TITLU
CONȚINUT

NR.
HCL

LUNĂ

AN

Hotărârea nr. 19 /20.03.2017 privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită, de către Consiliul Local al Municipiului Gherla, a unei suprafeţe de teren pentru construirea de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, pe toată durata executării i

HOTARAREA NR. 18/20.03.2017 Privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții pentru înlocuire iluminat existent cu un iluminat economic, prin utilizarea unor aparate cu eficiență energetică r

HOTARÂREA NR.17/20.03.2017 Privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Extindere, mansardare, reabilitare, modernizare și dotare Școala Gimnazială nr.1din Gherla, strada Liviu Rebreanu,

H O T Ă R Â R E A nr.16/23.02.2017 Pentru modificarea HCL nr.68/2016 privind organizarea comisiilor de specialitate

H O T Ă R Â R E A NR. 15/23.02.2017 Privind constituirea comisiei pentru selecția membrilor Consiliului de Administrație a ADP Gherla SA

HOTĂRÂREA NR. 14/23.02.2017 Privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Sistem de supraveghere video în Municipiul Gherla

HOTĂRÂREA NR. 13 din 23.02.2017 privind abrogarea HCL nr. 53 / 20.07.2014 și parcelarea terenului înscris în C.F. 52140 ( C.F. vechi nr. 1466 ) nr. top. 1138 / 3/1/2/1/1/1/1/1/1/2/2/53/1/1/2/1/1 proprietatea publică a Municipiului Gherla

H O T Ă R Â R E A nr. 12/23.02.2017 Privind validarea unui unui mandat de consilier local

H O T Ă R Â R E A NR. 11/23.02.2017 Privind constatarea încetării unui mandat de consilier local

HOTĂRÂREA NR. 10/26.01.2016 Privind aprobarea numirii unei comisii de evaluare pentru concesionarea prin licitație a unei parcele de teren situată în Municipiul Gherla pe str. Parcului F.N.

HOTĂRÂREA NR. 9/26.01.2017 Privind aprobarea actului adițional la contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a Municipiului Gherla și localităților componente Băița, Hășdate, Silivaș prin concesiune nr.4141/22.04.2008

H O T Ă R Â R E A NR. 8/26.01.2017 Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construirea casă familială cu P+M, garaj auto, împrejmuire teren și racorduri la utilități în Municipiul Gherla str. George Enescu F.N.

H O T Ă R Â R E A NR. 7/26.01.2017 Privind aprobarea deschiderii unui acces auto și pietonal suplimentar la imobilul situat în Municipiul Gherla str. Vasile Lucaciu, nr. 17

HOTĂRÂREA NR 6/ 26.01.2017 Privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții „ Modernizare Drum Comunal DC 39 Gherla- Săcălaia”

HOTĂRÂREA NR. 05 din 26.01. 2017 Privind aprobarea acoperirii golurilor temporare de casa in anul 2017 din excedentul anului 2016 pentru activitatile finantate integral sau partial din venituri proprii si subventii