  RO227969, J12/112/1991, reprezentata prin director general ing. Muresan Genel si contabil sef Ec., Ing. Neamtu Eugen,  avand ca obiect principal de activitate colectarea deseurilor nepericuloase,

prin prezenta respectuos va solicitam aprobarea tarifelor privind colectarea, transportul si depozitarea deseurilor pe facilitatea de depozitare temporara a Municipiului Gherla si transportul ulterior al acestora la un depozit autorizat pentru persoane juridice (pret/mc) si pentru persoane fizice (pret/persoana/luna) incepand cu data de 1 martie 2018, pentru urmatoarele motive:

In urma controlului pe Facilitatea de depozitare temporara a deseurilor municipale amestecate nepericuloase a Municipiului Gherla efectuat de catre Garda Nationala de Mediu, Comisariatul Judetean Cluj, prin Masura 1 ni s-a impus: continuarea transportului deseurilor menajere de pe platforma temporara pana la degajarea completa a acesteia si comunicarea realizarii acestei masuri la Agentia de Mediu Cluj si Garda Nationala de Mediu Comisariatul Judetean Cluj.

Cu ocazia acestui control s-a stabilit ca la momentul controlului pe Facilitatea de stocare temporara era depozitata cantitatea de 2.278,259 tone de deseuri menajere amestecate nepericuloase.

Avand in vedere sistarea subventionarii de catre Municipiul Gerla a transportului deseurilor menajere neamestecate catre un depozit autorizat si ca subscrisa nu dispune de disponibilitati financiare pentru a realiza acest lucru, am fost nevoiti, pentru a indeplini masura 1 din raportul de control a Garzii Nationale de Mediu Comisariatul Judetean Cluj, sa solicitam modificarea tarifelor practicate de subscrisa pentru colectarea, transportul si depozitarea deseurilor pe facilitatea de depozitare temporara a Municipiului Gherla aprobate prin HCL 60/26.05.2016 in sensul majorarii acestora cu cheltuielile pricind incarcarea, transportul si eliminarea deseurilor menajere amestecate nepericuloase la un depozit autorizat.

Calculul tarifelor pentru colectarea, transportul si depozitarea deseurilor pe facilitatea de depozitare temporara a Municipiului Gherla si transportul ulterior al acestora la un depozit autorizat s-a facut in conformitate cu Ordinul nr. 109 din 9 iulie 2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor.

In conformitate cu HG nr. 942 din 20 decembrie 2017 privind aprobarea Planului naţional de gestionare a deşeurilor se utilizeaza tarife diferite pentru utilizatorii casnici si non-casnici. 

Astfel pentru utilizatorii casnici se utilizeaza tarife pe persoana si luna, tarife plecand de la tariful aprobat pe tona sau metru cub (considerand un indicator de generare de circa 0,9 kg/pers/zi pentru mediul urban si o densitate de 350 kg pentru deseuri menajere in amestec. Pentru utilizatorii non-casnici tariful este pe metru cub sau tona.

In aceste conditii s-au luat ca ipoteze de lucru:

  • Numarul populatiei care locuieste in municipiul Gherla 18.000 persoane.
  • In conformitate cu indicele de generare o persoana genereaza 350 kg deseuri pe an, adica un metru cub de deseuri.
  • Persoanele non casnice (juridice) genereaza anual 10.000 mc de deseuri amestecate.

Calculul tarifului pentru colectarea, transportul si depozitarea deseurilor pe facilitatea de depozitare temporara a Municipiului Gherla si transportul ulterior al acestora la un depozit autorizat este prevazit in Anexa 2, detaliile fiind precizate in Anexele 3-6.

Pentru cantitatea de 2.278,259 tone de deseuri amestecate colectate anterior prezentului script si aflate in stoc la data de 31.01.2018 pentru care nu s-a inclus in tariful practicat de ADP GHERLA SA cheltuielile cu incarcarea, transportul si eliminarea acestora la un depozit autorizat, conform adresei nr. 3661/31.01.2018 inmanate catre Garda Nationala de Mediu, Comisariatul Judetean Cluj  cu ocazia controlului efectuat la societate, tarifele mentionate in Anexa 1 sunt cele aprobate prin HCL 109/2017, Anexa 8.

 

Cu deosebita consideratie

 

 

Director general                                                                    Contabil Sef

Ing. Muresan Genel                                                              Ec., Ing. Neamtu Eugen

.................................                                                             .................................

 

------------

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

PROIECT

HOTĂRÂREA NR     din 29.03.2018

privind aprobarea tarifelor pentru de operare privind

colectarea, transportul si depozitarea deseurilor pe facilitatea de depozitare

temporara a Municipiului Gherla si transportul ulterior al acestora la un

depozit autorizat pentru SC ADP GHERLA SA incepand cu data de 01.04.2018

 

Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în şedinţa ordinară de lucru;

Luând în dezbatere proiectul de hotarâre cu privire la aprobarea tarifelor privind colectarea, transportul si depozitarea deseurilor pe facilitatea de depozitare temporara a Municipiului Gherla si transportul ulterior al acestora la un depozit autorizat pentru persoane juridice (pret/mc) si pentru persoane fizice (pret/persoana/luna) pentru SC ADP GHERLA SAincepand cu data de 1 aprilie 2018

Vazand cererea nr 2655 din 16.02.2018 a SC ADP GHERLA SA pentru aprobarea tarifelor aprobarea tarifelor privind colectarea, transportul si depozitarea deseurilor pe facilitatea de depozitare temporara a Municipiului Gherla si transportul ulterior al acestora la un depozit autorizat pentru persoane juridice (pret/mc) si pentru persoane fizice (pret/persoana/luna) pentru SC ADP GHERLA SAincepand cu data de 1 aprilie 2018

Examinând raportul Serviciului financiar contabil nr. 2656 din 16.02.2018 cu privire la aprobarea tarifelor privind colectarea, transportul si depozitarea deseurilor pe facilitatea de depozitare temporara a Municipiului Gherla si transportul ulterior al acestora la un depozit autorizat pentru persoane juridice (pret/mc) si pentru persoane fizice (pret/persoana/luna) pentru SC ADP GHERLA SA incepand cu data de 1 aprilie 2018

In conformitate cu art.2 alin. (1) , art. 6 alin. (1) lit. k) si art. 9 alin. (1) lit. g) din Legea nr.101/2006 privind serviciile de salubrizare a localitatilor republicata;

Vazand prevederile art. 3 alin. (1), art 9 alin. 2 lit. d) si art. 43 alin. 5 din Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice republicata cu modificarile si completarile ulterioare  

În temeiul art.36 alin. (1) si alin. (2) lit d) si art. 45,  alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

 

                                                  HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă tarifele privind colectarea, transportul si depozitarea deseurilor pe facilitatea de depozitare temporara a Municipiului Gherla si transportul ulterior al acestora la un depozit autorizat pentru persoane juridice (pret/mc) si pentru persoane fizice (pret/persoana/luna) pentru SC ADP GHERLA SAincepand cu data de 1 aprilie 2018 conform Anexei I

Art.2: Se aproba procentele de 15% pentru cheltuieli indirecte si la profit de 8%

Art. 3 : Anexa nr. I face parte din integranta din prezenta hotarare.

Art.4: Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza autoritatea executiva prin serviciile de specialitate si SC ADP GHERLA SA Gherla.

 

                                                         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

 

 

Nr.consilieri:                                                                                   CONTRASEMNEAZĂ

Nr.consilieri prezenţi                                                                                          SECRETAR

Nr.voturi “pentru”:                                                                                          MIHAI ROTAR

Nr. voturi “impotriva”

Abtineri

 

Vezi proiectul in format PDF

Vezi proiectul in format PDF

Înapoi la proiecte