19 octombrie

Primăria Municipiului Gherla organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a unui „facilitator de dezvoltare comunitară” (cod COR 341204).

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA

JUDEȚUL CLUJ

Nr.11906/18.10.2017

 

A N U N Ţ

 

 

Primăria Municipiului Gherla organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată, respectiv pe perioada de implementare a proiectului, a postului vacant din cadrul echipei de Management şi Implementare a proiectului „Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Municipiului Gherla” – cod MySMIS 114139,

respectiv a funcţiei contractuale vacante de: „facilitator de dezvoltare comunitară” (cod COR 341204).

 

 

 1. Rolul  principal al Facilitatorului :
 • va fi de asigurare a coeziunii comunităților și crearea legăturii între comunitate și autoritățile locale;
 • facilitatorul va desfășura zilnic muncă de teren în teritoriul SDL, în strânsă legătură cu personalul responsabil al autoritaților publice locale, cadrele didactice din scolile frecventate de copiii din ZUM, specialiști/furnizori de servicii în comunitate;
 • La fiecare ședință a C.D. al GAL, facilitatorul comunitar va prezenta un raport al activităților, problemelor, ideilor și opiniilor din comunitatea marginalizată.

 

 

 

 1. Condițiile generale și specifice necesare pentru ocuparea postului:

 

 1. Condiții generale :
 • pot participa la concurs persoanele care îndeplinesc condiţiile generale prevăzute de art. 3 din Anexa la H.G. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare;

 

 1. Condiţii specifice:
 • nivelul studiilor necesare ocupării postului: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specialitatea sociologie sau asistență socială;
 • vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: minim 3 ani.
 • cunoaşterea şi respectarea procesului de facilitare comunitară – experiență în domeniu – 1 an
 • capacitate de comunicare interpersonală, bun organizator, capacitatea de a analiza şi structura informaţia, capacitatea de a lucra atât singur, cât şi în echipă, abilităţi de rezolvare a conflictelor, adaptabilitate şi prezenţă de spirit
 • Experiență de lucru în dezvoltare comunitară
 • Experiență în animarea, organizarea comunităților, realizarea întâlnirilor publice
 • Experiență în infiintare ONG-uri cu caracter comunitar
 • Experiență în scriere de proiecte pentru comunități vulnerabile - 2 ani

 

 1. Probele stabilite pentru concurs:

 

 • etapa de selecţie a dosarelor de înscriere la concurs
 • probă scrisă
 • interviu

 

Fiecare probă de concurs are caracter eliminatoriu.

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați admiși la etapa precedentă.

 

       4.   Etapele desfășurării concursului :

 • Depunerea dosarelor de înscriere se va face până în ziua de  09.11.2017, ora 14,00 la Primăria Municipiului Gherla, Serviciul  Resurse Umane , salarizare, camera 36;
 • Selectarea dosarelor se va face în data de 10.11.2017 și afisarea rezultatelor cu         Admis״ si ״ Respins ״ ;
 • Proba scrisă va avea loc la data de  13.11.2017 , orele 10,00  la sediul primăriei;
 • Interviul se va desfășura la data de 15.11.2017, orele 12,00 la sediul primăriei;
 • Afișarea rezultatelor se va face în  data de 15.11.2017, orele 15,00.

 

 

 1. Dosarul de concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele documente:

 

 • Cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice organizatoare;
 • Copie act identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 • Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 • Carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • Cazier judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 • Curriculum vitae.

Copiile de pe actele mai sus prevăzute se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs.

 

* În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

 

 

 

 1. Bibliografia de concurs pentru postul vacant de facilitator comunitar este următoarea:

 

 

1. OUG 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020

2. Hotărârea Guvernului nr. 40/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada 2014-2020

3. OUG nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

4. HG 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/saz a fondurilor publice naţionale aferente acestora

5. Hotărârea nr. 399/2015 privind regulile de elibigilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune 2014-2020

6. Programul Operaţional Capital Uman (POCU) 2014-2020

7. Ghidul specific privind depunerea şi selecţia Strategiilor de Dezvoltare Locală, Etapa a II-a mecanismului DLRC (august 2017) şi anexele acestuia.

 

 

 

 

Înapoi la concursuri