ROMAMIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 4210/20.03.2018

 

ANUNT

privind adoptarea unei hotărâri de consiliu local referitoare la

 complectarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a Municipiului Gherla si localitatile componente Baita, Hasdate, Silivas, prin concesiune, cu o noua anexa cuprinzand un spatiu situat in loc. Gherla, str. Avram Iancu, nr. 2A (fosta tutungerie) in suprafata de 20 mp

 

 

Primarul Municipiului Gherla , în temeiul legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică și a art.45 alin.6 din Legea 215/2001 a administrației publice locale republicată cu modificările și completările ulterioare , aduce la cunoștința publicului  PROIECTUL DE HOTARĂRE privind complectarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a Municipiului Gherla si localitatile componente Baita, Hasdate, Silivas, prin concesiune, cu o noua anexa cuprinzand un spatiu situat in loc. Gherla, str. Avram Iancu, nr. 2A (fosta tutungerie) in suprafata de 20 mp.

  Orice persoană interesată , precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre sus-menționat, la registratura Primăriei Municipiului Gherla.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate , poate fi studiat începând cu data de 20.03.2018  , la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și pe site-ul instituției www.gherla.ro sau poate fi obținut, în copie , pe bază de cerere adresata Serviciului Administrație Publică Locală.

Ședința în cadrul căruia va fi dezbătut proiectul de HCL susmenționat va fi organizată în data de 29.03.2018

 

 

                             PRIMAR                                              SECRETAR

                   NESELEAN IOAN                                      ROTAR MIHAI

 

 

CONSILIER SUPERIOR

BALINT ADRIANA

-----------------

ROMANIA

JUDETUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

REFERAT

privind aprobarea complectarii Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a Municipiului Gherla si localitatile componente Baita, Hasdate, Silivas, prin concesiune, cu o noua anexa, ca bun de retur, cuprinzand un spatiu situat in loc. Gherla, str. Avram Iancu, nr. 2A (fosta tutungerie) in suprafata de 20 mp;

 

            Avand in vedere solicitarea SC A.D.P Gherla de a primi ca bun de retur un spatiu in zona centrala a orasului pentru activitati proprii si infintarea unui punct de incasare a facturilor de salubritate, precum si eliberearea unui spatiu in suprafata de 20 mp situat in str.Avram Iancu, nr. 2A (fosta tutungerie), constat ca se intrunesc pretentiile solicitantului cu posibilitatile Municipalitatii in aceasta zona de a atribui un spatiu adecvat.

            Spatiul la care fac referire se afla in strada Avram Iancu, nr. 2A, in suprafata de 20 mp intr-o singura incapere, folosit pana la sfarsitul anului 2017 de catre Cooperativa Oras Gherla pentru activitati comerciale si care detine functionala utilitatea cu energie electrica si posibil redeschiderea retelei de gaze naturale.

Analizand prevederile art. 4, al. 1, lit. a, art. 15, al. 1, pct. 17, art. 17, al. 1, pct. 3 din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a Municipiului Gherla si a localitatilor componente Baita, Hasdate, Silivas, prin concesiunea nr. 4141/22.04.2008, avand in vedere atributiile date de Legea 215/2001 a administratiei publice locale ce atribuie gestionarea domeniului public si privat Consiliului Local si faptul ca Municipiul Gherla este unic actionar al SC A.D.P. Gherla, iar societatea se afla in subordinea Consiliului Local Gherla va rog sa decideti, in consecinta, completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a Municipiului Gherla si localitatile componente Baita, Hasdate, Silivas, prin concesiune, cu o noua anexa cuprinzand spatiul situat in str. Avram Iancu, nr. 2A, in suprafata de 20 mp.

            De asemenea, pentru atribuirea spatiului prezentat anterior, SC A.D.P. Gherla va achita o taxa de utilizare lunara in valoare de 50 EURO, echivalentul in lei la cursul BNR al zilei anterioare platii, similar cu chiria platita lunar de fostul chirias (conversia a 60 USD/luna), avand in vedere art. 484 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificarile si complectarile la zi.         

 

                                                                           INITIATOR:

                                                                        Municipiul Gherla

                                                                                   prin

                                                                       Administrator Public

                                                                             Barbos Vlad

----------------

ROMANIA

JUDETUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂREA  NR.          din

privind complectarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a Municipiului Gherla si localitatile componente Baita, Hasdate, Silivas, prin concesiune, cu o noua anexa cuprinzand un spatiu situat in loc. Gherla, str. Avram Iancu, nr. 2A (fosta tutungerie) in suprafata de 20 mp

 

Consiliul  Local  al  Municipiului Gherla, întrunit în şedinţă publică ordinară de lucru;

            Luând în dezbatere proiectul de hotărâre depus de Municipiul Gherla privind aprobarea complectarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a Municipiului Gherla si localitatile componente Baita, Hasdate, Silivas, prin concesiune, cu o noua anexa cuprinzand un spatiu situat in loc. Gherla, str. Avram Iancu, nr. 2A (fosta tutungerie) in suprafata de 20 mp;

            Tinand seama de prevederile art. 4, al. 1, lit. a, art. 15, al. 1, pct. 17, art. 17, al. 1, pct. 3 din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a Municipiului Gherla si a localitatilor componente Baita, Hasdate, Silivas, prin concesiunea nr. 4141/22.04.2008;

            Avand in vedere Art. 484 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificarile si complectarile ulterioare;

            Examinand referatul de specialitate intocmit de Administratorul Public ;

Văzând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local ;

In temeiul dispoziţiilor art. 36, alin. (2), lit. d, alin. (6) lit. a şi art. 45, alin. (3) din Legea nr. 215/2001, a Administraţiei Publice Locale republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

        Art.  1  Se aproba completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a Municipiului Gherla si localitatile componente Baita, Hasdate, Silivas, prin concesiune, cu o noua anexa cuprinzand un spatiu (bun de retur) situat in loc. Gherla, str. Avram Iancu, nr. 2A (fosta tutungerie) in suprafata de 20 mp pentru deschiderea unui punct central de incasare a facturilor de salubritate;

            Art. 2 Se aproba taxa de utilizare lunara de 50 EURO, urmand ca, cheltuielile ulterioare preconizate de utilizarea spatiului si consumul de utilitati sa cada in sarcina chiriasului ;

            Art. 3 Bunul de retur se va preda in baza unui proces verbal de predare-primire in care se vor mentiona datele de identificare a spatiului, starea acestuia, conditiile de utilizare, precum si obligativitatea returnarii bunului in conditiile contractuale, intr-o stare buna;

Art. 4 Cu ducerea la îndeplinirea a prezentei hotărâri se împuterniceşte Autoritatea Executiva si SC Administrarea Domeniului Public SA.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

 

Nr. consilieri                     19                                    CONTRASEMNEAZĂ

Prezenţi                                                                           SECRETAR

Nr.voturi „ Pentru ”                                                       Rotar Mihai

Înapoi la proiecte