martie2020/proiect privind modificarea Anexei nr.1 la HCL nr. 63/02.08.2018  cu privire la aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici faza Studiu de Fezabilitate (SF) pentru Proiectul ,,Înlocuire iluminat existent cu un iluminat

martie2020/proiect privind mandatarea reprezentantului consiliului local în adunarea generală a acționarilor a TETAROM si COMPANIA DE APĂ SOMES SA

martie2020/Proiect de hotărâre privind suplimentarea Organigramei si a Statului de funcţii pentru Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului  Gherla şi al serviciile publice de interes local din subordinea Consiliului Local al Municipiului Gherla

martie2020/proiect pentru aprobarea  Regulamentului privind închirierea locurilor de parcare situate în parcările de reședință din municipiul Gherla

martie2020/proiect privind darea in folosinta gartuita a unui spatiu, in suprafata de 78,65 mp, situate in Municipiul Gherla, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 46/A

martie2020/proiect privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui spatiu, in suprafata de 20 mp, din Municipiul Gherla, str. Avram Iancu, nr. 2A

martie2020/proiect privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investiții panouri de intrare în Municipiul Gherla

martie2020/proiect privind darea in folosință gratuită a unui spațiu, in suprafață de 39 mp, situate in Municipiul Gherla, Pta Libertatii, nr. 3

martie2020/proiect privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui spatiu, in suprafata de 16 mp, situate in Municipiul Gherla, str. Parcului FN

martie2020/proiect privind acceptarea donației unui teren de 180 mp cu nr. cadastral 55374 situat în municipiul Gherla, str. Oltului F.N., jud. Cluj

martie2020/proiect privind modificarea HCL nr.72/27.09.2018 referitoare la componența Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a  Primăriei Municipiului Gherla

martie2020/proiect privind aprobarea deschiderii unui acces auto și pietonal la imobilul situat în Municipiul Gherla, str. Clujului nr. 17 din drumul de exploatare existent

martie.2020/proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ,,Îmbunătățirea calității vieții populației Municipiului Gherla prin dezvoltarea serviciilor culturale și reducerea infracționalității”

martie 2020/proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ,,Înlocuire iluminat existent cu un iluminat economic, prin utilizarea unor aparate cu eficiență energetică ridicată și extinderea iluminatului public în municipiul Gherla, jud. Cluj" și a chel

feb.2020/proiect de hotărâre  privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de inves