TITLU
CONȚINUT

NR.
HCL

LUNĂ

AN

HOTĂRÂREA NR. 51/07.05.2020 privind aprobarea delegării gestiunii serviciului de iluminat public din Municipiul Gherla și localitățile componente Băița, Hășdate și Silivaș

HOTĂRÂREA NR. 50/30.04.2020 privind aprobarea contului de execuție a bugetului local al Municipiului Gherla la 31.03.2020

HOTĂRÂREA NR. 49/30.04.2020 privind aprobarea reglementării parcelelor de teren din str. Pescarilor cuprinse în CF 52633 și CF 54822, Gherla

HOTĂRÂREA NR. 48/30.04.2020 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţi

HOTĂRÂREA NR. 47/30.04.2020 privind aprobarea modificării Anexei nr.3 și Anexei nr.4 la HCL nr. 28/06.03.2020 cu privire la aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnicoeconomici pentru proiectul ,,Îmbunătățirea calității vieții populației Mu

HOTĂRÂREA NR. 46/30.04.2020 privind aprobarea proiectului ,,Îmbunătățirea calității vieții populației Municipiului Gherla prin dezvoltarea serviciilor culturale și reducerea infracționalității” și a cheltuielilor legate de proiect

HOTĂRÂREA NR. 45/30.04.2020 Privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui teren, în suprafață de 196 mp situat în municipiul Gherla str. Parcului f.n. identificat în extrasul de carte funciară nr. 52714 Gherla, cad. 52714

HOTĂRÂREA NR. 44/30.04.2020 privind aprobarea modificării Anexei nr.1 la HCL nr. 44/24.05.2018 cu privire la aprobarea documentaţiei tehnice şi a indicatorilor tehnicoeconomici faza SF- (studiu de fezabilitate)+PT-(proiect tehnic) pentru Proiectul „Extind

HOTĂRÂREA NR. 43/30.04.2020 privind aprobarea proiectului ,,Extindere, mansardare, modernizare și dotare Școală Gimnazială Nr.1, Gherla” și a cheltuielilor legate de proiect

HOTĂRÂREA NR. 42/08.04.2020 privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2020

HOTĂRÂREA NR. 41/26.03.2020 privind modificarea Anexei nr.1 la HCL nr. 63/02.08.2018 cu privire la aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici faza Studiu de Fezabilitate (SF) pentru Proiectul ,,Înlocuire iluminat existent cu un i

HOTĂRÂREA NR. 40/26.03.2020 Privind mandatarea reprezentantului consiliului local în adunarea generală a acționarilor a TETAROM în vedere reprezentării intereselor consiliului local al municipiului Gherla la ședința din 07.04.2020

HOTĂRÂREA NR. 39/26.03.2020 Privind mandatarea reprezentantului consiliului local în adunarea generală a acționarilor la COMPANIA DE APĂ SOMES SA în vedere reprezentării intereselor consiliului local al municipiului Gherla la ședința din 01.04.2020

HOTĂRÂREA NR. 38/26.03.2020 pentru aprobarea Regulamentului privind închirierea locurilor de parcare situate în parcările de reședință din municipiul Gherla

HOTĂRÂREA NR. 37/26.03.2020 privind modificarea HCL nr. 72/27.09.2018 referitoare la componența Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Primăriei Municipiului Gherla