H O T Ă R Â R E A NR. 53/24.06.2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice faza DALI pentru obiectivul de investiții ,,Consolidare, amenajare grupuri sociale, înlocuire instalație de încălzire, instalații electrice și sanitare la Școala Gimnazi


Înapoi