Proiect privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a Indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Reabilitare, Mansardare și Dotare Corp Clădire Sediul Primăriei Gherla

 

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

Nr. 8148  din 08.06.2018

                                                                                                                                             Vizat,

                                                                                                                                   PRIMAR

  NESELEAN IOAN

 

 

REFERAT

privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a Indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Reabilitare, Mansardare și Dotare Corp Clădire Sediul Primăriei Gherla

 

 

              Prin HCL nr.93/21.12.2015  s-a aprobat Studiul de fezabilitate și Indicatorii tehnico-economici pentru obiectul mai sus menționat în varianta în care se etaja corpul de clădire cu P+E parțial-  garaje din curtea imobilului.

              Potrivit faptului că nu s-a obținut acordul notarial pentru etajarea acestui corp de clădire de la vecin, s-a modificat proiectul, sens în care s-au modificat implicit și indicatorii tehnico-economici ai obiectivului în cauză.

              Precizăm că obiectivul respectiv este cuprins în lista de investiții, anexă la bugetul local pe anul 2018.

             În urma demarării procedurii de licitație în vederea contractării și executării lucrării este necesară aprobarea indicatorilor tehnico-economici, în varianta propusă.

              Față de aceasta,  propunem analizarea în vederea luării unei hotărâri referitoare la aprobarea Studiului de fezabilitate și a Indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitare, mansardare și dotare Corp de Clădire al sediului Primăriei Gherla”.

 

                                                                  Întocmit,

                                                                       Ing. Vasile Morar

-----------------------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR._____/_________2018

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a Indicatorilor tehnico-economici  pentru obiectivul de investiții Reabilitare, Mansardare și Dotare Corp Clădire Sediul Primăriei Gherla

 

             Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință ordinară de lucru,

             Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Reabilitare, Mansardare și Dotare Corp Clădire Sediul Primăriei Gherla -  proiect din inițiativa Autorității executive,

            Examinând referatul de specialitate cu nr. 8148 din 08.06.2018 întocmit de Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului,

            Văzând avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliu Local,

            Având în vedere prevederile art.44, alin.1 din Legea nr.273/2006 cu privire la finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare,

            În temeiul dispozițiilor art.36 alin.2, lit.b), alin.4, lit.d) și art.45, alin.2), lit.e) din Legea nr.215/2001 a Administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare:

 

HOTĂRĂȘTE

               

Art. 1 Se aprobă Studiul de Fezabilitate și Indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitare, Mansardare și Dotare Corp Clădire Sediul Primăriei Gherla, indicatorii tehnico- economici prezentați în anexa fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 La data adoptării prezentei hotărâri, HCL nr.93/21.12.2015 își încetează aplicabilitatea.

Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează autoritatea executivă prin Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului și Serviciul Financiar contabil.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

 

 

Nr. consilieri                     19                                    CONTRASEMNEAZĂ

Prezenţi                                                                             SECRETAR

Nr.voturi „ Pentru ”                                                            Rotar Mihai

 

--------------------------------

ANEXĂ MODIFICATA

HOTĂRÂREA NR. ______/_______2018

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a Indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Reabiliatre, Mansardare și Dotare Corp Clădire Sediul Primăriei Gherla”

 

 

1. Valoarea totală a investiției:

mii lei

mii euro

            fără TVA

6.001,189

1.327,168

 

 

 

Din care C+M(fără TVA)

4.506,233

996,557

(prețuri la data de 20.02.2017, cursul BNR 1 Euro= 4,5218 lei)

 

 

 

2. Eșalonarea investiției

mii lei/ mii lei

mii euro/ mii euro

 

ANUL I      INV/C+M

 

6.001,189/ 4.506,233

 

1.327,168/ 996,557

 

 

 

3. Durata de realizare a investiției este de 24 luni, din care 11 luni de execuție a lucrărilor

 

4. Capacități

a) Corp clădire C1 cu regim de înălțime S parțial + P+E+M

Suprafețe situație propuse

 

Sconstruită sediu primărie = 803,00 mp

Ssubsol parțial sediu primărie = 348,00 mp

Sparter sediu primarie = 815,00 mp

Setaj sediu primărie = 855,70 mp

Smansarda sediu primărie = 657,27 mp

Sutilă = 2.020,95 mp

Sdesfășurată situație propusă =  2.663,97 mp

Înălțimea maximă la coamă = 14,30 m

Înălțime maximă la streașină = 11,10 m

 

b) Corp clădire C2 cu regim de înălțime P

             Suprafețe situație propuse

 

Sconstruită= 126,88 mp

Sutilă = 100,60 mp

Sdesfășurată situație propusă= 126,88 mp

Înălțime maximă la coamă = 7,25 m

Înălțime maximă la streașină = 4,10 mÎnapoi la dezbateri publice

Arhiva dezbateri publice