Serviciul financiar-contabil

Nr. 4384/22.03.2018

                                               REFERAT

Privind aprobarea protocolului de colaborare cu ASOCIATIA Zegrenilor

 

Prin cererea nr. 13078/14.11.2017      ASOCIATIA Zegrenilor din Gherla reprezentata de dl Zegrean Grigore solicita sprijin din partea municipalitatii pentru realizarea unui spectacol intitulat JOCUL LA SURA cu artisti populari din zona noastra, in data de 15.04.2018.

Spectacolul se va organiza in zona autogarii fara a afecta circulatia autobuzelor doar circulatia celorlalte autovehicule va fi restrictionata pe perioada desfasurarii spectacolului.

Cunoscand si apreciind activitatea artistica a familiei Zegrenilor, care a realizat de-a lungul anilor mai multe spectacole de acest gen in municipiul nostru si tinand cont de prevederile art. 36(2) lit.”e” coroborat cu art. 36(7) lit. „a”, ale art. 36(2) lit. „b” coroborat cu art. 36(4) lit. „a”, ale art. 45(2) lit. „f” şi ale art.115 (1) lit.”b” din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 5 al. (3) si art. 20 al. 1 lit(h) si (i) propun incheierea unui protocol cu ASOCIATIA ZEGRENILOR din Gherla pentru realizarea acestui eveniment cultural.

Municipiul Gherla va asigura montarea si demontarea scenei, sonorizarea cu tehnica Casei de cultura, precum si salubrizarea zonei dupa incheierea spectacolului.

ASOCIATIA ZEGRENILOR se va ocupa de de toate celelalte actiuni care sunt necesare pentru realizarea spectacolului(artisti, publicitate, avize etc)

 

Sef Serviciu

Farcas Nicusor

------------

 ROMANIA

JUDETUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

 

                                                       PROIECT

                                   HOTARAREA NR .       /

privind aprobarea protocolului de colaborare dintre Municipiul Gherla si Asociatia Zegrenilor din Gherla

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Gherla, intrunit in sedinta ordinara;

Luand in dezbatere proiectul de hotarare cu privire la aprobarea protocolului de colaborare dintre Municipiul Gherla si Asociatia Zegrenilor din Gherla

Examinand referatul Serviciului financiar contabil nr4384/22.03.218 si avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

    Având în vedere prevederile art.5 al.(3), art. 20 al. 1 lit. (h), lit. (i) a Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 36(2) lit.”e” coroborat cu art. 36(7) lit. „a”, ale art. 36(2) lit. „b” coroborat cu art. 36(4) lit. „a”, ale art. 45(2) lit. „f” şi ale art.115 (1) lit.”b” din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

 

                                                      HOTARASTE:

Art.1 : Se aprobă protocolul de colaborare dintre Municipiul Gherla si Asociatia Zegrenilor din Gherla pentru realizarea unui spectacol cultural cu artisti populari din zona intitulat « Jocul la sura » in data de 15.04.2018, conform anexei.

Spectacolul se va desfasura in zona autogarii fara a perturba activitatea acesteia.

Toate activitatile privind organizarea spectacolului cad in sarcina Asociatiei Zegrenilor, municipiul Gherla va asigura montarea si demontarea scenei, sonorizarea cu tehnica Casei de Cultura si salubrizarea zonei.

Art.2 :Autoritatea executiva din cadrul primariei va lua masuri de ducere la indeplinire a  prezentei hotarari.

 

                                   

                                          PRESEDINTE DE SEDINTA,   

 

 

 

Nr. consilieri :                  19                                                                    CONTRASEMNEAZA

Nr. consilieri prezenti :                                                                                     SECRETAR

Nr. voturi « pentru »                                                                                   MIHAI ROTAR

-------------

MUNICIPIUL GHERLA                                             ASOCIATIA ZEGRENILOR

STR. BOBALNA NR. 2                                                                   

Nr. 4384 din  22.03.2018                                      Nr._________din_________     

 

 

 

PROTOCOL DE COLABORARE

1.     Partile

 

MUNICIPIUL GHERLA, CUI 4349171,  cu sediul în municipiul Gherla, str. Bobalna nr. 2, reprezentată prin primar Neselean Ioan

 

şi

 

ASOCIATIA ZEGRENILOR GHERLA , CUI 37963212 cu sediul in Gherla str. Romana nr. 14 reprezentata prin dl. Zegrean Grigore denumita in continuare Asociatia

 

Am încheiat prezentul protocol:

 

 2. Obiectul protocolului

 Prezentul protocol are ca obiect realizarea in comun a unui eveniment cultural denumit „JOCUL LA SURA” in data de 15.04.2018 intre orele ______________

 

3.     Durata protocolului

 

Protocolul se incheie pe durata desfasurarii evenimentului cultural.

 

4.     Obligatiile partilor:

 

Primaria va pune la dispozitia Asociatiei spatiul necesar desfasurarii evenimentului si se obliga sa asigure montarea si demontarea  scenei in spatiul aprobat din autogara sa asigure sonorizarea cu tehnica Casei de Cultura si salubrizarea spatiului dupa terminarea evenimentului.

 

Asociatia Zegrenilor se obliga sa se ocupe de tot ce presupune organizarea evenimentului (artisti, protocol, publicitate, etc). inclusiv obtinerea avizelor sau autoriztiilor necesare.

Spatiul de desfasurare a evenimentului se va delimita in autogara astfel incat sa nu obstructioneze activitatea autogarii.

 

 

 

 

5.       Raspunderea partilor

 

Răspunderea pentru îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din prezentul protocol, cu efect negativ asupra colaborării, revine părţilor, aşa cum s-au obligat fiecare dintre acestea, prin prezentul protocol.

 

 

6. Soluţionarea litigiilor

Neînţelegerile dintre părţi cu privire la interpretarea sau aplicarea prevederilor protocolului vor fi soluţionate pe cale amiabilă;

Dacă litigiile nu se rezolvă pe cale amiabilă, fiecare dintre părţi poate solicita soluţionarea lor de instanţa de judecată.

 

Încheiat în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

 

 

 

 

 

 

PRIMAR                                              ASOCIATIA ZEGRENILOR

 

  NESELEAN IOAN                                             ZEGREAN GRIGORE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înapoi la proiecte