TITLU
CONȚINUT

NR.
HCL

LUNĂ

AN

HOTĂRÂREA NR. 45/30.04.2020 Privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui teren, în suprafață de 196 mp situat în municipiul Gherla str. Parcului f.n. identificat în extrasul de carte funciară nr. 52714 Gherla, cad. 52714

HOTĂRÂREA NR. 44/30.04.2020 privind aprobarea modificării Anexei nr.1 la HCL nr. 44/24.05.2018 cu privire la aprobarea documentaţiei tehnice şi a indicatorilor tehnicoeconomici faza SF- (studiu de fezabilitate)+PT-(proiect tehnic) pentru Proiectul „Extind

HOTĂRÂREA NR. 43/30.04.2020 privind aprobarea proiectului ,,Extindere, mansardare, modernizare și dotare Școală Gimnazială Nr.1, Gherla” și a cheltuielilor legate de proiect

HOTĂRÂREA NR. 42/08.04.2020 privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2020

HOTĂRÂREA NR. 41/26.03.2020 privind modificarea Anexei nr.1 la HCL nr. 63/02.08.2018 cu privire la aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici faza Studiu de Fezabilitate (SF) pentru Proiectul ,,Înlocuire iluminat existent cu un i

HOTĂRÂREA NR. 40/26.03.2020 Privind mandatarea reprezentantului consiliului local în adunarea generală a acționarilor a TETAROM în vedere reprezentării intereselor consiliului local al municipiului Gherla la ședința din 07.04.2020

HOTĂRÂREA NR. 39/26.03.2020 Privind mandatarea reprezentantului consiliului local în adunarea generală a acționarilor la COMPANIA DE APĂ SOMES SA în vedere reprezentării intereselor consiliului local al municipiului Gherla la ședința din 01.04.2020

HOTĂRÂREA NR. 38/26.03.2020 pentru aprobarea Regulamentului privind închirierea locurilor de parcare situate în parcările de reședință din municipiul Gherla

HOTĂRÂREA NR. 37/26.03.2020 privind modificarea HCL nr. 72/27.09.2018 referitoare la componența Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Primăriei Municipiului Gherla

HOTĂRÂREA NR. 36/26.03.2020 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții panouri de intrare în Municipiul Gherla

HOTĂRÂREA NR. 35/26.03.2020 privind acceptarea donației unui teren de 180 mp cu nr. cadastral 55374 situat în municipiul Gherla, str. Oltului F.N., jud. Cluj

HOTĂRÂREA NR. 34/26.03.2020 privind aprobarea deschiderii unui acces auto și pietonal la imobilul situat în Municipiul Gherla, str. Clujului nr. 17 din drumul de exploatare existent

HOTĂRÂREA NR. 33/26.03.2020 privind darea in folosință gratuită a unui spațiu, in suprafață de 39 mp, situat in Municipiul Gherla, Pta Libertatii, nr. 3A

HOTĂRÂREA NR. 32/26.03.2020 privind darea in folosinta gratuita a unui spatiu, in suprafata de 78,65 mp, situat in Municipiul Gherla, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 46/A

HOTĂRÂREA NR. 31/26.03.2020 privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui spatiu, in suprafata de 20 mp, din Municipiul Gherla, str. Avram Iancu, nr. 2A