ANUNȚ Privind adoptarea a unei hotărâri Privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a Planului de Urbanism General și al Regulamentului Local de Urbanism aferent Municipiului Gherla și localităților componente Băița , Hășdate și Silivaș

ROMANIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR.13478/05.10.2018

ANUNȚ

Privind adoptarea a unei hotărâri

Privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a Planului de Urbanism General și al Regulamentului Local de Urbanism aferent Municipiului Gherla și localităților componente Băița , Hășdate și Silivaș

            Primarul Municipiului Gherla , în temeiul Legii 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică și art.46 alin.6 din Legea 215/2001 a administrației publice locale republicată cu completările și modificările ulterioare,  aduce la cunoștința publicului elaborarea:

 

Proiectului de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a Planului de Urbanism General și al Regulamentului Local de Urbanism aferent Municipiului Gherla și localităților componente Băița , Hășdate și Silivaș

 

Orice persoană interesată , precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri , sugestii sau opinii , cu valoare de recomandare , privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă , în termen de 3o de zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunț, adică 05.10.2018.2018.

Proiectul de HCL însoțit de referatul de specialitate , poate fi studiat pe o perioadă de 30 de zile , la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și pe site instituției www.gherla.ro sau poate fi obținut în copie, pe bază de cerere adresată Serviciului Administrație Publică Locală.

Ședința în cadrul căruia va fi dezbătut proiectul de HCL sus menționat va fi organizată si anunțată in termenele prevăzute de lege.

 

                    PRIMAR                                              SECRETAR

          NESELEAN IOAN                                      ROTAR MIHAI

 

 

CONSILIER SUPERIOR

BALINT ADRIANA

----------------------------------

 

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

Nr. 13326  din 03.10.2018

                                                                                                                                             Vizat,

                                                                                                                                   PRIMAR

  NESELEAN IOAN

 

 

 

REFERAT

privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General și a Regulamentului Local de Urbanism aferent  Municipiului Gherla și localitățile componente Băița, Hășdate și Silivaș

 

 

              Prin HCL nr.92/21.12.2015 s-a aprobat prelungirea termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General și al Regulamentului Local de Urbanism aferent Municipiului Gherla și localitățile componente Băița, Hășdate și Silivaș, până la data aprobării în condițiile legii, a unei noi documentații, dar nu mai târziu de 30 decembrie 2018.

              Având în vedere că în prezent autoritatea administrativă publică locală se confruntă cu dificultăți în activitățile de amenajare a teritoriului și  urbanism, respectiv actualizarea documentațiilor de urbanism de interes general, ce nu se pot finaliza până la sfârșitul anului 2018 ( planurile urbanistice generale întocmite și aprobate înainte de anul 2003) s-a emis OUG nr.51/2018 pentru modificarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanism  și pentru prorogarea unor termene.

              Conform art.1 alin.(1) care modifică articolul 46, alin.(1^3) din Legea nr.350/2001, rezultă  că termenul de valabilitate al Planului urbanistic general se prelungește pe bază de Hotărâre a Consiliului Local, până la intrarea în vigoare a noului Plan urbanistic general.

              Față de acestea propunem analizarea în vederea luării unei hotărâri referitoare la aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General și a Regulamentului Local de Urbanism aferent Municipiului Gherla și localitățile componente Băița, Hășdate și Silivaș, până la intrarea în vigoare a noului Plan Urbanistic General.

 

 

                                                                                                                                    Întocmit,

Ing. Vasile Morar

-----------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.___________/_____2018

privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General și al Regulamentului Local de Urbanism aferent Municipiului Gherla și localitățile componente Băița, Hășdate și Silivaș

 

            Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință publică ordinară de lucru,

            Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General și al Regulamentului Local de Urbanism aferent Municipiului Gherla și localitățile componente Băița, Hășdate și Silivaș, proiect din inițiativa autorității executive,

            Examinând referatul de specialitate cu nr. 13326 din 03.10.2018 întocmit de Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului,

            Văzând avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliu Local,

            Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență nr. 51/2018, art.1 alin.1 pentru modificarea art. 46, alin.(1^3) din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanism

            În temeiul dispozițiilor art.36 alin.5, lit.c) și art.45, alin.2, lit.e) din Legea nr.215/2001 a Administrației Publice Locale, republicată cu modificările și completările ulterioare:

 

HOTĂRĂȘTE

               

Art. 1  Se aprobă prelungirea termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General și al Regulamentului Local de Urbanism aferent Municipiului Gherla și localităților componente Băița, Hășdate și Silivaș până la intrarea în vigoare a noului Plan Urbanistic General.

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează autoritatea executivă prin Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Berescki Tiberiu

 

 

 

Nr. consilieri                     19                                                             CONTRASEMNEAZĂ

Prezenţi                                                                                                      SECRETAR

Nr.voturi „ Pentru ”                                                                                 Rotar Mihai

Nr. ,,Abțineri”                  

 Înapoi la dezbateri publice

Arhiva dezbateri publice