ROMÂNIA                                                                                       VIZAT PRIMAR,

JUDEŢUL CLUJ                                                                            NESELEAN IOAN

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA                                             

NR. 4485/ 23.03.2018

 

 

 

                                                             REFERAT

privind reglementarea situației juridice a unor elemente de infrastructură pentru alimentarea cu apă și canalizare a Municipiului Gherla și concesionarea acestora Companiei de Apă Someş S.A.

 

 

Examinând următoarele:

-Adresa înregistrată la Primăria Municipiului Gherla cu nr.10158/14.09.2016, întocmită de proprietarii care au finanțat execuția unor branșamente cuprinse în Anexa 1;

-Referatele întocmite de Compania de Apă Someş SA nr.2054/DE/SF/01.02.2017, 2055/DE/SF/01.02.2017 și nr.447/G/SAC/08.02.2018;

-Adresa întocmită de SC Compania de Apă Someș SA nr.10460/DG/PTM/26.04.2017, înregistrată la Primăria Municipiului Gherla cu nr.4540/27.04.2017, prin care se solicită însușirea prin Hotărâre a Consiliului Local al patrimoniului concesionat la SC Compania de Apă Someș SA și transmiterea acestei situații la Asociația Regională pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Someș-Tisa;

-Adresa internă nr.3735/09.03.2018 întocmită de către Direcția Urbanism;

-Contractul de delegare directă a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare încheiat la data de 16.05.2006 între Județul Cluj, Municipiul Gherla, Orașul Huedin, Județul Sălaj, Municipiul Zalău, Orașul Jibou, Orașul Cehu-Silvaniei, Orașul Șimleul Silvaniei și SC Compania de Apă Someş SA și actele adiționale, propun emiterea unei Hotărari de către Consiliul Local al Municipiului Gherla prin care se aprobă:

 

1.Includerea bunurilor din anexa 1 în patrimoniul public al Municipiului Gherla;

2.Casarea elementelor de infrastructură pentru alimentarea cu apă și canalizare a Municipiului Gherla, cuprinse în anexa 6;

3.Actualizarea Situației patrimoniului public și privat concesionat la Compania de Apa Somes SA, situație cuprinsă în Anexele 1-5 la hotărâre și întocmirea unui Act aditional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de apă/canalizare, pentru aceste bunuri, semnat între Asociația Regională pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Someș-Tisa, a cărui membru este Municipiul Gherla și Compania de Apă SA.

 

ŞEF SERVICIU,

FARCAȘ NICUȘOR

-----------------------

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

 

 HOTĂRÂREA NR. ____/ ____.03.2018

privind reglementarea situației juridice a unor elemente de infrastructură pentru alimentarea cu apă și canalizare a Municipiului Gherla și concesionarea acestora Companiei de Apă Someş S.A.

 

            Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în şedinţa ordinară de lucru;

            Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind reglementarea situației juridice a unor elemente de infrastructură pentru alimentarea cu apă și canalizare a Municipiului Gherla și concesionarea acestora Companiei de Apă Someş S.A. – proiect din iniţiativa autorităţii executive;

Examinând:

-Adresa înregistrată la Primăria Municipiului Gherla cu nr.10158/14.09.2016, întocmită de proprietarii care au finanțat execuția unor branșamente;

-Referatele întocmite de Compania de Apă Someş SA nr.2054/DE/SF/01.02.2017, 2055/DE/SF/01.02.2017 și nr.447/G/SAC/08.02.2018;

- Referatul de specialitate cu nr. _____/ 23.03.2018 al Serviciului financiar - contabil din cadrul Primăriei Municipiului Gherla;

- Contractul de delegare directă a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare încheiat la data de 16.05.2006 între Județul Cluj, Municipiul Gherla, Orașul Huedin, Județul Sălaj, Municipiul Zalău, Orașul Jibou, Orașul Cehu-Silvaniei, Orașul Șimleul Silvaniei și SC Compania de Apă Someş SA și actele adiționale;

Văzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile legale cuprinse în:

  • Art.25, alin (3), (5) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006, republicată;
  • Art.10 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • Art.3, alin (4) și art.8, alin (1) din Legea privind bunurile de utilitate publică nr.213/1998, cu modificările și completările ulterioare;

            Fiind îndeplinite prevederile cuprinse în art.44-45 din Legea administrației publice

locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

            În temeiul drepturilor conferite prin art.115, alin(1), lit.b din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

 

                                                   HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se aprobă includerea în patrimoniul public al Municipiului Gherla a bunurilor cuprinse în Anexa 1 la prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă situația actualizată a elementelor de infrastructură pentru alimentarea cu apă și canalizare a Municipiului Gherla, aparținând domeniului public și privat al Municipiului Gherla, inclusiv cele prevăzute la articolul 1, conform Anexelor 1-5 la hotărâre.

Art.3 Se aprobă casarea unor elemente de infrastructură pentru alimentarea cu apă și canalizare a Municipiului Gherla, prevăzute în Anexa 6 la prezenta hotărâre.

Art.4 Se aprobă delegarea de gestiune a elementelor de infrastructură de utilități apă și canalizare prevăzute la articolul 2, cu o valoare totală de 48.160.858,85 lei, către Compania de Apă Someș SA și încheierea unui act adițional la Contractul de delegare directă a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, încheiat cu Compania de Apă Someș SA, care să reflecte toate bunurile cuprinse în anexa la hotărare.

Art.5 Se împuternicește Asociația Regională pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Someș-Tisa, prin reprezentantul său legal să semneze în numele și pentru Municipiul Gherla, actul adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă/canalizare, încheiat cu Compania de Apă Someș SA, care va avea ca obiect bunurile prevăzute la articolul 1;

Art.6 Durata concesiunii acestor bunuri către Compania de Apă Someș SA este pe durata existenței Contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare, semnat între Asociația Regională pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Someș-Tisa, a cărui membru este Municipiul Gherla și Compania de Apă Someș SA.

Art.7 Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărari se încredințează Primarului Municipiul Gherla și Asociației Regionale pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Someș-Tisa;

Art.8  Prezenta hotărare se comunică prin intermediul secretarului Municipiului Gherla,

Instituției Prefectului Județului Cluj, Companiei de Apă Someș S.A., Asociației Regionale pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Someș Tisa, precum și compartimentelor de specialitate din cadrul Municipiului Gherla.

 

 

                                                PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,        

                                    

                   

Nr. consilieri                      19                                                                CONTRASEMNEAZĂ

Nr. consilieri prezenţi                                                                                    SECRETAR

Nr. voturi “pentru”                                                                                     ROTAR MIHAI

Nr. voturi  “împotrivă”      

Nr.  “abţineri”                   

 

                                                                 

Vezi proiectul in format PDF

Vezi proiectul in format PDF

Vezi proiectul in format PDF

Vezi proiectul in format PDF

Vezi proiectul in format PDF

Vezi proiectul in format PDF

Înapoi la proiecte