Proiect privind instituirea taxei speciale de salubrizare în cazul prestațiilor de care beneficiază utilizatorii fără contract de prestări servicii din municipiul Gherla și aprobarea "Regulamentului de stabilire și aplicare a taxei speciale de salubrizar

PRIMARIA

MUNICIPIUL GHERLA                                                                        VIZAT PRIMAR

Nr. 10339 din 20.07.2018                                                                     IOAN NESELEAN

 

 

RAPORT

privind instituirea taxei speciale de salubrizare în cazul prestațiilor de care beneficiază utilizatorii fără contract de prestări servicii din municipiul Gherla și aprobarea

"Regulamentului de stabilire și aplicare a taxei speciale de salubrizare"

Conform prevederilor Legii nr, 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților (republicată) alt.6 alin. 1 lit.k , autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale au competențe exclusive în ceea ce privește înființarea, organizarea, gestionarea, coordonarea și atribuirea serviciului de salubrizare a localităților, având atribuții in ceea ce privește stabilirea taxelor speciale.

Potrivit art. 26 din Legea nr 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților (republicata), alin. (1) lit.c „In functie de natura activitătilor prestate, atât în cazul gestiunii directe, cât și în cazul gestiunii delegate, pentru asigurarea finantării serviciului de salubrizare, utilizatorii achită contravaloarea serviciului de salubrizare prin: c) taxe speciale, în cazul prestatiilor de care beneficiază individualfără contract. ”

In continuare, reglementarile art. 26 alin (3) statueaza urmatoarele: Autoritătile administrației publice locale au obligatia să instituie taxe speciale, conform prevederilor alin. (l) lit. c) și să deconteze lunar operatorilor, direct din bugetul locat, contravaloarea _prestatiei efectuate la utilizatorii fără contract.

Potrivit dispozițiilor art. 7 alin, (1) din Anexa 1 la HCl 128/2016privind aprobarea Regulamentului de salubrizare a municipiului Gherla  „Toți utilizatorii, persoane fizice sau juridice, de pe teritoriul municipiului Gherla, au garantat dreptul de a beneficia de serviciul de salubrizare".

Principiile in baza carora se organizează și funcționează serviciul de salubrizare sunt precizate in cuprinsul art. 3 din Legea 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților (republicată), respectiv:

 1. protecția sănătății populafiei;
 2. autonomia locală și descentralizarea serviciilor;
 3. responsabililateafală de cetăpni;
 4. conservarea și protecłia mediului înconjurător;
 5. asigurarea calitălii și continuită!ii serviciului;

j) tarifarea echitabilă, corelată cu calitatea și cantitatea serviciului prestat;

 1. nediscriminarea și egalitatea de tratament al utilizatorilor;
 2. transparența, consultarea și antrenarea în decizii a cetăfenilor;
 3. acbninistrarea corectă și eficientă a bunurilor din proprietatea publică sau privată a unităților administrcltiv-teritoriale Și a banilor publici;
 4. securitatea serviciillui;
 5. dezvoltarea durabilă.

In vederea asigurării salubrizării municipiului Gherla la un nivel cât mai performant, pentru asigurarea protecției mediului și a sănătății populației, conform prevederilor legale, operatorii serviciilor publice de salubritate au obligatia sa asigure colectarea, transportul și depozitarea în vederea eliminării deșeurilor municipale nepericuloase provenite de la toti producatorii de deseuri, persoane fizice și persoane juridice din municipiul Gherla.

In concluzie, pentru acoperirea costurilor efectuate prin prestarea serviciilor de către operator la utilizatorii fără contract, se impune constituirea unei taxe speciale de salubrizare în cazul prestațiilor de care beneficiază individual utilizatorii fără contract din municipiul Gherla.

Beneficiarii serviciului public de salubrizare pentru care se instituie taxa specială de salubrizare sunt: persoanele fizice si juridice care nu au încheiat contract de prestări servicii cu operatorul serviciilor publice de salubritate din municipiul Gherla, inclusiv persoanele fizice și juridice ale căror contracte au fost denunțate în mod unilateral conform prevederilor legale, de către operatorul de servicii publice de salubrizare.

Tinand cont si de art.  484 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal ce prevede

  “  Taxe speciale

    (1) Pentru funcţionarea unor servicii publice locale create în interesul persoanelor fizice şi juridice, precum şi pentru promovarea turistică a localităţii, consiliile locale, judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, pot adopta taxe speciale.

    (2) Domeniile în care consiliile locale, judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, pot adopta taxe speciale pentru serviciile publice locale, precum şi cuantumul acestora se stabilesc în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.

    (3) Taxele speciale se încasează numai de la persoanele fizice şi juridice care beneficiază de serviciile oferite de instituţia sau serviciul public de interes local, potrivit regulamentului de organizare şi funcţionare al acestora, sau de la cele care sunt obligate, potrivit legii, să efectueze prestaţii ce intră în sfera de activitate a acestui tip de serviciu.”

Vazand nota de fundamentare nr 10267 din 19.07.2018 a SC ADP GHERLA SA

 

PROPUNEM

 

Aprobarea instituirii taxei speciale de salubrizare în cazul prestațiilor de care beneficiază utilizatorii fără contract din municipiul Gherla și aprobarea ”Regulamentului de stabilire și aplicare a taxei speciale de salubrizare".

 

 

Consilier DUAT                                                          Sef Birou IT

            Pop Simona Maria                                           Horatiu Lica Mahalean

---------------

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

PROIECT

HOTĂRÂREA NR     din

privind instituirea taxei speciale de salubrizare în cazul prestațiilor de care beneficiază utilizatorii fără contract de prestări servicii din municipiul Gherla și aprobarea

"Regulamentului de stabilire și aplicare a taxei speciale de salubrizare"

 

            Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în şedinţa ordinară de lucru;

Luând în dezbatere proiectul de hotarâre cu privire la aprobarea privind instituirea taxei speciale de salubrizare în cazul prestațiilor de care beneficiază utilizatorii fără contract de prestări servicii din municipiul Gherla și aprobarea"Regulamentului de stabilire și aplicare a taxei speciale de salubrizare"

Vazand nota de fundamentare nr 10267 din 19.07.2018 a SC ADP GHERLA SA pentru aprobarea taxei de salubrizare

Examinând raportul Serviciului financiar contabil nr. 10339 din 20.07.2018 privind instituirea taxei speciale de salubrizare în cazul prestațiilor de care beneficiază utilizatorii fără contract de prestări servicii din municipiul Gherla și aprobarea"Regulamentului de stabilire și aplicare a taxei speciale de salubrizare"

In conformitate cu  art. 6 alin. (1) lit. k) , art.8 alin, si art. 26 din Legea nr.101/2006 privind serviciile de salubrizare a localitatilor republicata, al art 484 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal si al art 30 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale

În temeiul drepturilor conferite de art. 36, alin. 4, lit. c şi art. 45, alin.2 lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală republicata;

 

                                                  HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aproba taxa speciala de salubrizare în cazul prestațiilor de care beneficiază utilizatorii fără contract de prestări servicii din municipiul Gherla și aprobarea"Regulamentului de stabilire și aplicare a taxei speciale de salubrizare" conform anexelor 1,2,si 3

Art.2: Se aproba cuantumul taxei speciale de salubrizare prevazute la art.1 in suma 22 lei/persoana/luna la persoane fizice si 135lei/mc la persoane juridice si fizice autorizate sau asimilate acestora

Art. 3 : Anexele 1,2 si 3 fac parte din integranta din prezenta hotarare.

Art.4: Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza autoritatea executiva prin serviciile de specialitate si SC ADP GHERLA SA Gherla.

 

                                                         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

 

 

Nr.consilieri:                                                                         CONTRASEMNEAZĂ

Nr.consilieri prezenţi                                                                                SECRETAR

Nr.voturi “pentru”:                                                                                MIHAI ROTAR

Nr. voturi “impotriva”

Abtineri

-------------------

Anexa nr. 1 la H.C.L. nr.

REGULAMENTUL DE STABILIRE SI APLICARE A TAXEI SPECIALE DE SALUBRIZARE

Capitolul 1. Definiții

Art. 1. - În cuprinsul prezentului Regulament, următorii termeni au următoarele înțelesuri           - beneficiar - persoana fizică, persoana fizica autorizata sau asimilata acesteia sau persoana juridică ce locuiește, respectiv își desfășoară activitatea pe teritoriul municipiului Gherla și care, indiferent de motiv, nu deține contract de salubrizare;

- contract acord de vointa încheiat între persoanele fizice, persoana fizica autorizata sau asimilata acesteia sau juridice, cu operatorul autorizat în vederea prestării serviciului de colectare a deșeurilor menajere;  

-  Imobil -  sau partea de imobil unde proprietarul, chiriașul sau utilizatorul cu orice titlu nu deține contract de salubrizare;

- operator -  persoana juridică ce are în concesiune serviciul de colectare și transport al deșeurilor menaj ere pe teritoriul Municipiului Gherla; organ de control - Serviciul Poliția Locală din cadrul  Municipiului Gherla

- taxa - taxa specială de salubrizare stabilită confołm prevederilor HCL nr. .../2018, care se aplică beneficiarilor,

Capitolul 2.

Beneficiarii serviciului public de salubrizare pentru care se instituie taxa specială de salubrizare

Art.2 - (l)-Veniturile incasate din taxa speciala vor fi evidentiate distinct in contabilitate si vor putea fi folosite numai pentru plata serviciilor de salubrizare prestate de catre operator, inafara unor contracte incheiate cu utilizatorii sełviciului de salubrizare.

(2)-Beneficiarii serviciului public de salubrizare pentru care se instituie taxa specială de salubrizare sunt: persoanele fizice, persoane fizice autorizate sau asimilate acestora si persoane juridice care nu au încheiat contract de prestări servicii cu operatorul serviciilor publice de salubritate din municipiul Gherla inclusiv persoanele fizice, persoane fizice autorizate sau asimilate acestora și juridice ale căror contracte au fost denunțate în mod unilateral conform prevederilor legale, de către operatorul de servicii publice de salubrizare.

Capitolul 3.

Procedura de calcul si de impunere a taxei

 

Art. 3. - (1) - Cuantumul taxei speciale de salubrizare, în cazul beneficiarilor persoane fizice fără contract de salubrizare, este de 22 lei /persoană [lună.

 1. - Taxa speciala se calculeaza pentru fiecare persoană care locuiește cel putin o luna calendaristica în imobil / apartament. Impunerea taxei speciale se face pentru proprietarul sau chiriașul titular al contractului de închiriere si utilizatorul cu orice titlu al imobilului, după caz, În cazul chiriasilor Municipiului Gherla , impunerea taxei se face pe titularul contractului de inchiriere.
 2. - Numărul de persoane pentru care se face impunerea taxei speciale va fi conform declarației pe proprie răspundere a beneficałului, depusă la organul de specialitate.
 
 


- În cazul refuzului declarării numărului de persoane, operatorul serviciilor de salubrizare in colaborare cu Serviciul Politie Locala si  Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor_ din cadrul  Municipiul Gherla, vor stabili numărul de persoane pentru care se va impune taxa din oficiu, conform prevederilor legale.

 1. - Cuantumul taxei speciale de salubrizare în cazul persoanelor juridice si persoanelor fizice autorizate sau asimilate acestora, fără contract de salubrizare este de 135 lei/mc.
 1. . Impunerea taxei speciale se face pentru beneficiarul persoana juridica si persoana fizica autorizata sau asimilata acesteia, care functioneaza in spatiu pentru fiecare metru cub ridicat operator.
 2. - Cantitatea de deseuri initială folosită la calcul produsa de beneficiarul persoana juridica si persoana fizica autorizata sau asimilata acestora care functioneaza in spatiu se stabileste prin

declaratia pe proprie raspundere a acestuia. In cazul in care beneficiarul care functioneaza in spatiu, refuza sau nu face declaratia in termenul solicitat, in calculul initial se stabileste o cantitate de 2 mc de deseuri/luna, pe care se va stabili taxa din oficiu conform prevederilor legale in vigoare. In toate situatiile, in lunile urmatoare, cantitatea de deseuri reala care va fi utilizata in calculul taxei speciale se va stabili pe baza procesului verbal prezentat la sfarsitul fiecarei luni de operatorul de salubritate, semnat si de beneficiarul serviciului.

 1. — In cazul in care beneficiarul refuza sa semneze procesul verbal, operatorul va solicita prezenta unui reprezentant al organului de specialitate toate cazurile in care se ridica deseuri, acesta urmand sa certifice evaluarea cantitatii ridicate. Evaluarea se va face utilizand recipienti standard.

Art. 4

. - (1)- Taxa, în cuantumul stabilit prin art. 4 din prezentul Regulament, se aplică pentru fiecare beneficiar și pentru fiecare lună calendaristică.

 1. — Plata taxei de salubrizare se va face lunar, pana la data de 25, inclusiv, a lunii urmatoare celei pentru care se achita, urmand ca incepand cu ziua imediat urmatoare a acestei date si pana la data stingerii sumei datorate, inclusiv, sa se calculeze majorari de intarziere conform art 183 din Legea nr 207/2015 privcind Codul de Procedura Fiscala
 2. In cazul modificarii prevederilor legale se vor modifica corespunzator si prevederile art. 4, alin (2).

Art. 5. (l) - Aplicarea taxei incepe de la data de 1 a lunii urmatoare identificarii beneficiarului si finalizarii procedurilor de comunicare/somare precizate la Cap. 3

Art. 6. - Aplicarea taxei încetează în prima zi a lunii următoare datei în care beneficiarul a prezentat organului de specialitate contractul încheiat cu operatorul.

 

Capitolul 4

. Procedura de identificare si stabilire a beneficiarilor taxei speciale de salubritate

 

Art. 7. — (l) În prima săptămână a fiecărei luni, operatorul vor comunica în scris organului de control datele de identificare a beneficiarilor,

 1. - La comunicare se va anexa în fiecare lună și o declarație pe propria răspundere, semnată și asumată de către conducătorul operatorului privind veridicitatea datelor declarate.
 2. - Beneficarii pot fi identificați și direct de organul de control sau organul de specialitate prin activitățile profesionale specifice.

 

 
 


Art. 8. (1) În cel mult 30 zile lucrătoare, organul de control va soma beneficiarii să încheie un contract de colectare a deșeurilor menajere. Termenul acordat prin somație este de 15 zile calendaristice.

 1. - În acest termen beneficiarul este obligat să prezinte organului de control documentele dincare reiese îndeplinirea obligațiilor legale de încheiere a unui contract valabil.
 2. - În caz de nerespectare a termenului stabilit prin somație organul de control aplică sancțiunea conform prevederilor legale pentru nedeținerea unui contract de salubritate valabil și se comunică de îndată organului de specialitate informația pentru instituirea taxei speciale. Prin procesul verbal de constatare a contravenției se dispune încheierea contractului de salubritate, respectiv, in cazul in care acesta nu se incheie in termenul dispus prin procesul verbal, obligatia prezentarii Ia organul de specialitate pentru completarea formularului declarație de impunere privind numărul de persoane din familie sau cantitatea de deșeuri produsă lunar, după caz (anexa 2 sau anexa 3 la HCL nr....)
 3. - Operatorul va înainta organului de specialitate și organului de control evidența beneficiarilor, care în mod expres sau tacit refuză încheierea unui contract de prestari servicii de salubrizare.
 4. La comunicare se va anexa în fiecare lună și o declarație pe propie răspundere, semnată și asumată de către conducătorul operatorului privind veridicitatea datelor declarate.

Art. 9 - (1) Denunțarea unilaterală a contractelor de salubritate se face în condițiile legii. Persoanele fizice, persoanele fizice autorizate sau asimilate acestora și juridice cărora li s-a denunțat contractul unilateral dobandesc deîndată calitatea de beneficiari și li se aplică prevederile acestei Hotărâri a consiliului local.

(2) - Dacă beneficiarul este o asociație de proprietari sau locatari, după denunțarea unilaterală a contractului, operatorul este obligat . să propună în scris fiecărui proprietar/chiriaș titular al contractului de închiriere în parte, încheierea unui contract inclividual de prestare a serviciilor de colectare a deșeurilor menajere. Devin beneficiari proprietarii/ chiriașii/ si alte categorii de utilizatori care refuză/nu încheie contractul individual în condițiile menționate anterior.

 

Capitolul 7.

 Efectuarea plăților

Art. 18. - (1) - Operatorii serviciului de salubritate vor inainta la Directia de Urbanism si Amenajare a Teritoriului, lunar, un decont cu beneficiarii, insotit de un borderou cu persoanele fizice, persoane fizice autorizate sau asimilate acestora si persoane juridice cărora le-a fost impusă taxa speciala de salubrizare si care au beneficiat de servicii de salubrizare si nu au contracte de prestari servicii de salubrizare incheiate cu  operatorii de servicii. Decontarea se va face la tarifele aprobate de catre Consiliul Local care sunt actualizate anual cu indicele preturilor de consum comunicat de INS aferent anului trecut de activitate.

 1. - Dupa verificarea si vizarea decontului de catre organul de specialitate, operatorii de servicii vor emite factura pentru sumële de incasat din taxa speciala. Decontarea se va efećtua in baza contractului incheiat de Municipiul Gherla  si operatorul de salubrizare menajera.
 2. - Decontul vizat de către la Directia de Urbanism si Amenajare a Teritoriului împreună cu factura (Vizata cu certificat în privința realitatii, regularitatii si legalitatii si bun de plata) si ordonanțarea de plată se vor înainta Serviciului  Economice în vederea decontării.

 

Vezi Calcul tarif special

 Înapoi la dezbateri publice

Arhiva dezbateri publice