ROMÂNIA                                                                                                                   APROBAT,

         JUDETUL CLUJ                                                                                                               PRIMAR,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI    GHERLA                                                                                     IOAN NESELEAN              

NR._3274_ DIN 28.02.2018

 

 

REFERAT

privind execuţia bugetului local la data de

31 decembrie 2017       

 

 

          La data de 31 decembrie 2017 la partea de venituri a fost realizată suma de 46.190.469 lei, veniturile fiind incasate in proportie de 101.10% fata de prevederile anului 2017 in suma de 45.685.400 lei.

 

Veniturile incasate la data de 31 decembrie 2017 sunt formate din:

  1. venituri proprii 23.232.103 lei,
  2. sume defalcate din TVA 22.765.358 lei,
  3. subventii de la bugetul de stat 168.508 lei,
  4. donatii si sponsorizarin 24.500 lei,

            Platile efectuate din  bugetului local la data de 31 decembrie 2017 sunt de 47.214.108 lei Contul de executie al bugetului local la plati efectuate la 31 decembrie 2017 defalcat pe capitole bugetare se prezinta astfel:

 

Capitole
bugetare

Total plăţi

Secţiunea de
 funcţionare

Secţiunea de
 dezvoltare

5102

    5,136,985 

       5,019,070 

        117,915 

5402

       288,730 

          288,730 

                 -   

6102

       384,755 

          245,525 

        139,230 

6502

  20,711,825 

     20,422,783 

        289,042 

6602

    1,948,288 

       1,155,368 

        792,920 

6702

    2,082,363 

       2,015,670 

          66,693 

6802

    3,587,151 

       3,522,883 

          64,268 

7002

    2,137,594 

       1,630,771 

        506,823 

7402

    4,955,516 

       4,009,027 

        946,489 

8002

       636,699 

          636,699 

                 -   

8402

    5,344,202 

       1,037,846 

     4,306,356 

TOTAL

  47,214,108 

     39,984,372 

     7,229,736 

         

Excedentul bugetului local la sfârşitul anului 2017 este de 13.786.456 lei, fiind format din excedentul anilor precedenti in suma de 14.810.095 lei si deficitul din cursul anului 2017 de 1.023.639 lei.

La activităţile autofinanţate încasările realizate sunt în sumă de 11.900.198 lei, adica 80.52% fata de prevederile anuale 2017 de 14.779.020 lei .

            Contul de executie a institutiilor finantate din venituri proprii si subventii la partea de plati  se prezinta astfel:

 

Capitole
bugetare

Total plăţi

Secţiunea de
 funcţionare

Secţiunea de
 dezvoltare

5410

23.540

23.540

 

6510

      421.659 

     421.659

 

6610

11.095.390  

10.399.115  

696.275

6710

53.971

53.971

 

7010

298.101

298.101

 

8010

67.259

67.259

 

8310

1.279

1.279

 

8710

182.499

182.499

 

TOTAL

12.143.698

11.447.423    

696.275

 

Excedentul activitatilor autofinantate la data de 31.12.2017 este de 518.464 lei fiind format din excedentul anilor precedenti in suma de 761.964 lei si deficitul din cursul anului 2017 de 243.500 lei.

Situaţiile financiare la 31 decembrie 2017 au fost întocmite în conformitate cu Legea Contabilităţii nr.82/1991 republicată, Ordinul nr. 629/2009 si 1177/26.01.2018 pentru  aporbarea  Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2017.

 

                                                                        SEF SERVICIU FINANCIAR,

                                                                                           NICUSOR FARCAS

-----------------

 ROMANIA

JUDETUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

 

PROIECT

HOTARAREA NR .

privind aprobarea contului de executie a bugetului local al

Municipiului Gherla la 31.12.2017

 

Consiliul Local al Municipiului Gherla, intrunit in sedinta ordinara de lucru;

Luand in dezbatere proiectul de hotarare cu privire la aprobarea contului de executie la 31.12.2017 a bugetului local al Municipiului Gherla - proiect din iniţiativa autorităţii executive;

Examinand referatul Serviciului financiar contabil nr. Nr.3274/28.02.2018                                                                   si avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

      Tinand cont de prevederile  art.57 al. 1 din Legea  nr. 273/2006, privind finantele publice locale cu modificarile ulterioare;

În temeiul art.36 al.4 lit a si art. 45 (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

 

                                                      HOTARASTE:

 

Art.1: Se aprobă contul de execuţie a bugetului local la 31.12.2017 care  la partea de venituri inregistrează incasări in suma de 46 190 469 lei,  iar  la partea de cheltuieli inregistreaza plăţi în suma de 47 214 108 lei cu un deficit în suma de  1 023 639 lei la care se adauga excedentul anului 2016 de  14 810 095 lei rezultand un excedent total de 13 786 456 lei

Art.2: Se aprobă contul de execuţie  al activităţilor autofinanţate la 31.12.2017, conform anexelor 3 si 4, inregistrând la partea de venituri încasări in  suma de  11 900 198 lei; iar la partea de cheltuieli plăţi in  suma de  12 143 698 lei cu un defict de 243 500 lei la care se adauga excedentul anului 2016 de  761 964 lei rezultand un excedent total de 518 464 lei

Art.3 : Se aproba situaţiile financiare a Municipiului Gherla la 31.12.2017 si anexele corespunzatoare, care reflecta contul de execuţie al bugetului local si  al activităţilor autofinanţate, la 31.12.2017;

Art.4 : Biroul buget, contabilitate, din cadrul primariei va lua masuri de ducere la indeplinire a prezentei hotarari.

 

                                   

                                       PRESEDINTE DE SEDINTA,                                               

Nr. consilieri :                  19                                                                    CONTRASEMNEAZA

Nr. consilieri prezenti :                                                                               SECRETAR,

Nr. voturi « pentru » :                                                                             MIHAI ROTAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vezi proiectul in format PDF

Vezi proiectul in format PDF

Vezi proiectul in format PDF

Vezi proiectul in format PDF

Înapoi la proiecte