ROMAMIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 4203/20.03.2018

 

ANUNT

privind adoptarea unei hotărâri de consiliu local referitoare la

aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui teren, avand

numarul cadastral 52714, in suptafata de 196 mp, situat in strada

Parcului FN, in jurul constructiei denumita CHIOSC STRAND

(corp C4 in CF)    

 

 

Primarul Municipiului Gherla , în temeiul legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică și a art.45 alin.6 din Legea 215/2001 a administrației publice locale republicată cu modificările și completările ulterioare , aduce la cunoștința publicului  PROIECTUL DE HOTARĂRE privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui teren, avand numarul cadastral 52714, in suptafata de 196 mp, situat in strada Parcului FN, in jurul constructiei denumita CHIOSC STRAND  (corp C4 in CF)  

  Orice persoană interesată , precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre sus-menționat, la registratura Primăriei Municipiului Gherla.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate , poate fi studiat începând cu data de 20.03.2018  , la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și pe site-ul instituției www.gherla.ro sau poate fi obținut, în copie , pe bază de cerere adresata Serviciului Administrație Publică Locală.

Ședința în cadrul căruia va fi dezbătut proiectul de HCL susmenționat va fi organizată în data de 29.03.2018

 

 

                             PRIMAR                                              SECRETAR

                   NESELEAN IOAN                                      ROTAR MIHAI

 

 

CONSILIER SUPERIOR

BALINT ADRIANA

--------------------------

REFERAT

privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui teren, avand

numarul cadastral 52714, in suptafata de 196 mp, situat in strada

Parcului FN, in jurul constructiei denumita CHIOSC STRAND

(corp C4 in CF)     

 

 

            Avand in vedere solicitarea d-nei Suciu Mihaela Laura, legitimata cu C.I. seria KX nr. 656665, domiciliata in Sat Hadate FN de inchiriere pentru suprafata de 100 mp in vederea desfasurarii unei activitati comerciale in str. Parcului FN loc. Gherla in jurul cladirii CHIOSC STRAND (corp C4 in CF 52714) justificand printr-o factura anexata achizitia acestuia.

            Terenul identificat in jurul CHISC STRAND din str. Parcului FN loc. Gherla are numarul cadastral 52714, parte a unei parcele mai mari in cadrul careia se afla si Strandul Municipal, proprietate a Municipiului Gherla, parcela identificata de catre serviciul urbanism descrie un patrat cu latura de 14 m in jurul CHIOSC STRAND, de la aliniamentul gardului ce margineste parcela de teren in discutie in partea spre strada Parcului, totalizand astfel o suprafata de 196 mp.

            A existat o corespondenta interna intre Administratorul Public si Biroul Juridic precum si intre Administratorul Public si Biroul Impozite si Taxe in cadrul Primariei Municipiului Gherla in baza carora s-a transmis un raspuns in scris catre d-na Suciu Mihaela Laura, iar pentru o cat mai complecta informare va anexez in copie aceasta corespondenta.

            Anexez de asemenea in copie Extrasul de Carte Funciara pentru Informara referitor la terenul intravilan cu numarul cadastral 52714.

            De asemenea, pentru stabilirea unei chirii anuale asupra terenului s-a tinut cont de valoarea chiriei pentru terenul aferent STRAND MUNICIPAL de 0,57 EURO/MP/AN, de valoarea chiriei terenului aferent BAZA SPORTIVA TENIS in valoare de 0,42 EURO/MP/AN, de concesiunea pentru terenul aferent contractelor cu MUSTANG TOUR SRL in valoare de 0,73 EURO/MP/AN si 0,93 EURO/MP/AN .

            Analizand cele aratate anterior las la latitudinea Consiliului Local Gherla de a decide oportunitatea si legalitatea inchirierii terenului de 196 mp regasit in CF 52714, identificat la marginea str. Parcului FN din loc. Gherla in jurul constructiei CHIOSC STRAND (corp C4 in CF 52714), intrun patrat cu latura de 14 m, plecand de la valoarea de 1 EURO/MP/AN. De asemenea se stabileste taxa de participare de 100 lei iar garantia de participare va fi de 250 lei. Pasul de licitatie de 1 EURO.

 

                                                                           INITIATOR:

                                                                        Municipiul Gherla

                                                                                   prin

                                                                       Administrator Public

                                                                             Barbos Vlad

-----------------

ROMANIA

JUDETUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂREA  NR.          din

privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui teren, avand

numarul cadastral 52714, in suptafata de 196 mp, situat in strada

Parcului FN, in jurul constructiei denumita CHIOSC STRAND

(corp C4 in CF)

 

Consiliul  Local  al  Municipiului Gherla, întrunit în şedinţă publică ordinară de lucru;

            Luând în dezbatere proiectul de hotărâre depus de Municipiul Gherla privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui teren, avand numarul cadastral 52714, in suptafata de 196 mp, situat in strada Parcului FN, in jurul constructiei denumita CHIOSC STRAND (corp C4 in CF 52714) in vederea desfasurarii de activitati comerciale ;

            Examinand referatul de specialitate intocmit de Administratorul Public ;

Văzând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local ;

In temeiul dispoziţiilor art. 36, alin. (5), lit. a şi art. 45, alin. (3) din Legea nr. 215/2001, a Administraţiei Publice Locale republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

        Art.  1  Se aproba inchiriere prin licitatie publica, pe o perioada de 5 ani cu posibilitatea de prelungire pe inca 5 ani, a unui teren, avand numarul cadastral 52714, teren intravilan in jurul CHISC STRAND (corpul C4 din CF 52714), in suprafata de 196 mp (un patrat cu latura de 14 m), destinat desfasurarii de activitati comerciale ;

            Art. 2 Se aproba pretul minim de pornire la licitatie de 1 EURO/MP/AN, echivalentul in lei la cursul BNR din ziua precedenta platii, taxa de participare 100 lei, garantia de participare la licitatie 250 lei, pas de licitatie 1 EURO ;

            Art. 3 In vederea organizarii si desfasurarii licitatiei se aproba comisia in urmatoarea component:

1  – viceprimar si presedinte al comisiei

2 -

3 -

4 -

5 -

 

Art. 4 Cu ducerea la îndeplinirea a prezentei hotărâri se împuterniceşte Autoritatea Executiva si comisia de licitatie .

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

 

Nr. consilieri                     19                                    CONTRASEMNEAZĂ

Prezenţi                                                                           SECRETAR

Nr.voturi „ Pentru ”                                                       Rotar Mihai

Înapoi la proiecte