Proiect privind organizarea  reţelei  unităţilor de învăţământ de pe raza municipiului Gherla, din anul şcolar 2018-2019 conform Legii Educaţiei Naţionale  nr.1 din 2011

Nr. 14526/15.12.2017

 

 

REFERAT

Privind organizarea  reţelei  unităţilor de învăţământ

de pe raza municipiului Gherla, din anul şcolar 2018-2019

conform Legii Educaţiei Naţionale  nr.1 din 2011

 

 

          În cadrul ședinței Consiliului de administrație al Inspectoratului Școlar Județean Clujdin data de 8 decembrie 2017 s-a analizat cererea  noastră cu  propunerea de organizare a rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitare de pe raza Municipiului Gherla și s-a obținut avizul conform funcționării acesteia, în conformitate cu Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, ce reglementează funcţionarea sistemului naţional de învăţământ de stat.

          In această lege o importanţă deosebită se acordă autorităţilor administraţiei publice locale care asigură, conform   acestei legi, buna desfăşurare a învăţământului preuniversitar în localităţile în care acestea îşi exercită autoritatea.

          Având în vedere prevederile acestei legi  și  avizul  conform  primit al  Inspectoratului Județean Cluj, privind rețeaua unităților  școlare de învățământ din Gherla, pentru anul şcolar 2018-2019, dar și rugămintea de a trimite acestei instituții   în luna ianuarie 2018, hotărârea aferentă,  propunem adoptarea unei hotărâri de către Consiliul Local al Municipiului Gherla  ce va cuprinde această structură pentru anul  2018-2019.

             

  Biroul juridic, relatii cu publicul si Consiliul Local,

învătământ, cultură, registratură, munca în folosul comunității

 

 

CONSILIER SUPERIOR

 SABIN DRĂGAN

------------------

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL  GHERLA

CONSILIUL LOCAL 

 

 

   HOTĂRÂREA  NR. ______/2017

 

 privind aprobarea  reţelei  unităţilor de învăţământ   

de pe raza municipiului Gherla, pentru anul şcolar 2018-2019

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în şedinţa sa  ordinară de lucru din data de 21 decembrie 2017;

            Luand in dezbatere proiectul de hotarare privind aprobarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de pe raza municipiului Gherla pentru anul școlar 2018-2019 - proiect din inițiativa primarului;

            Luând în considerare avizul conform primit de la Inspectoratul Școlar Județean Cluj cu nr. 14404/13.12.2017 privind rețeaua unităților de învățământ preuniversitar de pe raza municipiului Gherla;

            Examinând referatul de specialitate cu nr. 14526/15.12.2017 întocmit de către Biroul juridic,

relatii cu publicul si Consiliul Local, învătământ, cultură, registratură, munca în folosul comunității;

            În temeiul prevederilor art. 61 alin(2) din Legea nr.1/2011 privind educația națională, cu modificările și completările ulterioare;

            Văzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Gherla.  

            În temeiul art.1 al Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică locală; În conformitate cu prevederile art.36, al.(2)  lit. ”d“, al.(6), lit. ”a“, pct.1, și art. 45 alin (2)  din Legea Administraţiei Publice Locale nr.215/2001,  republicată.

             

 

HOTĂRĂȘTE:

 

 

            Art.1. Se aprobă structura reţelei unităţilor de învăţământ de pe raza Municipiului Gherla, pentru anul şcolar 2018-2019 care este  redată în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează  autoritatea executivă şi instituţiile de învăţământ de pe raza de autoriate a Consiliului Local Gherla.

            Art.3.  Prezenta hotărâre se comunică la:

                        Instituția Prefectului – județul Cluj

                        Inspectoratul Școlar Județean Cluj

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

GHEȚE IULIA

 

 

Nr.Consilieri = 19                                                                     CONTRASEMNEAZĂ

Nr.Consilieri prezenţi  = ____                                                             SECRETAR

Voturi “ pentru “         =  ____                                                        MIHAI ROTAR                                                     

 

--------------

ROMÂNIA                                                                                                                               ANEXA 

JUDEŢUL CLUJ                                                                                                             la Hotărârea nr.___

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA                                                                                din 21.12.2017

 

 

 

STRUCTURA REŢELEI UNITĂŢILOR 

DE ÎNVĂŢĂMÂNT DIN MUNICIPIUL GHERLA

 PENTRU ANUL ŞCOLAR 2018-2019

 

 

 

NR.

CRT

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT

TIP DE UNITATE

1

CLUBUL COPIILOR GHERLA - finanţare MEN

Structură învățământ

2

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT

“ARICI POGONICI ”  GHERLA

Personalitate juridică

3

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL “ARICI POGONICI”

- STRUCTURA 2 GHERLA

Structură învăţământ

4

GRĂDINIŢA  CU PROGRAM  PRELUNGIT

“ARICI POGONICI” - STRUCTURA 1 GHERLA

Structură învăţământ

5

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT

“CĂSUŢA FERMECATĂ”  GHERLA 

Personalitate juridică

6

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT

“VESELIEI”  GHERLA 

Personalitate juridică

7

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL

“VESELIEI”- STRUCTURA  1  GHERLA 

Structură învăţământ

8

LICEUL TEHNOLOGIC GHERLA

Personalitate juridică

9

LICEUL TEORETIC ANA IPĂTESCU” GHERLA

Personalitate juridică

10

LICEUL TEORETIC PETRU MAIOR” GHERLA

Personalitate juridică

11

LICEU TEORETIC CU PREDARE ÎN LIMBA MAGHIARĂ GHERLA

Personalitate juridică

12

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 GHERLA

Personalitate juridică

13

SCOALA POSTLICEALĂ “HENRI COANDĂ”  GHERLA

Personalitate juridică

 Înapoi la dezbateri publice

Arhiva dezbateri publice