ANUNȚ Privind adoptarea unei hotărâri Pentru modificarea aret.8 din HCL 109/2008, Regulamentul privind activitatea în regim de taxi pe raza municipiului Gherla

ROMANIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR.  9637 din 10.07.2018

ANUNȚ

Privind adoptarea unei hotărâri

Pentru modificarea aret.8 din HCL 109/2008, Regulamentul privind activitatea în regim de taxi pe raza municipiului Gherla

 

            Primarul Municipiului Gherla , în temeiul Legii 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică și art.46 alin.6 din Legea 215/2001 a administrației publice locale republicată cu completările și modificările ulterioare,  aduce la cunoștința publicului elaborarea:

 

Proiectului de hotărâre pentru modificarea aret.8 din HCL 109/2008, Regulamentul privind activitatea în regim de taxi pe raza municipiului Gherla

 

 

Orice persoană interesată , precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri , sugestii sau opinii , cu valoare de recomandare , privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă , în termen de 3o de zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunț, adică 10.07.2018

Proiectul de HCL însoțit de referatul de specialitate , poate fi studiat pe o perioadă de 30 de zile , la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și pe site instituției www.gherla.ro sau poate fi obținut în copie, pe bază de cerere adresată Serviciului Administrație Publică Locală.

Ședința în cadrul căruia va fi dezbătut proiectul de HCL sus menționat va fi organizată si anunțată in termenele prevăzute de lege.

 

                    PRIMAR                                              SECRETAR

          NESELEAN IOAN                                      ROTAR MIHAI

 

 

 

CONSILIER SUPERIOR

BALINT ADRIANA

------------------------

 

ROMANIA                                                                                          VIZAT

JUDEŢUL CLUJ                                                                               PRIMAR

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA                       

NR  25312/28.06.2018                                                                                       IOAN NESELEAN

 

 

 

 

REFERAT

Privind  majorarea numărului de autorizaţii taxi

 

 

Având în vedere prevederile art. 11 din  Ordinul 356/2007 al MIRA, privind normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 38/2003, privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, propunem majorarea numărului de autorizaţii taxi ce pot fi eliberate de Autoritateade autorizare, de la 88, la 93.

Articolul amintit prevede un nr. de max.  4 autorizaţii la 1000 locuitori, numărul acestora stabilindu-de prin hotărâre a Consiliului Local , pentru o perioadă de 5 ani.

Menţionăm că numărul actual de autorizaţii taxi a fost stabilit în anul 2008, iar argumentele pentru majorarea numărului de autorizaţii la 93 sunt următoarele:

  • Ţinând cont că în mun. Gherla nu există alte servicii de transport local de persoane, respectiv autobuze, troleibuze, tramvaie, etc. se doreşte asigurarea echilibrului între cerere şi ofertă pe piaţa transportului de persoane în regim de taxi.
  • Adresa de la Instituţia Prefectului-judeţul Cluj, înregistrată la nr. 6760/10.05.2018, prin care se comunică nr. de locuitori la data de 01.01.2017 ca fiind de 23.174, conform Institutului Naţional de Statistică. Anexăm adresa în copie.

Ţinând cont de algoritmul prevăzut, rezultă că la numarul de locuitori, avem dreptul la 92,69 respectiv 93 autorizaţii taxi.                      

 

 

                            Şef serviciu financiar-contabil                            Autoritatea de autorizare

 

                                   Nicuşor Farcaş                                                  Viorel Bob

---------------------

ROMANIA

JUDEŢUL CLUJ                                        

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

 

 

                                   HOTĂRÂREA  NR. _____/            08.2018

 

 

            Pentru modificarea art. 8 din HCL 109/2008, Regulamentul privind activitatea în egim de taxi pe raza muncipiului Gherla

 

 

CONSILIUL  LOCAL  al MUNICIPIULUI GHERLA,  întrunit în şedinţă ordinară de   lucru;

Luand în dezbatere proiectul de hotarare pentru modificarea art. 8 din Regulamenul privind activitatea de taxi pe raza municipiului Gherla, aprobat prin HCL nr. 109/2008, în baza  Legii nr. 38/2003, privind transportul in regim de taxi si de închiriere, cu modificarile si completarile ulterioare – proiect din initiativa autoritătii executive;

Examinând referatul de specialitate cu nr. 25312/28.06.2018, întocmit de catre Autoritatea de autorizare şi văzând motivele care au stat la baza solicitărilor de majorare  a numărului de autorizaţii taxi                    ;

Văzînd avizele favorabile ale comisiilor  de specialitate ale Consiliului local;

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 38/2003, privind transportul în regim de taxi şi de închiriere, cu modificările şi completările ulterioare şi art. 22 din Ordinul MIRA nr. 356/2007, privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 38/2003;                              

Ţinând seama de pevederile art. 36 alin. 6 pct. 14 din Legea nr. 215/2001 ;

In temeiul art.   art. 45 (1)  din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale, republicata;

HOTĂRĂŞTE:

 

             Art. 1. Se aprobă modificarea art.8 din HCL nr. 109/2008,   Regulamentul privind activitatea în regim de taxi pe raza municipiului Gherla şi care va avea următorul cuprins:

            Numărul maxim de autorizaţii taxi, necesar pentru executarea seviciului de transport în regim de taxi, pentru următoarea perioadă de 5 ani, este de 93.      

            Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri  se încredinţează Autoritatea de autorizare din cadrul Primăriei municipiului Gherla .

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                                                

 

Nr. consilieri               19                                                          CONTRASEMNEAZĂ

Prezenţi                                                                                       SECRETAR

Nr.voturi pentru                                                                          MIHAI ROTAR

 Înapoi la dezbateri publice

Arhiva dezbateri publice