Proiect privind cumpărarea imobilului din Gherla P-ța Libertății nr.5 jud. Cluj în care funcționează Liceul Tehnologic Gherla

ROMANIA                                                                                                  SE APROBĂ

JUDEȚUL CLUJ                                                                                              PRIMAR

MUNICIPIUL GHERLA                                                                         NESELEAN IOAN

 

REFERAT

Privind cumpărarea imobilului din Gherla P-ța Libertății nr.5 jud. Cluj în care funcționează Liceul Tehnologic Gherla

 

 

In temeiul Legii nr.10/2001 republicată, imobilul din Gherla P-ța Libertății nr.5 jud. Cluj în care funcționează Liceul Tehnologic a fost restituit în natură foștilor proprietari.

În prezent din punct de vedere juridic , imobilul este proprietatea doamnelor Moldovan Marieta-Alexandrina și Pop Alina Gabriela moștenitoarele foștilor proprietari , în cotă de ½ parte fiecare.

Între Municipiul Gherla și actualele proprietare există un contract  de închiriere anual pentru utilizarea imobilului de către Liceul Tehnologic.

În CF imobilul este înscris sub nr. 52040, nr. cadastral 52040 Gherla și este compus din:

  • parter : 1 birou contabilitate, 2 grupuri sanitare , 1 spălătorie, 3 cabinete medicale, 2 casa scării, 2 magazii, 1 spălător, 1 cofetărie, 1 birou, 1 bibliotecă, 1 sală,  1 birou secretariat, 1 birou direcțiune, 1 sală du curs
  • etaj : 1 birou, 6 săli de curs, 2 casa scării, 3 holuri, 1 birou direcțiune, 1 coridor.

Suprafața desfășurată a construcției este de 1084 mp.

Intenția de a  achiziționa imobilul, care rezultă din necesitatea deținerii în proprietate a imobilului , a fost  adusă la cunoștința Consiliului Local de către  autoritatea executivă cu ocazia supunerii spre aprobare a listei de investiții și a bugetului pe anul 2018, ocazie cu care s-a aprobat de către consiliul local prin HCL nr . 9/15.02.2018 includerea pe lista de investiții a achiziționării acestui imobil.

Pentru  stabilirea prețului de achiziție a fost întocmit un raport de evaluare de către  SC SOMLEA EVAL SRL prin  evaluatorul autorizat Șomlea Mihaela Rodica, certificat de evaluator nr. 342/2003.

În urma evaluării suma stabilită  ca și valoare a imobilului este de 1.636.364 lei.

Oportunitatea adoptării hotărârii cu privire la cumpărarea imobilului  din Gherla P-ța Libertății nr.5 jud. Cluj rezultă  din faptul că în  temeiul legilor reparatorii  respectiv Legea 10/2001, republicată și a legilor speciale pentru culte religioase la nivelul Municipiului Gherla s-au restituit  în natură o serie de imobile în care  au funcționat unități școlare, cum sunt imobilele în care funcționează Liceul Ana Ipătescu, Liceul tehnologic și un  număr de 3 grădinițe.

Ulterior restituirii în natură   către foștii proprietari, în imobilele respective au continuat să funcționeze  unitățile școlare în temeiul unor contracte de închiriere dintre Municipiul Gherla  și noii proprietari , astfel încât lunar Municipiul Gherla  achita sume de bani cu titlu de chirie.

Revenind la imobilul în discuție, acesta  este un imobil vechi, asupra căruia  timpul și-a pus amprenta și care  cu ocazia furtunii de anul trecut a fost  afectat în mare măsură. Întrucât Municipiul Gherla nu are calitatea de proprietar , nu are posibilitatea legală de-a efectua lucrări de reparații capitale, ci doar lucrări de întreținere necesare  bunei desfășurări a activităților școlare.

Proprietarii în sarcina cărora cade obligația de-a efectua lucrările capitale nu manifestă nici un interes în acest sens, împrejurare în care necesitatea achiziționării imobilului pentru buna desfășurare a activităților didactice  este evidentă.

Cu ocazia discuțiilor  purtate aceștia și-au manifestat  intenția de-a vinde imobilul  astfel încât apreciem ca fiind oportună adoptarea unei hotărâri prin care Consiliul Local  să hotărască cumpărarea imobilului  și aprobarea raportului de evaluare întocmit de autoritatea executivă.

Pentru stabilirea prețului final al vânzării propunem împuternicirea domnului Primar pentru constituirea unei comisii de negociere a condițiilor de vânzare cumpărare.

Legalitatea adoptării hotărârii de cumpărare o constituie disp. Art. 36 (2) litc, (5) din Legea 215/2001  care prevăd ca și atribuție a Consiliului Local  administrarea domeniului public si privat al  unității administrativ-teritoriale.

De asemenea disp. Art. 123(1) prevăd că  consiliile hotărăsc cu privire la cumpărarea  unor bunuri imobile sau mobile după caz.

Întrucât imobilul în discuție își va păstra destinația de unitate școlară și ulterior cumpărării, acesta va face  parte din domeniul public al Municipiului Gherla.

 

SECRETAR

ROTAR MIHAI

-------------------

 

ROMANIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA  NR.

 

Privind cumpărarea imobilului din Gherla P-ța Libertății nr.5 jud. Cluj în care funcționează Liceul Tehnologic Gherla

 

Consiliul  Local  al  Municipiului Gherla, întrunit în ședință ordinară de   lucru;

            Luând în dezbatere proiectul de hotărâre  privind cumpărarea imobilului din Gherla P-ța Libertății nr.5 jud. Cluj în care funcționează Liceul Tehnologic Gherla   – proiect din inițiativa autorității executive ;

Examinând Referatul de specialitate cu nr.10251/19.07.2018 întocmit de secretar UAT;

Văzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale consiliului local.

In temeiul dispozițiilor  art. 36(2) lit.c , (5) , art. 45 (3) ,art. 123 (1) din Legea nr. 215/2001, a Administrației Publice Locale , republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aprobă cumpărarea imobilului din Gherla imobilul din Gherla P-ța Libertății nr.5 jud. Cluj   înscris sub nr. 52040, nr. cadastral 52040 Gherla format din :

  • parter : 1 birou contabilitate, 2 grupuri sanitare , 1 spălătorie, 3 cabinete medicale, 2 casa scării, 2 magazii, 1 spălător, 1 cofetărie, 1 birou, 1 bibliotecă, 1 sală,  1 birou secretariat, 1 birou direcțiune, 1 sală du curs
  • etaj : 1 birou, 6 săli de curs, 2 casa scării, 3 holuri, 1 birou direcțiune, 1 coridor.

 

Art.2 Se aprobă raportul de evaluare cu nr. 10189/18.02.2018 a imobilului din Gherla  P-ța Libertății nr.5 jud. Cluj   , intocmit de către SC SOMLEA EVAL SRL  cu sediul în Cluj-Napoca B-dul Muncii nr. 217 Bl. C2 et.II ap.6  jud. Cluj ,prin  evaluatorul autorizat Șomlea Mihaela Rodica.

 

Art.3 Se împuternicește Primarul Municipiului Gherla  Neselean Ioan cu constituirea unei comisii de negociere a cumpărării imobilului din Gherla P-ța Libertății nr.5 jud. Cluj.

   Comisia va avea următoarele atribuții:

  • Negocierea prețului până la valoarea cuprinsă în raportul de evaluare.
  • Negocierea modalităților de plată
  • Negocierea clauzelor contractului de vânzare-cumpărare.
  • Negocierea eventualelor compensări dacă este cazul

 

Art. 4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește  Primarul Municipiului Gherla .

 

                                         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                                    

 

                   

Nr. consilieri                       19                                                                CONTRASEMNEAZĂ

Nr. consilieri prezenţi                                                                                   SECRETAR

Nr. voturi “pentru”                                                                                       ROTAR MIHAIÎnapoi la dezbateri publice

Arhiva dezbateri publice