17 mai

Primaria Municipiului Gherla organizeaza concurs in vederea ocuparii urmatoarelor posturi,  pe durata nedeterminata,  in cadrul  Serviciului de asistenta medicala din unitatile de invatamant:

Primaria Municipiului Gherla organizeaza concurs in vederea ocuparii urmatoarelor posturi,  pe durata nedeterminata,  in cadrul  Serviciului de asistenta medicala din unitatile de invatamant:

-1  post de asistent medical generalist  debutant,

- 1 post de asistent medical generalist principal.

 

Conditii de participare

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

          d) are capacitate deplină de exerciţiu;

          e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

        f) diplomă de absolvire a şcolii postliceale sanitare – specializarea asistent medical generalist

         g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Conditii specifice de participare pentru postul de asistent medical generalist debutant :

  1.  autorizaţie de liberă practică

Conditii specifice de participare pentru postul de asistent medical generalist principal :

  1. autorizaţie de liberă practică
  2. vechime in specialitatea studiilor -5 ani.
  3. Diploma-certificat de asistent medical  grad profesional principal.

 

   Etapele desfasurarii concursului :

  1. Depunerea dosarelor de inscriere se va face pina in ziua de  06.06.2017, ora 15,30 la Primaria Municipiului Gherla, Serviciul  Resurse Umane , salarizare, camera 36;
  2. Selectarea dosarelor se va face in perioada 07-08.06.2017 si afisarea rezultatelor cu  ״  Admis״ si ״ Respins ״
    c) Proba scrisa va avea loc la data de  14.06.2017 , orele 10,00  la sediul primariei;

       d) Interviul se va desfasura la data de 16.06.2017 , orele 12,00 la sediul primariei;
       e) Afisarea rezultatelor se va face indata de 16.06.2017, orele 15,00.

Bibliografie concurs

 - Urgente medico-chirurgicale – Sinteze pentru asistentii medicali, Editia a III-a,  Lucretia Titirca,  Editura Medicala, Bucuresti 2010;

- Legea nr. 477/2004 privind codul de conduita al personalului contractual, cu  modificarile si completarile ulterioare;               

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Primariei Municipiului Gherla din str. Bobilna nr. 2, camera 36, sau la tel.241926 interior 106.

 

Înapoi la concursuri