17 mai

Municipiul Gherla, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui  post de executie de gestionar-custode debutant,  post contractual vacant din cadrul  Muzeului de istorie.

A N U N T

 

In conformitate cu prevederile HG nr. 286/2011  pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice , 

Municipiul Gherla, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui  post de executie de gestionar-custode debutant,  post contractual vacant din cadrul  Muzeului de istorie.

 

Conditii de participare

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

          d) are capacitate deplină de exerciţiu;

          e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

          g) nu a fost condamnata definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiţii specifice de ocupare a postului de gestionar-custode :

  1. studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat


 

Etapele desfasurarii concursului :

a)  Depunerea dosarelor de inscriere se va face pina in ziua de  06.06.2017, ora 14,00 la Primaria Municipiului Gherla, Serviciul  Resurse Umane , salarizare, camera 36;

b)  Selectarea dosarelor se va face in data de 07-08.06.2017 si afisarea rezultatelor cu  ״  Admis״ si ״ Respins ״ ;

        c) Proba scrisa va avea loc la data de  13.06.2017 , orele 10,00  la sediul primariei;

        d) Interviul se va desfasura la data de 15.06.2017, orele 12,00 la sediul primariei;

        e) Afisarea rezultatelor se va face in  data de 15.06.2017, orele 15,00.

 

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Primariei Municipiului Gherla din str. Bobilna nr. 2, camera 36, sau la tel.241926 interior 106.

 

Dosarele de inscriere la concurs trebuie sa cuprinda  documente:

 

    a) cerere de înscriere la concurs

    b) copia actului de identitate

    c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;

    d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;

    e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

    f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

    g) curriculum vitae;

 

Bibliografia pentru ocuparea postului de gestionar-custode

 

  • LEGEA nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural national mobil, epublicata
  • LEGEA  nr. 311 din 8 iulie 2003 a muzeelor şi a colecţiilor publice
  • Ordinul nr. 2035/2000pentru aprobarea Normelor metodologice privind evidenţa, gestiunea şi inventarierea bunurilor culturale deţinute de muzee, colecţii publice, case memoriale, centre de cultură şi alte unităţi de profil
  • Legea nr.477/2004  privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice
  • Legea nr.215/2001 Legea administraţiei publice locale

 

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Primariei Municipiului Gherla din str. Bobilna nr. 2, camera 36, sau la tel.241926 interior 106.

 

 

 

 

Înapoi la concursuri