Proiect privind aprobarea deschiderii unui acces auto și unul pietonal la imobilul situat în Municipiul Gherla, str.Cărămizii F.N.

 

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

Nr. 5154 din 11.04.2018

                                                                                                                                             Vizat,

                                                                                                                                  PRIMAR

 NESELEAN IOAN

 

 

REFERAT

privind aprobarea deschiderii unui acces auto și unul pietonal la imobilul situat în Municipiul Gherla, str.Cărămizii F.N.

 

 

           Prin cererea nr.5154 din 04.04.2018, numiții Cătinean Adrian-Ovidiu și Cătinean Ramona domiciliați în municipiul Gherla, str.Fizeșului, nr.19, au solicitat aprobarea deschiderii unui acces auto și unul pietonal la imobilul situat în Municipiul Gherla, str.Cărămizii F.N., conform planului de situație anexat la referat.

           Potrivit Contractului de vânzare-cumpărare autentificat nr.690/28.03.2018, petenții sunt proprietari tabulari asupra imobilului cu număr cadastral 55330 situat în Municipiul Gherla, str.Cărămizii F.N.

           Conform Planului de Urbanism General al Municipiului Gherla, imobilul este situat în intravilanul Municipiului Gherla, în Unitatea Teritorială de Referință nr.18.

           În urma verificărilor în teren s-a constatat că există posibilitatea deschiderii unui acces auto și unul pietonal la imobilul situat în Municipiul Gherla, str.Cărămizii F.N.

            Față de acestea propunem analizarea în vederea luării unei hotărâri referitoare la propunerea deschiderii unui acces auto și unul pietonal la imobilul situat în Municipiul Gherla, str.Cărămizii F.N. din str.Cărămizii.

 

 

Întocmit,

Ing. Vasile Morar

-----------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR._______/_____2018

privind aprobarea deschiderii unui acces auto și unul pietonal la imobilul situat în Municipiul Gherla, str.Cărămizii F.N.

 

             Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință ordinară de lucru,

             Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea deschiderii unui acces auto și unul pietonal la imobilul situat în Municipiul Gherla, str. Cărămizii F.N., proiect din inițiativa autorității executive,

            Examinând referatul de specialitate cu nr.5154 din 11.04.2018 întocmit de Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului,

            Văzând avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliu Local,

            În temeiul dispozițiilor art.36, alin.5, lit.b) și  art.45, alin.2, lit.e), din Legea nr.215/2001 a Administrației Publice Locale republicată, cu modificările și completările ulterioare:

 

HOTĂRĂȘTE

               

Art. 1  Se aprobă deschiderea unui acces auto și unul pietonal din str.Cărămizii, la imobilul situat în Municipiul Gherla, str.Cărămizii F.N., proprietatea numiților Cătinean Adrian- Ovidiu și Cătinean Ramona.

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează autoritatea executivă prin Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului și numiții Cătinean Adrian- Ovidiu și Cătinean Ramona domiciliați în Municipiul Gherla, str. Fizeșului nr.19.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Török Bálint

 

 

 

Nr. consilieri                     19                                                                   CONTRASEMNEAZĂ

Prezenţi                                                                                                            SECRETAR

Nr.voturi „ Pentru ”                                                                                       Rotar Mihai

Nr. ,,Abțineri”                 

 

           

 

 Înapoi la dezbateri publice

Arhiva dezbateri publice