TITLU
CONȚINUT

NR.
HCL

LUNĂ

AN

HOTĂRÂREA NR. 93/25.10.2018 Privind desemnarea unui membru în Consiliul de Administraţie al Spitalului Municipal Gherla

HOTARAREA NR . 92 /25.10.2018 privind aprobarea contului de executie a bugetului local al Municipiului Gherla la 30.09.2018

H O T Ă R Â R E A NR. 91/25.10.2018 privind aprobarea documentației tehnico – economică faza D.A.L.I. și indicatori tehnico economici pentru obiectivul de investiții " Reabilitare teren de sport cu tartan, amplasare vestiar și tribună cu 70 locuri

HOTĂRÂREA NR. 90/25.10.2019 Cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economica faza DALI si a indicatorilor tehnico-ecnomici pentru obiectivul de investitii ,, Reabilitare teren de sport cu gazon sintetic 650 mp in Municipiul Gherla, jud Cluj’’

HOTĂRÂREA NR. 89 din 25.10.2018 privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2018

HOTĂRÂREA NR. 88/ 25.10.2018 privind trecerea în domeniul public al Municipiului Gherla și delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă/canalizare către Compania de Apa Someș S.A. Cluj

HOTĂRÂREA NR. 87/25.10.2018 Privind aprobarea actului adițional nr.3 la contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a Municipiului Gherla și localităților componente Băița, Hășdate, Silivaș prin concesiune nr.4141/22.04.2008

HOTĂRÂREA NR. 86/25.10.2018 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Funcționare a Serviciului Public de Poliție Locala a municipiului Gherla

HOTĂRÂREA NR. 85/25.10.2018 privind Încheierea Protocolului de Cooperare între Inspectoratul de Poliție Județean Cluj - Poliția Municipiului Gherla și Municipiul Gherla – Serviciul Public de Poliție Locală Gherla

H O T Ă R Â R E A NR.84/25.10.2018 Privind validarea unui unui mandat de consilier local

H O T Ă R Â R E A NR. 83/25.10.2018 Privind constatarea încetării unui mandat de consilier local

HOTĂRÂREA NR. 82/18.10. 2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico- econimici pentru proiectul ,,Modernizare și dotare Ambulatoriu Gherla”

HOTĂRÂREA NR. 81 din 04.10.2018 privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2018

HOTĂRÂREA NR. 80/04.10.2018 Privind împuternicirea primarului să semneze actul notarial de 7cumpărare a imobilului din Gherla P-ța Libertății nr.5 jud. Cluj în care funcționează Liceul Tehnologic Gherla7

HOTARAREA NR 79/04.10.2018 privind aprobarea unor manifestări culturale dedicate Centenarului României