30 iulie

Concurs de promovare in functia publica de conducere de sef serviciu in cadrul Serviciului Voluntar pentru situatii de urgenta in data de 30.08.2018. ora 10.00

Primaria Municipiului Gherla organizeaza concurs de promovare in functia publica de conducere de sef serviciu in cadrul Serviciului Voluntar pentru situatii de urgenta in data de 30.08.2018. ora 10.00

           

 Condiţiile de participare la concurs sunt următoarele:

Condiţii generale:

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2):

,,Poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

a) are cetăţenia română şi domiciliul în România

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;

g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;

h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

i) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.”

 

Concursul de promovare se desfasoara cu respectarea prevederilor art 140 din HG nr. 611/2008 “functionarii publici de executie pot promova intr-o functie publica de conducere vacanta si functionarii publici de conducere pot promoca intr-o functie publica de conducere vacanta de nivel superior, pe baza de examen sau concurs”

 

Condiţii specifice

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 66 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul stiinta militara, specializarea managmentul organizatiei
 • studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice
 • să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I
 • să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 5 ani

 

            Dosarele trebuie sa cuprinda in mod obligatoriu documentele prevazute de 143 alin.1 din HG nr. 611/2008:

 1. formularul de înscriere prevazut in anexa nr.3;
 2. curriculum vitae, modelul comun european;
 3. copia actului de identitate;
 4. copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări si perfectionari;
 5. copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare in domeniul administratiei publice, management ori in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice, dupa caz;
 6. copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
 7. copia adeverintei care atesta starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului
 8. cazier administrativ.

 

Bibliografia

 1. Legea     nr. 215/2001    privind        administraţia     publică     locală,    republicata cu modificările si completările ulterioare;           
 2.  Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 3. Constitutia Romaniei
 4. Legea nr. 7/2004 privind codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
 5. Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor
 6. Legea nr. 481/2004 privind protectia civila
 7. Legea nr.319/2006 a protectiei muncii

 

Etapele desfasurarii concursului :

 1.  
 2. ״  Admis״ si ״ Respins ״ ;

c) Proba scrisa va avea loc la data de30.08.2018 , orele 10,00  la sediul primariei;

d) Interviul se va desfasura in maxim 5 zile de la afisarea rezultatatelor la proba scrisa, la sediul primariei;

 

Relatii suplimentare despre  continutul dosarului si bibliografie se pot obtine de la sediul institutiei sau la telefon 0264241926 (int.106).Persoana de contact: Necula Ileana – Serviciul  Resurse Umane.”

Înapoi la concursuri